VI DIỆU PHÁP
Sư Cô  Thích Nữ Tâm Tâm thuyết giảng


01.Căn bản môn Vi Diệu Pháp :   MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4)

02.Tâm Tham                               MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)
Video:(1) (2) (3)

03.Tâm Sân                                  MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

04.Tâm Si                                     MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

05.Tâm Vô Nhân / Khái quát lộ trình Tâm:  MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

06.Tâm Thiện Dục Giới                MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)

07.Sở hữu Xúc                             MP3:  (1)

08.Sở hữu Thọ                             MP3 : (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

09.Sở hữu Tưởng                        MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

10.Sở hữu Tư                               MP3:  (1)  (2)  (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)

11.Sở hữu Nhất Hành                   MP3:  (1)  (2)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

12.Sở hữu Mạng Quyền               MP3:  (1)
Video: (1) (2) (3)

13.Sở hữu Tác Ý                          MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

14.Sở hữu Tầm                             MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10) (11)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

15.Sở hữu Tứ                               MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

16.Sở hữu Thắng Giải                  MP3:  (1)  (2)  (3)

17.Sở hữu Cần                             MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)

18.Sở hữu Hỷ                                MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)

19.Sở hữu Dục                              MP3:  (1)  (2)  (3)

20.Sở hữu Bất Thiện                     MP3:  (1)

21.Sở hữu Si                                 MP3:  (1)  (2)  (3)

22.Sở hữu Vô Tàm                       MP3:  (1)

23.Vô Quý                                     MP3:  (1)

24.Sở hữu Phóng Dật                   MP3:  (1)  (2)  (3)

25.Tham Phần                               MP3:  (1)

26.Sở hữu Tham                           MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

27.Sở hữu Tà Kiến                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9) (10)  (11)
(12) (13)  (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

28.Sở hữu Ngã Mạn                       MP3:  (1)  (2)  (3)

29.Sân Phần:                                 MP3:  (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4)

30.Sở hữu Tật / Sở hữu Lận / Sở hữu Hối: MP3: (1)  (2)  (3)

31.Sở hữu Hôn Trầm/ Thụy Miên   MP3: (1)

32.Sở hữu Hoài Nghi                      MP3:  (1)  (2)  (3)

33.Bất Thiện Tập yếu                     MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)  (11)
(12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)  (21) (22) (23) (24) (25)

Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)  (20) (21) (22) (23) (24) (25)

34.Lược sử về sự khởi sanh ô nhiễm  MP3: (1)

35.Sở hữu Tịnh Hảo                       MP3: (1)
Video: (1) (2) (3)

36.Sở hữu Tín                                 MP3: (1)  (2)  (3)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

37.Sở hữu Niệm                             MP3: (1)
Video: (1) (2) (3)

38.Sở hữu Tàm Quý                       MP3: (1)  (2)
Video: (1) (2)

39.Sở hữu Vô Tham                       MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

40.Sở hữu Vô Sân                          MP3: (1)
Video: (1) (2)

41.Sở hữu Hành Xả                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4) (5)

42.Sở hữu Tịnh an                         MP3: (1)  (2)  (3)
Video: (1) (2) (3)

43.Sở hữu Khinh an                       MP3: (1)
Video: (1)

44.Sở hữu Nhu nhuyễn                  MP3: (1) (2)
Video: (1) (2)

45.Sở hữu Thích ứng                     MP3: (1)
Video: (1)

46.Sở hữu Thuần thục                   MP3: (1)
Video: (1)

47.Sở hữu Chánh trực                   MP3: (1)
Video: (1)

48.Sở hữu Tiết chế                        MP3: (1)  (2)  (3)  (4)
Video: (1) (2) (3) (4)

49.Vô Lượng Phần                         MP3: (1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

50.Sở Hữu Trí Tuệ                          MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)  (20)

Video:  (1) (2)  (3) (4)  (5)  (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ - (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

51.Sơ Kết Về Tâm                           MP3: (1)
Video: (1)

52.Sắc Pháp                                    MP3: (1) (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8) (9) (10) (11)
(12) (13) (14)  (15)  (16)  (17)  (18)  (19)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

53.Sắc pháp - Ôn tập (03-07-2016): MP3: (1)
Video: (1)

54.Sắc pháp - Ôn tập - Xuất ly (10-07-2016): MP3:  (1)
Video:(1)

SẮC PHÁP: (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18) (19) (20)

55.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo nhân (31-07-2016): MP3: (1) (2) (3)
Video: (1) (2) (3)

56.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo môn (28-08-2016): MP3: (1)
Video: (1)

57.Chức năng của tâm - Khái niệm về tâm (04-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

58.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo cảnh (11-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

59.Chức năng của tâm thời gian (18-09-2016): MP3: (1)
Video: (1)

60.Chức năng của tâm - Phân loại tâm theo thọ : MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

61.Chức năng của tâm - Phân loại tâm phận sự (05-03-2017): MP3: (1)
Video:(1)

62.Chức năng của tâm theo phận sự kháng môn (12-03-2017) -Sư Cô Tâm Tâm: MP3:(1)
Video:(1)

63.Chức năng của Tâm - Kháng ngũ môn - Kháng ý môn (19 03 2017) - MP3:(1)
Video:(1)

64.Chức năng của tâm - Hoạt động nhân quả cuả nhãn thức: MP3: (1)
Video: (1)

65.Chức năng của tâm - Sự nghe (2-4-2017): MP3: (1)
Video: (1)

66.Chức năng của tâm (9-4-2017): Sự ngửi - sự nếm - sự xúc chạm: MP3: (1)
Video: (1)

67.Chức năng của tâm - Tiếp thu - Quán sát - Phân đoán - Đổng tốc: MP3:(1)
Video: (1)

68.Chức năng của tâm - Tâm mót : MP3: (1)
Video: (1)

CHỨC NĂNG CỦA TÂM : (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

69.Lộ trình tâm (23.4.17): MP3: (1)
Video: (1)

70.Lộ ngũ môn (30-04-2017): MP3: (1)
Video:(1)

71.Lộ ngũ môn - Cảnh và tâm (7-5-2017) - Sư cô Tâm Tâm: MP3: (1)
Video: (1)

72.Cảnh và Tâm - Tính chất của cảnh (14-5-2017):MP3:(1)
Video: (1)

73.Tâm và Cảnh  (tiếp theo)- 28-05-2017: MP3:(1)
Video: (1)

74.Cảnh và thọ - 4-6-2017 - Sư cô Tâm Tâm: MP3: (1) (2) (3)
Video:(1) (2) (3)

75.Lộ nhãn môn: MP3:(1) (2)(3)
Video:(1) (2) (3)

76.Biểu đồ Lộ nhãn môn: MP3:(1) (2) (3)
Video:(1) (2) (3)

77.Lộ ý môn: MP3 (Soundcloud) : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35)
(36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55)
(56)
(57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74)

Video: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)
(22) (23) (24) (25) (26) (27) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41)
(42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61)
(62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81)
(82) (83) (84)

LỘ Ý MÔN (YOUTUBE - AUDIO): (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
(16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)VI DIỆU PHÁP
Sư Pháp Chất thuyết giảng01.Vi Diệu Pháp 1: MP3: (1)
Video: (1)

02.Vi Diệu Pháp 2: MP3: (1)
Video: (1)

03.Vi Diệu Pháp 3: MP3: (1)
Video: (1)

04.Vi Diệu Pháp 4: MP3 : MP3 : (1)
Video: (1)

05.Vi Diệu Pháp 5 : MP3: (1)
Video: (1)

06.Vi Diệu Pháp 6: MP3(1)
Video: (1)

07.Vi Diệu Pháp 7: MP3: (1)
Video: (1)

08.Vi Diệu Pháp 8: MP3: (1)
Video: (1)

09.Vi Diệu Pháp 9: MP3: (1)
Video: (1)

10.Vi Diệu Pháp 10 : MP3: (1)
Video: (1)

11.Vi Diệu Pháp 11: MP3: (1)
Video: (1)

12.Vi Diệu Pháp 12: MP3: (1)
Video: (1)

13.Vi Diệu Pháp 13: MP3: (1)
Video: (1)

14.Vi Diệu Pháp 14: MP3: (1)
Video: (1)

15.Vi Diệu Pháp 15: MP3: (1)
Video: Video: (1)

16.Vi Diệu Pháp 16: MP3: (1)
Video: (1)

17.Vi Diệu Pháp 17: MP3: (1)
Video: (1)

18.Vi Diệu Pháp 18: MP3: (1)
Video:(1)

19.Vi Diệu Pháp 19: MP3: (1)
Video: (1)

20.Vi Diệu Pháp 20: MP3: (1)
Video: (1)

21.Vi Diệu Pháp 21: MP3: (1)
Video: (1)

22.Vi Diệu Pháp 22: MP3: (1)
Video: (1)

23.Vi Diệu Pháp 23: MP3: (1)
Video: (1)

24.Vi Diệu Pháp 24: MP3: (1)
Video: (1)

25.Vi Diệu Pháp 25: MP3: (1)
Video: (1)

26.Vi Diệu Pháp 26: MP3: (1)
Video:  (1)

27.Vi Diệu Pháp 27::MP3:(1)
Video: (1)

28.Vi Diệu Pháp 28 : MP3: (1)
Video: (1)

29.Vi Diệu Pháp 29: MP3: (1)
Video: (1)

30.Vi Diệu Pháp 30: MP3: (1)
Video: (1)

31.Vi Diệu Pháp 31: MP3: (1)
Video: (1)

32.Vi Diệu Pháp 32: MP3: (1)
Video: (1)

33.Vi Diệu Pháp 33: MP3: (1)
Video: (1)

34.Vi Diệu Pháp 34: MP3: (1)
Video: (1)

35.Vi Diệu Pháp 35: MP3: (1)
Video: (1)

36.Vi Diệu Pháp 36: MP3: (1)
Video: (1)

37.Vi Diệu Pháp 37: MP3: (1)
Video: (1)

38.Vi Diệu Pháp 38: MP3: (1)
Video: (1)VI DIỆU PHÁP
Giảng sư: Sư Khánh Tuệ


Vi diệu pháp số 1 - Giới thiệu: (1)
Vi diệu pháp số 2 - Tục đế: (1)
Vi diệu pháp số 3 - Chân đế: (1)
Vi diệu pháp số 4 - Thực tánh pháp- tâm vương, tâm sở xúc, tâm sở thọ: (1)
Vi diệu pháp số 5 - tâm sở tưởng, tâm sở tư:(1)
Vi diệu pháp số 6 - tâm sở nhất hành, tâm sở mạng quyền - tâm sở tác ý: (1)
Vi diệu pháp số 7 - tâm sở tầm, tâm sở tứ, tâm sở thắng giải: (1)
Vi diệu pháp số 8 - tâm sở cần, tâm sở hỷ, tâm sở dục: (1)
Vi diệu pháp số 9 - tâm sở si, tâm sở vô tàm: (1)
Vi diệu pháp số 10 - tâm sở vô úy, tâm sở phóng dật: (1)
Vi diệu pháp số 11 - tâm sở tham, tâm sở tà kiến: (1)
Vi diệu pháp số 12 - tâm sở ngã mạn, tâm sở sân: (1)
Vi diệu pháp số 13 - tâm sở tật, tâm sở lận, tâm sở hối: (1)
Vi diệu pháp số 14 - tâm sở hôn trầm, tâm sở thụy miên, tâm sở hoài nghi: (1)
Vi diệu pháp số 15 - tâm sở tín: (1)
Vi diệu pháp số 16 - tâm sở niệm: (1)
Vi diệu pháp số 17 - tâm sở tàm, tâm sở úy, tâm sở vô tham: (1)
Vi diệu pháp số 18 - tâm sở vô sân, tâm sở hành xả: (1)
Vi diệu pháp số 19 - ba cặp tâm sở tịnh khinh nhu (thân - tâm): (1)
Vi diệu pháp số 20 - ba cặp tâm sở thích thuần chánh (thân - tâm): (1)
Vi diệu pháp số 21 - tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng: (1)
Vi diệu pháp số 22 - tâm sở bi, tùy hỷ, trí tuệ: (1)
Vi diệu pháp số 23 - Sắc tứ đại: (1)
Vi diệu pháp số 24 - Sắc thần kinh: (1)
Vi diệu pháp số 25 - Sắc giao giới, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị: (1)
Vi diệu pháp số 26 - Ý vật, mạng quyền, vật thực, giao giới: (1)
Vi diệu pháp số 27 - Sắc biểu tri, sắc đặc biệt, sắc tứ tướng: (1)
Vi diệu pháp số 28 - Niết Bàn: (1)
Vi diệu pháp số 29 - Tâm theo giới vức (Phần 1): (1)
Vi diệu pháp số 30 - Tâm theo giới vức (Phần 2): (1)
Vi diệu pháp số 31 - Tâm sân và tâm si: (1)
Vi diệu pháp số 32 - Tâm quả vô nhân bất thiện: (1)
Vi diệu pháp số 33 - Tâm quả bất thiện vô nhân và tâm quả thiện vô nhân: (1)
Vi diệu pháp số 34 - Tâm tố vô nhân: (1)
Vi diệu pháp số 35 - Tâm thiện dục giới: (1)
Vi diệu pháp số 36 - Tâm tịnh hảo: (1)
Vi diệu pháp số 37 - Tâm quả dục giới hữu nhân (2):(1)
Vi diệu pháp số 38 - Tâm tố dục giới hữu nhân: (1)
Vi diệu pháp số 39 - Tâm thiện sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 40 - Tâm quả sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 41 - Tâm tố sắc giới: (1)
Vi diệu pháp số 42 - Tâm thiện vô sắc: (1)
Vi diệu pháp số 43 - Tâm quả vô sắc và tâm tố vô sắc: (1)
Vi diệu pháp số 44 - Tâm sơ đạo: (1)
Vi diệu pháp số 45 - Tâm sơ đạo (2): (1)THẮNG PHÁP TẬP YẾU LUẬN
Giảng sư : Sư Bửu Chánh - Sư cô Thích nữ Tâm Tâm - Sư cô Thích nữ Tín Liên
Sư cô Thích nữ Huệ Liên01.Bốn thắng pháp : Sư Bửu Chánh: (1)

02.Giới thiệu Thắng Pháp - Sư cô Tín Liên: (1)

03.Bốn loại tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

04.Tám tâm tham - Sư Bửu Chánh: (1)

05.Hai tâm sân, hai tâm si - Sư Bửu Chánh: (1)

06.Bảy bất thiện dị thục tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

07.Tám Thiện dị thục tâm - Sư Bửu Chánh:(1)

08.Ba vô nhân duy tác tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

09.Tám dục giới tịnh quang thiện/ Dị thục / Duy tác tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

10.Tâm sắc giới/ tâm vô sắc giới - Sư Bửu Chánh: (1)

11.Siêu thế tâm - Sư Bửu Chánh: (1)

12.Chia pháp/ 52 tâm sở - Sư Bửu Chánh: (1)

13.Tâm sở - Sư cô Huệ Liên : (1) (2) (3) (4) (5)

14.Tâm sở bất thiện - Sư cô Huệ Liên: (1) (2)

15.Sắc pháp - Sư cô Tín Liên: (1) (2)

16.Vi Diệu Pháp ứng dụng - Sư cô Tâm Tâm: (1) (2)

17.Tiến trình tu chứng Thánh quả - Sư cô Tín Liên: (1)