Trang Pháp Thí
Đĩa MP3:

ViênTrí CD 01:                    Tuyển Tập Pháp Thoại 01:
                                 01.Hành Trang Người Phật Tử
                                 02.Nghiệp Và Nghiệp Báo
                                 03.Nhân Quả
                                 04.Kinh Pháp Cú Kệ 1,2
                                 05.Kinh Pháp Cú Kệ 3-6
                                 06.Kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc
                                 07.Kinh Nhất Giạ Hiền Giải
                                 08.Kinh CanKi

ViênTrí CD 02:                     Tuyển Tập Pháp Thoại 02:
                                 01.Kinh Khu Rừng
                                 02.Kinh U Pa Li
                                 03.Kinh Trạm Xe
                                 04.Kinh Ví Dụ Cái Cưa
                                 05.Kinh Ví Dụ Con Rắn
                                 06.Tứ Diệu Đế
                                 07.Ý Nghĩa Giới Luật

ViênTrí CD 03:                      Tuyển Tập Pháp Thoại 03:
                                 01.Ý Nghĩa Kinh A Di Đà
                                 02.Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La
                                 03.Đại Kinh Khổ Uẩn
                                 04.Đại Kinh Rừng Sừng Bò
                                 05.Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt
                                 06.Nhân Cách Đức Phật
                                 07.Ý Nghĩa Bát Nhã Tâm Kinh
                                 08.Ý Nghĩa Phẩm Phổ Môn

ViênTrí CD 04:                         Đức Phật Một nhà Giáo Dục

ViênTrí CD 05:                         Kinh Xa Dụ

ViênTrí CD 06:                         Thiện Tri Thức

ViênTrí CD 07:                         Thần Thông Và Nghiệp Lực

ViênTrí CD 08:                         Tứ Niệm Xứ

ViênTrí CD 09:                         Tu Và Học

ViênTrí CD 10:                         Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên Thủy Nikaya


Đĩa Video:

ViênTrí DVD 01:                       01.Tình Người -02.Hạnh Buông Xả

ViênTrí DVD 02:                       01.Phương Pháp Đoạn Trừ Phiền Não -02.Quan Âm Là Ai

ViênTrí DVD 03:                       01.Tịnh Độ Ở Đâu  -02.Tòa Án Lương Tâm

ViênTrí DVD 04:                       01.Hạnh Buông Xả -02.Đi Tìm Thần Tượng

ViênTrí DVD 05:                       01.Đạo Làm Người -02.Hiểu Biết Để Yêu Thương

ViênTrí DVD 06:                       01.Nghệ Thuật Của Hạnh Buông Xả -02.Thắp Sáng
                                      Lửa Yêu Thương

ViênTrí DVD 07:                       01.Đường Về Cực Lạc -02.Tình Nghĩa Vợ Chồng

ViênTrí DVD 08:                       01.Ai Làm Chủ Cuộc Đời Của Bạn -02.Nghệ Thuật Xả

ViênTrí DVD 09:                       01.Buông Xả -02.Giáo Nghĩa Trong Kinh Tạng Nguyên
                                             Thủy Nikaya

ViênTrí DVD 10:                       01.Cầu Nguyện Có Ích Lợi Gì -02.Làm Thế Nào Để Có
                                            Cuộc Sống Bình Yên

ViênTrí DVD 11:                       01.Hành Trang Cho Cuộc Sống -02.Mẫu Người Lý Tưởng

ViênTrí DVD 12:                       01.Lễ Bái Và Cầu Nguyện -02.Ơn Cha Nghĩa Mẹ

ViênTrí DVD 13:                       01.Đừng Vô Cảm Trước Cuộc Đời -02.Cách Hành Xử
                                          Của Bậc Tu Học

ViênTrí DVD 14:                      01.Cách Hành Xử Của Người Giải Thoát –02.Ngôi Chùa Trong
                                         Đời Sống Người Việt
            
ViênTrí DVD 15:                      01.Bạn Là Ai –02. Đi Tìm Bồ Tát Quán Thế Âm

THÍCH VIÊN TRÍ