Trang Pháp Thí


Giảng sư : HT  Thích Chơn Thiện

Kinh Tương Ưng

Tương Ưng 10: (1)
Tương Ưng 11: (1)
Tương Ưng 12: (1)
Tương Ưng 13: (1)
Tương Ưng 14: (1)
Tương Ưng 15: (1)
Tương Ưng 16: (1)
Tương Ưng 17: (1)


Giảng sư : Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

TẬP 1:   THIÊN CÓ KÊ

CHƯƠNG 1: TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN

1.Phẩm Cây Lau:
01.Bộc Lưu: (1)
02.Giải Thoát : (1)        
03.Đưa Đến Đọan Tận: (1)
05.Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn: (1)
06.Tỉnh Giác: (1)
07.Không Liễu Tri, 8.Mê Loạn ,9 .Mong muốn kiêu mạn & 10. Rừng núi: (1)

2.Phẩm Vườn Hoan Hỷ:
01.Vườn Hoan Hỷ. : (1)
02.Vui thích: (1)
03.Không Ai Bằng Con : (1)
04.Giai Cấp Sát Đế Lỵ: (1)
05.Tiếng Động Rừng sâu: (1)
06.Ngủ gục biếng nhác: (1)
07.Khó Làm (hay Con rùa): (1)
08.Tàm Qúy: (1)
09.Am Tranh: (1)
10.Samaddhi: (1)

3.Phẩm Kiếm
01.Kiếm : (1)
02.Triền Phược: (1)
03.Xúc Chạm: (1)
04.Chế Ngự Tâm: (1)
05.Vị A La Hán: (1)
06.Ánh Sáng: (1)
07.Nước Chảy: (1)
08.Giàu Lớn: (1)
09.Bốn Bánh Xe : (1)
10.Con Sơn Dương: (1)

4.Phẩm Quần Tiên
01.Với Người Thiện: (1)
02.Xan Tham: (1)
03.Lành Thay: (1)
04.Chúng Không Phải: (1)
05.Hiềm Trách Thiên:(1)
06.Lòng Tin: (1)
07.Tụ Hội: (1)
08.Miếng Đá Vụn:  (1)
09.Kinh Con Gái Của Pajjuna: (1)

5.Phẩm Thiêu Cháy
01.Thiêu Cháy: (1)
02.Cho Gì? :(1)
03.Ðồ Ăn: (1)
04.Một Căn Rễ :(1)
05.Bậc Hoàn Toàn: (1)
06.Thiên Nữ: (1)
07.Trồng Rừng: (1)
08.Kỳ Viên: (1)
09.Xan Tham: (1)
10.Thợ Đồ Gốm: (1)

6.Phẩm già:
01.Già:(1)
02.Không già: (1)
03.Bạn:(1)
04.Cơ sở:(1)
05.Sanh nhân: (1)
06.Phi đạo:(1)
07.Người bạn:(1)
08.Người thi sĩ: (1)

7.Phẩm thắng:
1.Danh:(1)
2.Tâm:(1)
3.Khát ái:(1)
4.Kiết sử:(1)
5.Triền phược:(1)
6.Bị áp đảo:(1)
7.Bị treo cột: (1)
8.Bị đóng kín: (1)
9.Ước muốn:(1)
10.Đời:(1)

8.Phẩm đoạn:
01.Đoạn sát:(1)
02.Cổ xe :(1)
03.Tài sản:(1)
04.Mưa:(1)
05.Khủng bố :(1)
06.Không già : (1)
07.Tôn chủ:(1)
08.Dục:(1)
09.Lương thực:(1)
10.Chớp:(1)
11.Không tranh luận:(1)

CHƯƠNG 2- TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ

01.Phẩm Thứ Nhất
1.Kassapa 1 – Ca-diếp 1:(1)
2.Kassapa 2– Ca-diếp 2: (1)
3Màgha.: (1)
4.Màgadha: (1)
5.Damali: (1)
6.Kamada: (1)
7.Pancalacanda:(1)
8.Tayana:(1)
9.Candima: (1)
10..Suriya (Nhật Thiên Tử): (1)

02.Phẩm Cấp Cô Ðộc
01.Candimasa: (1)
02.Vendu: (1)
03.Diighalatthi: (1)
04,Nandana: (1)
05.Candana: Chiên Ðàn: (1)
06.Sudatta (Tu-đạt-đa): (1)
07.Subrahmà: (1)
08.Kakudha: (1)
09.Uttara :(1)
10.Anàthapindika: Cấp Cô Ðộc:(1)

03.Phẩm Các Ngoại Ðạo
01.Siva: (1)
02.Khema: (1)
03.Seri: (1)
04.Ghatikara: (1)
05.Jantu: (1)
06.Rohita: (1)
07&8.Nanda & Nandivisala: (1)
09.Susima: (1)
10.Các Ngoại Ðạo Sư:(1)

CHƯƠNG 3- TƯƠNG ƯNG KOSALA

1.Phẩm Thứ Nhất
1.Tuổi Trẻ: (1)
2.Người: (1)
3.Vua: (1)
4.Thân Ái: (1)
8.Mallika: (1)
9.Tế Ðàn: (1)
10.Triền Phược: (1)

2.Phẩm Thứ Hai
1.Bện Tóc: (1)
2.Năm Vua: (1)
3.Ðại Thực: Ăn nhiều: (1)
4.Chiến Tranh: (1)
5.Chiến Tranh: (1)
6.Người Con Gái: (1)
7.Không Phóng Dật: (1)
8.Không Phóng Dật: (1)
9.Không Con: (1)

2.Phẩm Thứ Ba
1.Người: (1)
2.Tổ Mẫu: (1)
4.Cung Thuật: (1)
5.Ví Dụ Hòn Núi: (1)

CHƯƠNG 4- TƯƠNG ƯNG ÁC MA
Tương Ưng Ác Ma:(1)

CHƯƠNG 5- TƯƠNG ƯNG TỲ KHEO NI
01.Alavikhà :(1)
02.Somà : (1)
03.Gotamì :(1)
04.Vijayà :(1)
05.Uppalavannà :(1)
06.Càlà - 07.Upacàlà -08.Sisupacàlà:(1)
09.Selà :(1)
10.Vajirà:(1)

CHƯƠNG 6- TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 01 - Thỉnh Cầu: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 02 - Cung Kính: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 03 - Phạm Thiên: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 04 - Phạm Thiên Baka: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 05 - Tà Kiến :(1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 06 - Phóng Dật: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 07 - Kokalika: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 08 - Sanamkumàra -09.Devadatta :(1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 10 - Andhakavinda: (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 11 - Arunavàti : (1)
Chương 06 - Tương Ưng Phạm Thiên 12 - Parinibhàna: (1)

CHƯƠNG 7- TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN
01.Dhananjàni: (1)
02.Phỉ Báng: (1)
03.Asurindaka:(1)
04.Bilangika:(1)
05.Bất Hại – Ahimsaka:(1)
06.Bện Tóc:(1)
07.Suddhika:(1)
08.Aggika: Thờ lửa:(1)
09.Sundarika:(1)
10.Bahudhiti:(1)
11.Cày Ruộng:(1)
12.Udaya:(1)
13.Devahita:(1)
14.Mahàsàla:(1)
15.Mànatthada :(1)
16.Paccaniika:(1)
17.Navakammika :(1)
18.Katthahàra:(1)
19.Màtaposaka: Nuôi dưỡng mẹ:(1)
20.Bhikkhaka:(1)
21.Sangàrava.:(1)
22.Khomadusa:(1)v

CHƯƠNG 8- TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGISA
01.Xuất Ly:(1)
02.Bất lạc: Arati:(1)
03.Khinh Miệt Kẻ Ôn Hòa:(1)
04.Ananda:(1)
05.Khéo Nói:(1)
06.Sàriputta (Xá-Lợi-Phất):(1)
07.Tự Tứ:(1)
08.Một Ngàn và Nhiều Hơn:(1)
09.Kondanna: Kiều-Trần-Như:(1)
10.Moggallàna: Mục-Kiền-Liên :(1)
11.Gaggarà:(1)
12.Vangisa:(1)


CHƯƠNG 9- TƯƠNG ƯNG RỪNG  
01.Viễn Ly:
(1)
02.Săn Sóc, Hầu Hạ :(1)
03.Kassapagotta: Thợ Săn:(1)
04.Ða Số hay Du Hành:(1)
05.Ananda:(1)
06.Anuruddha:(1)
07.Nàgadatta:(1)
08.Gia Phụ hay Say Ðắm:(1)
09.Vajjiputta: Bạt-kỳ Tử :(1)
10.Tụng Học Kinh Ðiển hay Pháp:(1)
11.Bất Chánh Tư Duy:(1)
12.Giữa Trưa Hay Tiếng Ðộng:(1)
13.Không Chế Ngự Căn:(1)
14.Sen Hồng Hay Sen Trắng:(1)

CHƯƠNG 10- TƯƠNG ƯNG DẠ XOA
01.Indaka :(1)
02.Sakka:(1)
03.Suciloma :(1)
04.Manibhadda:(1)
05.Sanu :(1)
06.Piyankara:(1)
07.Punabbasu :(1)
08.Sudatta :(1)
09.Sukkà:(1)
10.Cirà hay Virà :(1)
11.Alava 01:(1)
12.Alava 02:(1)

CHƯƠNG 11- TƯƠNG ƯNG SAKKA
Dhajaggam: Ðầu Lá Cờ: (1) (2)


TẬP 2: THIÊN NHÂN DUYÊN

Chương 1:Tương Ưng Nhân Duyên

Phẩm 1- Phât Đà 01: Thuyết Pháp- Phân Biệt (phần 01): (1)
Phẩm Phât Đà 1 -Thuyết Pháp - Phân Biệt (phần (02): (1)
Phẩm Phât Đà 1 -Thuyết Pháp - Phân Biệt (phần (03): (1)
Phẩm Phât Đà 2 - Con Ðường: (1)

Phẩm 2-Đồ Ăn:
Phẩm Đồ Ăn 1 - Các Loại Ðồ Ăn (phần 01):
(1)
Phẩm Đồ Ăn 1 - Các Loại Ðồ Ăn (phần 02) (1)
Phẩm Đồ Ăn 2 - Moliya Phagguna: (1)
Phẩm Đồ Ăn 3 - Sa Môn, Bà La Môn:(1)
Phẩm Đồ Ăn 4 - Kaccàyanagotta: (Ca-chiên-diên Thị): (1)
Phẩm Đồ Ăn 5 - Vị Thuyết Pháp:(1)
Phẩm Đồ Ăn 6 - Loã Thể:(1)
Phẩm Đồ Ăn 7 - Bậc Hiền So Sánh Với Kẻ Ngu:(1)
Phẩm Đồ Ăn 8 - Duyên: (1)

Phẩm 3-Thập Lực:  
Mười Lực 01:
(1)
Mười Lực 02:(1)
Duyên 01:(1)
Duyên 02:(1)
Đạo, Tỳ Kheo, Sa Môn: (1)

Phẩm 4-Kalara ( Vị Sát Đế Lỵ):
01 Sanh :
(1)
02.Kàlara:(1)
03.Những Căn Bản Của Trí: (1)
04.Do Duyên Vô Minh: (1)
05.Không Phải Của Ông: (1)
06.Tư Tâm Sở: (1)

Phẩm 5:Phẩm Gia Chủ
01.Năm Hận Thù Sợ Hãi:(1)
02.Khổ -Thế Giới - Natika:(1)
03.Một Vị Bà-La-Môn:(1)
04.Thuận Thế Phái: (1)
05.Thánh Ðệ Tử:(1)

Phẩm 6: Phẩm Cây
01.Tư Lường :(1)
02.Thủ:(1)
03.Kiết Sử:(1)
04.Cây Lớn:(1)
05.Nhân :(1)

Phẩm 7: Đại phẩm:
01.Hạng Người Ít Nghe:
(1)
02.Thịt Ðứa Con:(1)
03.Có Tham:(1)
04.Thành Ấp:(1)
05.Xúc Chạm, Biết Rõ P.1 (1)
06.Xúc Chạm, Biết Rõ P.2 (1)
07.Bó Lau :(1)
08.Kosambi::(1)
09.Nước Thủy Triều Dâng:(1)
10.Susìma :(1)

Trung Lược Phẩm
Đạo Sư:(1)

Chương 2:Tương Ưng Minh Kiến
Tương Ưng Minh Kiến 01.Ðầu Ngón Tay: (1)
Tương Ưng Minh Kiến 02.Ví Dụ Núi : (1)

Chương 3:Tương Ưng Giới
Giới - Phẩm Sai Biệt: (1) (2)
Giới: (1) (2) (3)

Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ: (1)

Chương 5: Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp): (1) (2)

Chương 6: T.Ư Lợi Đắc Cung Kính- Chương.7: T.Ưng  Rahula- Chương 8:T.Ư Kakkhana-
Chương  9:T.Ư.Thí Dụ 1:
(1)

Chương 9 tt- Tương Ưng Thí Dụ 2: (1)

Chương 10: Tương Ưng Tỳ Kheo:(1) (2)


TẬP 3: THIÊN UẨN

Chương 1: Tương Ưng Uẩn
01.C1.phẩm 1 Tương ưng uẩn:
(1)
02.C1.Phẩm 1 Nakulapita : (1) (2)
03.C1-Phẩm 2-Vô thường: (1)
04.C1.Phẩm 2, 3: (1)
05.C1-Phẩm 4-Không phải của các ông: (1)
06.C1-Phẩm 5-Tự mình làm hòn đảo:
07.C1-Phẩm 5, 6:
(1)
08.C1-Phẩm 6-Lời cảm hứng-Thủ chuyển: (1)
09.C1-Phẩm 6-Thủ chuyển: (1)
11.C1-Phẩm 6-Bảy xứ: (1)
12.C1-Phẩm 6-Bảy xứ-Alahan: (1)
13.C1-Phẩm7,8: (1)
14.C1-Những gì được ăn : (1) (2)
15.C1- Trăng rằm: (1)
16.C1-Phẩm Trưởng Lão : (1) (2) (3) (4)
17.C1-Phẩm hoa: (1) (2)
18.C1.Phẩm hoa-Bọt nước: (1)
19.C1-Biên kinh:(1)
20.C1.Antavagga-Samaasutta: (1)
21.C1-Vô minh: (1)
22.C1.Phẩm 13,14,15-Kiến: (1)

Chương 2: Tương Ưng Radha: (1)

Chương 3: Tương Ưng Kiến- Chương 4: Tương Ưng Nhập - Chương 5: Tương Ưng Sanh: (1)

Chương 6: Tương Ưng Phiền Não- Chương 7: Tương Ưng Sariputa- Chương 8: Tương Ưng
Loài Rồng:
(1)

Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Điểu- Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà- Chương 11: Tương
Ưng Thần Mây:
(1)

Chương 12: Tương Ưng Vacchagota: (1)

Chương 13: Tương Ưng Thiền: (1)


TẬP 4: THIÊN SÁU  XỨ

Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ:
01. Phẩm vô thường- Song đôi:
(1)
02. Phẩm tất cả: (1)
03. Phẩm sanh pháp- Vô thường - Vô minh: (1)
04. Phẩm vô minh - Magajala: (1)
05. Phẩm vô minh- Magjala  tt: (1)
06. Mangajala -Bệnh: (1)
07.Phẩm bệnh -Thế giới- Channa: (1)
08.Channa tt - Bahiya- Ái nhiễm: (1)
09.Channa tt- Từ bỏ - Thâu nhiếp: (1)
10. Phẩm từ bỏ: (1)
11. Phẩm an ổn: (1)
12. Phẩm an ổn tt - Phẩm công đức: (1)
13. Phâm Thế giới dục công đức: (1)
14. Phâm Thế giới dục công đức tt - Phẩm gia chủ: (1)
15. Phẩm gia chủ tt- Phẩm Devadaha: (1)
16. Phẩm gia chủ- Devadha tt: (1)
17. Phẩm mới và cũ: (1)
18. Phẩm mới và cũ  tt: (1)
19. Phẩm biến - Cây có nhựa: (1)
20. Phẩm rắn độc - Con rùa - Khúc gỗ: (1)
21. Phẩm rắn độc tt -Khổ pháp- Phải gọi là gì: (1)

Chương 2: Tương Ưng Thọ
Phẩm thọ:
(1) (2) (3) (4)

Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân - Chương 4: Tương Ưng Jambukhadaka - Chương 5: Tương
Ưng Samandaka:
(1)

Chương 6: Tương Ưng Mogallana: (1)

Chương 7: Tương Ưng Tâm: (1) (2)

Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng: (1)

Chương 9: Tương Ưng Vô Vi: (1) (2) (3)

Chương 10: Tương Ưng Không Thuyết: (1)


TẬP 5: THIÊN ĐẠI PHẨM

Chương 1:Tương Ưng Đạo
Tương ưng đạo 1-Vô minh:
(1)
Tương ưng đạo 2- Suka: (1)
Tương  ưng đạo 03: (1)
Tương  ưng đạo 04: (1)
Tương  ưng đạo 05: (1)

Chương 2:Tương Ưng Giác chi  
Tương  ưng đạo tt- C2-Tương ưng giác chi 1:
(1)
T5C2-Tương ưng giác chi 02: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 1: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 2: (1)
TƯƠNG ƯNG BỘ KINH