Trang Pháp Thí


Giảng sư : HT  Thích Chơn Thiện

Kinh Tương Ưng

Tương Ưng 10: (1)
Tương Ưng 11: (1)
Tương Ưng 12: (1)
Tương Ưng 13: (1)
Tương Ưng 14: (1)
Tương Ưng 15: (1)
Tương Ưng 16: (1)
Tương Ưng 17: (1)


Giảng sư : Sư Giác Nguyên (Toại Khanh)

TẬP 1:   THIÊN CÓ KÊ

CHƯƠNG 1: TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN

1.
Phẩm Cây Lau:
01.Bộc Lưu: (1)
02.Giải Thoát : (1)        
03.Đưa Đến Đọan Tận: (1)
05.Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn: (1)
06.Tỉnh Giác: (1)
07.Không Liễu Tri, 8.Mê Loạn ,9 .Mong muốn kiêu mạn & 10. Rừng núi: (1)

2.Phẩm Vườn Hoan Hỷ:
01.Vườn Hoan Hỷ. : (1)
02.Vui thích: (1)
03.Không Ai Bằng Con : (1)
04.Giai Cấp Sát Đế Lỵ: (1)
05.Tiếng Động Rừng sâu: (1)
06.Ngủ gục biếng nhác: (1)
07.Khó Làm (hay Con rùa): (1)
08.Tàm Qúy: (1)
09.Am Tranh: (1)
10.Samaddhi: (1)

3.Phẩm Kiếm
01.Kiếm : (1)
02.Triền Phược: (1)
03.Xúc Chạm: (1)
04.Chế Ngự Tâm: (1)
05.Vị A La Hán: (1)
06.Ánh Sáng: (1)
07.Nước Chảy: (1)
08.Giàu Lớn: (1)
09.Bốn Bánh Xe : (1)
10.Con Sơn Dương: (1)

4.Phẩm Quần Tiên
01.Với Người Thiện: (1)
02.Xan Tham: (1)
03.Lành Thay: (1)
04.Chúng Không Phải: (1)
05.Hiềm Trách Thiên:
(1)
06.Lòng Tin: (1)
07.Tụ Hội: (1)
08.Miếng Đá Vụn:  (1)
09.Kinh Con Gái Của Pajjuna: (1)

5.Phẩm Thiêu Cháy
01.Thiêu Cháy: (1)
02.Bậc Hoàn Toàn: (1)
03.Thiên Nữ: (1)
04.Trồng Rừng: (1)
05.Xan Tham: (1)
06.Thợ Đồ Gốm: (1)

6.Phẩm già:
01.Già:(1)
02.Không già: (1)
03.Bạn:(1)
04.Cơ sở:(1)
05.Sanh nhân: (1)
06.Phi đạo:(1)
07.Người bạn:(1)
08.Người thi sĩ: (1)

7.Phẩm thắng:
1.Danh:(1)
2.Tâm:(1)
3.Khát ái:(1)
4.Kiết sử:(1)
5.Triền phược:(1)
6.Bị áp đảo:(1)
7.Bị treo cột-8.Bị đóng kín-9.Ước muốn:(1)
10.Đời:(1)

8.Phẩm đoạn:
Đoạn sát:(1)
Cổ xe :(1) (2)
Tài sản:(1)
Mưa:(1)
Khủng bố-Không già:(1)
Tôn chủ:(1)
Dục:(1)
Lương thực:(1)
Chớp:(1)
Không tranh luận:(1)

CHƯƠNG 2- TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ
Tương Ưng Thiên Tử :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

CHƯƠNG 3- TƯƠNG ƯNG KOSALA
Tương Ưng Kosala
:(1) (2) (3) (4)

CHƯƠNG 4- TƯƠNG ƯNG ÁC MA
Tương Ưng Ác Ma:
(1)

CHƯƠNG 5- TƯƠNG ƯNG TỲ KHEO NI
Tương Ưng Tỳ Kheo Ni
:(1)

CHƯƠNG 6- TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN
Tương Ưng Phạm Thiên :
(1) (2)

CHƯƠNG 7- TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN
Tương Ưng Bà La Môn :
(1) (2) (3) (4) (5)

CHƯƠNG 8- TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGISA
Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa:
(1) (2)

CHƯƠNG 9- TƯƠNG ƯNG RỪNG  
Tương Ưng Rừng:
(1) (2)

CHƯƠNG 10- TƯƠNG ƯNG DẠ XOA
Tương Ưng Dạ  Xoa:
(1) (2) (3)

CHƯƠNG 11- TƯƠNG ƯNG SAKKA
Tương Ưng Sakka:
(1) (2)


TẬP 2: THIÊN NHÂN DUYÊN

Chương 1
:Tương Ưng Nhân Duyên -
Phẩm 1- Phât Đà:
(1) (2) (3)
Phẩm 2-Đồ Ăn: (1) (2) (3)
Tổng kết:(1)

Phẩm 3-Thập Lực:(1) (2) (3)     
Phẩm Ngoại Đạo, Tỳ Kheo, Sa Môn:
(1)

Phẩm 4-Kalara ( Vị Sát Đế Lỵ): (1)
Những căn bản của trí :(1) (2)

Phẩm 5:(1) (2) (3)

Phẩm 6: Cây - Kiết Sử:(1)

Phẩm 7: Đại phẩm: (1) (2) (3) (4) (5)

Chương 2:Tương Ưng Minh Kiến
Tương Ưng Minh Kiến:
(1)

Chương 3:Tương Ưng Giới
Giới - Phẩm Sai Biệt:
(1) (2)
Giới: (1) (2) (3)

Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ: (1)

Chương 5: Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp): (1) (2)

Chương 6: T.Ư Lợi Đắc Cung Kính- Chương.7: T.Ưng  Rahula- Chương 8:T.Ư Kakkhana-
Chương  9:T.Ư.Thí Dụ 1:(1)

Chương 9 tt- Tương Ưng Thí Dụ 2: (1)

Chương 10: Tương Ưng Tỳ Kheo:(1) (2)


TẬP 3: THIÊN UẨN

Chương 1
: Tương Ưng Uẩn
01.C1.phẩm 1 Tương ưng uẩn:
(1)
02.C1.Phẩm 1 Nakulapita : (1) (2)
03.C1-Phẩm 2-Vô thường: (1)
04.C1.Phẩm 2, 3: (1)
05.C1-Phẩm 4-Không phải của các ông: (1)
06.C1-Phẩm 5-Tự mình làm hòn đảo:
07.C1-Phẩm 5, 6:
(1)
08.C1-Phẩm 6-Lời cảm hứng-Thủ chuyển: (1)
09.C1-Phẩm 6-Thủ chuyển: (1)
11.C1-Phẩm 6-Bảy xứ: (1)
12.C1-Phẩm 6-Bảy xứ-Alahan: (1)
13.C1-Phẩm7,8: (1)
14.C1-Những gì được ăn : (1) (2)
15.C1- Trăng rằm: (1)
16.C1-Phẩm Trưởng Lão : (1) (2) (3) (4)
17.C1-Phẩm hoa: (1) (2)
18.C1.Phẩm hoa-Bọt nước: (1)
19.C1-Biên kinh:(1)
20.C1.Antavagga-Samaasutta: (1)
21.C1-Vô minh: (1)
22.C1.Phẩm 13,14,15-Kiến: (1)

Chương 2: Tương Ưng Radha: (1)

Chương 3: Tương Ưng Kiến- Chương 4: Tương Ưng Nhập - Chương 5: Tương Ưng Sanh: (1)

Chương 6: Tương Ưng Phiền Não- Chương 7: Tương Ưng Sariputa- Chương 8: Tương Ưng
Loài Rồng:
(1)

Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Điểu- Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà- Chương 11:
Tương Ưng Thần Mây:
(1)

Chương 12: Tương Ưng Vacchagota: (1)

Chương 13: Tương Ưng Thiền: (1)


TẬP 4: THIÊN SÁU  XỨ

Chương 1:
Tương Ưng Sáu Xứ:
01. Phẩm vô thường- Song đôi:
(1)
02. Phẩm tất cả: (1)
03. Phẩm sanh pháp- Vô thường - Vô minh: (1)
04. Phẩm vô minh - Magajala: (1)
05. Phẩm vô minh- Magjala  tt: (1)
06. Mangajala -Bệnh: (1)
07.Phẩm bệnh -Thế giới- Channa: (1)
08.Channa tt - Bahiya- Ái nhiễm: (1)
09.Channa tt- Từ bỏ - Thâu nhiếp: (1)
10. Phẩm từ bỏ: (1)
11. Phẩm an ổn: (1)
12. Phẩm an ổn tt - Phẩm công đức: (1)
13. Phâm Thế giới dục công đức: (1)
14. Phâm Thế giới dục công đức tt - Phẩm gia chủ: (1)
15. Phẩm gia chủ tt- Phẩm Devadaha: (1)
16. Phẩm gia chủ- Devadha tt: (1)
17. Phẩm mới và cũ: (1)
18. Phẩm mới và cũ  tt: (1)
19. Phẩm biến - Cây có nhựa: (1)
20. Phẩm rắn độc - Con rùa - Khúc gỗ: (1)
21. Phẩm rắn độc tt -Khổ pháp- Phải gọi là gì: (1)

Chương 2: Tương Ưng Thọ
Phẩm thọ:
(1) (2) (3) (4)

Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân - Chương 4: Tương Ưng Jambukhadaka - Chương 5: Tương
Ưng Samandaka:
(1)

Chương 6: Tương Ưng Mogallana: (1)

Chương 7: Tương Ưng Tâm: (1) (2)

Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng: (1)

Chương 9: Tương Ưng Vô Vi: (1) (2) (3)

Chương 10: Tương Ưng Không Thuyết: (1)


TẬP 5: THIÊN ĐẠI PHẨM

Chương 1
:Tương Ưng Đạo
Tương ưng đạo 1-Vô minh:
(1)
Tương ưng đạo 2- Suka: (1)
Tương  ưng đạo 03: (1)
Tương  ưng đạo 04: (1)
Tương  ưng đạo 05: (1)

Chương 2:Tương Ưng Giác chi  
Tương  ưng đạo tt- C2-Tương ưng giác chi 1:
(1)
T5C2-Tương ưng giác chi 02: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 1: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 2: (1)
TƯƠNG ƯNG BỘ KINH