Trang Pháp Thí


01.Kinh Phạm Võng:
GS. Sư Sán Nhiên:
(1) (2) (3) (4) (5)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS. Thích nữ Phụng Liên: (1) (2) (3)

02.Kinh Sa Môn Quả:
GS. Sư Sán Nhiên:
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
GS. Sư Toại Khanh: (1) (2)
GS. Thích nữ Phụng Liên: (1) (2) (3) (4)

03.Kinh Amatrú (Kinh Ambattha):
GS. Sư Sán Nhiên:
(1) (2) (3)
GS. Sư Toại Khanh: (1)

04.Kinh Chủng Đức (Sonadanda Sutta) :
GS. Sư Sán Nhiên:
(1)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

05.Kinh Cửu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) :
GS. Sư Sán Nhiên:
(1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: (1)

06.. Kinh Mahali:
GS. Sư Sán Nhiên  :
(1) (2)
GS. Sư Toại Khanh :  (1)

07.Kinh Xalida (Jaliya Sutta):
GS. Sư Toại Khanh :
(1)

08.Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống:
GS. Sư Toại Khanh
(1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

09.Kinh Bố Sá Ba Lâu (Potthapada Sutta) :
GS. Sư Toại Khanh
:(1)

10.Kinh Tu-ba (Subha Sutta):
GS. Sư Toại Khanh
: (1)    

11.Kinh Kiên Cố: GS.
Sư Toại Khanh
:(1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

12.Kinh Lô-già ( Lohicca Sutta):
GS. Sư Toại Khanh
: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

13.Kinh Tam Minh:
GS. Sư Toại Khanh
(1)

14.Kinh Đại Bổn:
GS. Sư Toại Khanh:
 (1) (2) (3)

15.Kinh Đại Duyên:
GS. Sư Toại Khanh :
(1) (2)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

16.Kinh Đại Bát Niết Bàn:
GS. Sư Toại Khanh
: (1) (2) (3) (4) (5) (6)

17.Kinh Đại Thiện Kiến Vương:
GS. Sư Toại Khanh
 (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

18.Kinh Xa Ni Sa:
GS. Sư Toại Khanh
: (1)

19.Kinh Đại Điển Tôn:
GS. Sư Toại Khanh :  
(1) (2)

20.Kinh Đại Hội:
GS. Sư Toại Khanh :
 (1)

21.Kinh Đế Thích Sở Vấn: (1) (2)

22.Kinh Đại Niệm Xứ :       
GS. Sư Toại Khanh :
Đại Cương Kinh Đại Niệm Xứ:
(1)
Thân Quán Niệm Xứ: (1) (2)
Thọ Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3) (4)
Tâm Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3)
Pháp Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3) (4)

GS. Thích nữ Phụng Liên: (1). (2)

23.Kinh Tệ Túc:
GS. Sư Toại Khanh
: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

24.Kinh Ba Lê:
GS. Sư Toại Khanh:
(1)

25.Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống:
GS. Sư Toại Khanh :
 (1)

26.Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống:
GS. Sư Toại Khanh:
(1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

27.Kinh Khởi Thế Nhân Bổn:
GS. Sư Toại Khanh:
  (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)

28.Kinh Tự Hoan Hỷ:
GS. Sư Toại Khanh:
(1)

29.Kinh Thanh Tịnh:
GS. Sư Toại Khanh:
 (1)

30.Kinh Tướng:  
GS. Sư Toại Khanh
:(1) (2)

31.Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt:
GS. Sư Toại Khanh  :
(1) (2)

32.Kinh A Sá Nang Chi:
GS. Sư Toại Khanh  :
(1)

33.Kinh Phúng Tụng:
GS. Sư Toại Khanh   :
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34.Kinh Thập Thượng:
GS. Sư Sán Nhiên :
(1)
TRƯỜNG BỘ KINH