Trang Pháp Thí


01. Kinh Pháp môn căn bản:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1)  (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh: : (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: (1)

02. Kinh Tất cả các lậu hoặc:
Kinh đọc:  
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS.Thích Nhật Từ:
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)

03.Kinh Thừa Tự Pháp
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)

04.Kinh Sợ hãi và khiếp đảm:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: : (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2)

05.Kinh không uế nhiễm:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2)

06.Kinh Ứớc nguyện:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2) (3)

07.Kinh ví dụ tấm vải:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)
GS. Thích Minh Thành: (1)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2)

08.Kinh đọan giảm:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng (1)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2) (3) (4)

09.Kinh Chánh tri kiến:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên:  (1) (2) (3) (4) (5)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2)

10.Kinh niệm xứ:
Kinh đọc:
(1)
GS. Sư Sán Nhiên: (1)  (2) (3)  (4)  (5) (6) (7)
GS. Sư Toại Khanh: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)
GS Thích Tâm Minh: (1) (2) (3)


11.Tiểu kinh Sư tử hống (11)

12. Ðại kinh Sư tử hống (12)

13. Ðại kinh Khổ uẩn (13)

14. Tiểu kinh Khổ uẩn (14)

15  Kinh Tư lượng (15)

16. Kinh Tâm hoang vu (16)

17. Kinh Khu rừng (17)

18. Kinh Mật hoàn (18)

19. Kinh Song tầm (19)

20. Kinh An trú tầm (20)

21. Kinh Ví dụ cái cưa (21)

22A. Kinh Ví dụ con rắn 1 (22A)

22B. Kinh Ví dụ con rắn 2 (22B)

23) Kinh Gò mối (23)

24 .Kinh Trạm xe (24)

25. Kinh Bẫy mồi (25)

26. Kinh Thánh cầu (1)

27.Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi (1)

28.Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi (1)

29.Ðại kinh Ví dụ lõi cây (1)

31.Tiểu kinh Khu rừng sừng bò (1)

32.Ðại kinh Khu rừng sừng bò (1)

33.Ðại kinh Người chăn bò (1)

34.Tiểu kinh Người chăn bò (1)

35.Tiểu kinh Saccaka (1)

36. Ðại kinh Saccaka    (1)

37.Tiểu kinh Ðoạn tận ái (1)

38.Ðại kinh Ðoạn tận ái (1)

39.Ðại kinh Xóm ngựa (1)

40.Tiểu kinh Xóm ngựa (1)

41.Kinh Saleyyaka (1)

43. Ðại kinh Phương quảng (1)

44.Tiểu kinh Phương quảng  (1)

45.Tiểu kinh Pháp hành  (1)

46.Ðại kinh Pháp hành (1)

47.Kinh Tư sát (1)

48.Kinh Kosampiya (1)

49.Kinh Phạm thiên cầu thỉnh (1)

50.Kinh Hàng ma (1)

51.Kinh Kandaraka  (1)

52,Kinh Bát thành  *1*

53.Kinh Hữu học  (1)

54.Kinh Potaliya  (1)

55.Kinh Jivaka  (1)

56.Kinh Ưu-ba-ly  (1)

57.Kinh Hạnh con chó   (1)

58.Kinh Vương tử Vô-úy  (1)

59.Kinh Nhiều cảm thọ  (1)

60.Kinh Không gì chuyển hướng  (1)

61.Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la  (1)

62.Ðại kinh Giáo giới La Hầu La  (1)

63.Tiểu kinh Malunkyaputta  (1)

64.Ðại kinh Malunkyaputta  (1)

65.Kinh Bhaddali  (1)

66.Kinh Ví dụ con chim cáy  (1)

67.Kinh Catuma  (1)

68.Kinh Nalakapana  (1)

69.Kinh Gulissani  (1)

70.Kinh Kitagiri  (1)
TRUNG BỘ KINH