Trang Pháp Thí


01. Kinh Pháp môn căn bản:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1)  (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:   (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3  : (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

02. Kinh Tất cả các lậu hoặc:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ:
MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)

03.Kinh Thừa Tự Pháp
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên:MP3: (1)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: (1)
PDF: *GS. HT Thích Chơn Thiện(1)
*GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải(1)

04.Kinh Sợ hãi và khiếp đảm:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)

05.Kinh không uế nhiễm:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

06.Kinh Ứớc nguyện:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Toại Khanh :MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3: (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2) (3)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải : (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện : (1)

07.Kinh ví dụ tấm vải:
Kinh đọc:
MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3: (1) (2) (3)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:  (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Minh Thành: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh:  MP3: (1) (2)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

08.Kinh đọan giảm:
Kinh đọc: MP3:  (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Sư Toại Khanh: MP3:  (1)
GS. HT Thích Chơn Thiên: MP3:  (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS. Sư Giác Hoàng:  MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh:  MP3: (1) (2) (3) (4)
PDF: GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

09.Kinh Chánh tri kiến:
Kinh đọc: MP3:   (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4) (5)
GS. Sư Toại Khanh:  MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2)
GS Thích Tâm Minh: MP3:  (1) (2)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
* GS.Tỳ Kheo Thiện Phúc: (1)

10.Kinh niệm xứ:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3: (1)  (2) (3)  (4)  (5) (6) (7)
GS. Sư Toại Khanh: MP3: (1)
GS.Thích Nhật Từ: MP3:  (1) (2) (3) (4)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS Thích Tâm Minh: MP3: (1) (2) (3)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

11.Kinh Tiểu Sư tử hống:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS.HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

12.Kinh Đại Sư tử hống:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Sư Sán Nhiên: MP3:  (1) (2)  (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)    
(16) (17) (18)
GS. GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

13.Kinh Đại Khổ uẩn:
Kinh đọc: MP3:  (1)
GS, Sư Sán Nhiên: MP3:   (1) (2)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:  (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

14.Tiểu kinh Khồ uẩn:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ:  MP3:  (1)
PDF: *.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)

15  Kinh Tư lượng:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
GS. Sư Giác Hoàng : MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

16.Kinh Tâm hoang vu:
Kinh đọc:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

17. Kinh Khu rừng:
Kinh đọc:MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ:MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:(1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

18. Kinh Mật hoàn:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 : (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

19. Kinh Song tầm:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)

20. Kinh An trú tầm:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 : (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

21. Kinh Ví dụ cái cưa:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3 (1)
PDF: *GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

22. Kinh Ví dụ con rắn:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. HT Thích Nhất Hạnh: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

23. Kinh Gò mối:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

24 .Kinh Trạm xe:
Kinh đọc: MP3:(1)
GS. Sư Giới Đức : MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
GS. Thích Viên Trí: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
GS. Sư Cô Liễu Pháp: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải:MP3: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

25.Kinh Bẩy mồi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

26. Kinh Thánh cầu:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)

27.Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3:(1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: (1)

28.Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi:
Kinh đọc: MP3: (1)
GS. Thích Nhật Từ: MP3: (1)
GS. Sư Giác Hoàng: MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện: :(1)

29 & 30. Ðại và Tiểukinh Ví dụ lõi cây:
Kinh đọc: MP3: (1) (Tiểu Kinh) - (1)  (Đại kinh)
GS. Thích Nhật Từ:
MP3: (1)
PDF: *.GS. Sư Bà Thích Nữ Trí Hải: (1)
*.GS. HT Thích Minh Châu: (1)
*.GS. HT Thích Chơn Thiện:(1) (Đại và Tiểu kinh)


24 .Kinh Trạm xe (24)

25.Kinh y

26. Kinh Thánh cầu (1)

27.Tiểu kinh Ví dụ dấu chân voi (1)

28.Ðại kinh Ví dụ dấu chân voi (1)

29.Ðại kinh Ví dụ lõi cây (1)

31.Tiểu kinh Khu rừng sừng bò (1)

32.Ðại kinh Khu rừng sừng bò (1)

33.Ðại kinh Người chăn bò (1)

34.Tiểu kinh Người chăn bò (1)

35.Tiểu kinh Saccaka (1)

36. Ðại kinh Saccaka    (1)

37.Tiểu kinh Ðoạn tận ái (1)

38.Ðại kinh Ðoạn tận ái (1)

39.Ðại kinh Xóm ngựa (1)

40.Tiểu kinh Xóm ngựa (1)

41.Kinh Saleyyaka (1)

43. Ðại kinh Phương quảng (1)

44.Tiểu kinh Phương quảng  (1)

45.Tiểu kinh Pháp hành  (1)

46.Ðại kinh Pháp hành (1)

47.Kinh Tư sát (1)

48.Kinh Kosampiya (1)

49.Kinh Phạm thiên cầu thỉnh (1)

50.Kinh Hàng ma (1)

51.Kinh Kandaraka  (1)

52,Kinh Bát thành  *1*

53.Kinh Hữu học  (1)

54.Kinh Potaliya  (1)

55.Kinh Jivaka  (1)

56.Kinh Ưu-ba-ly  (1)

57.Kinh Hạnh con chó   (1)

58.Kinh Vương tử Vô-úy  (1)

59.Kinh Nhiều cảm thọ  (1)

60.Kinh Không gì chuyển hướng  (1)

61.Kinh Giáo giới La-hầu-la ở Am-bà-la  (1)

62.Ðại kinh Giáo giới La Hầu La  (1)

63.Tiểu kinh Malunkyaputta  (1)

64.Ðại kinh Malunkyaputta  (1)

65.Kinh Bhaddali  (1)

66.Kinh Ví dụ con chim cáy  (1)

67.Kinh Catuma  (1)

68.Kinh Nalakapana  (1)

69.Kinh Gulissani  (1)

70.Kinh Kitagiri  (1)
TRUNG BỘ KINH