Trang Pháp Thí
ThanhTừ CD 09:                                                       -Nhân thừa, Bồ tát thừa
     -Phổ Hiền hạnh nguyện

ThanhTừ CD 10:                                                        -Tâm kinh
       -Tam tổ trúc lâm

ThanhTừ CD 11:                                                       -Qui sơn cảnh sách
       -Tham thiền yếu chỉ

ThanhTừ CD 12:                                                      -Kinh Kim Cang
     -Thiền tông Vĩnh Gia tập

ThanhTừ CD 13:                                                      -Kinh Bát đại nhân giác
      -Kinh Thập thiện

ThanhTừ CD 14:                                                      -Kinh Viên giác
       -Lâm Tế ngữ lục

ThanhTừ CD 15:                                                      -Ba điều căn bản của ngừơi
         tu Phật
       -Bài pháp kỳ diệu
       -Bản ngã là gốc của khổ đau

ThanhTừ CD 16:                                                      -Báo hiếu ngày Vu Lan
      -Bệnh chấp ngã
      -Biết mà cố phạm

ThanhTừ CD 17:                                                      -Biệt nghiệp và đồng nghiệp
       -Bội giác hiệp trần
       -Bồ Tát sợ nhân chúng sanh
        sợ quả

ThanhTừ CD 18:                                                       -Cách báo hiếu lâu dài
        -Cá nhảy khỏi lứơi
        -Chấp ngã là gốc khổ đau

ThanhTừ CD 19:                                                       -Chấp ngã là gốc của khổ
        -Chỗ đồng và khác giữa
                 Phật học và khoa học
        -Chữ không trong kinh
                 Bát nhã

ThanhTừ  CD 20:                                                      -Chữ tu
        -Cội nguồn Phật pháp
        -Con ngừơi có linh hồn
          hay không

ThanhTừ CD 21:                                                      -Cuộc đời là mâu thuẩn
        -Đãi cát tìm vàng
        -Đạo Phật bình đẳng tự do
         tuyệt đối

ThanhTừ CD 22:                                                     -Đạo Phật bi quan hay lạc quan
        -Đạo Phật là đạo của mọi
         ngừơi
        -Đạo Phật là đạo như thật

ThanhTừ CD 23:                                                     -Đạo Phật là đạo từ bi
        -Đạo Phật là ngừơi vì ngừơi
        -Đạo Phật là sức sống vươn
         lên

ThanhTừ CD 24:                                                      -Đạo Phật rất tôn trọng tự do
        -Đạo Phật thấy nói đừng
         tránh né
        -Đức Phật giác ngộ cái gì

ThanhTừ CD 25:                                                      -Đức Phật khi còn đi học đạo
        -Đừơng sanh tử đừơng bất tử
        -Giải nghi chân không tánh
          không

ThanhTừ CD 26:                                                      -Giảng một chữ xả
         -Giảng về ba con rắn
         -Giảng về ba con rắn độc

ThanhTừ CD 27:                                                       -Giảng về mộng
         -Hoa rác
         -Học Phật và tu Phật

ThanhTừ CD 28:                                                       -Khám phá đựơc ông chủ
         -Lòng tin của ngừơi con Phật
         -Luân hồi

ThanhTừ CD 29:                                                       -Lục tặc lục thông
         -Lý nhân quả
         -Mê tín chánh tín

ThanhTừ CD 30:                                                       -Một ngọn núi ba con đừơng
        -Một thứ tài sản không bao
               giờ bị mất
       -Nghiệp

ThanhTừ CD 31:                                                       -Nghiệp duyên
        -Ngỗng chúa uống sữa chừa
                nứơc
        -Ngừơi biết tu rất thảnh thơi

ThanhTừ CD 32:                                                       -Ngừơi đời lơ là việc tối quan trong
        -Ngừơi tu phải giữ giới
        -Ngừơi Việt Nam hiểu rất sâu
         về lý nhân quả

ThanhTừ CD 33:                                                       -Những đặc điểm trong kinh
          Pháp Hoa
         -Phật pháp là thuốc trị tâm
                bệnh
         -Phương pháp cứu khổ của
          đạo Phật

ThanhTừ CD 34:                                                       -Tập nghiệp        
        -Thần thông và nghiệp lực
        -Thế nào là ngừơi biết
            thương mình

ThanhTừ CD 35:                                                      -Thiền và giáo
        -Tìm chân lý
        -Tìm lại mình biết đựơc mình

ThanhTừ CD 36:                                                      -Trở về nguồn gốc
        -Tứ chánh cần
        -Tu là dừng, chuyển sạch
         nghiệp

ThanhTừ CD 37:                                                      -Tu là hiền
       -Tu là nguồn vui
       -Tu là trứơc khổ sau vui

ThanhTừ CD 38:                                                      -Tứ y
       -Tu trong bận rộn
       -Vô thừơng

ThanhTừ CD 39:                                                       -Vô thừơng nhân qủa
       -Vui nào tạm bợ vui nào chân
         thật
       -Ý nghĩa Quán Thế Âm và
         Đạt  Ma

ThanhTừ CD 40:                                                         Khóa Hư Lục

ThanhTừ CD 41:                                                        Kinh Lăng Gìa Tâm Ấn

ThanhTừ CD 40:                                                        Kinh Thắng Man


Đĩa DVD/VCD:

ThanhTừ DVD 01:                                              -Bài ca tâm Phật

ThanhTừ VCD 02:                                              -Đạo Phật  

ThanhTừ VCD 03:                                              -Khuyến tu  

ThanhTừ DVD 04:                                              -Tu ba nghiệp  

ThanhTừ DVD 05:                                              -Bỏ tất cả là được tất cả  

ThanhTừ VCD 06:                                              -Đầu mối của luân hồi và sanh tử giải
                                                           thóat

ThanhTừ VCD 07:                                              -Tất cả pháp đều là Phật pháp  

ThanhTừ DVD 08:                                              -Đãi cát tìm vàng – HT ThanhTừ

ThanhTừ DVD 09:                                              -Chánh kiến tà kiến        

ThanhTừ DVD 10:                                              -Đạo Phật là đạo như thật

ThanhTừ DVD 11:                                              -Bổ túc Kinh Bát Nhã

ThanhTừ DVD 12:                                              -Lễ An Vị Phật                                           

ThanhTừ DVD 13:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết HT Tôn Sư
                                             Năm 2008                                    

ThanhTừ DVD 14:                                               -Đi Trong Bảo Táp

ThanhTừ DVD 15:                                               -01. Đạo Hạnh Người Xuất Gia –02.
                                           Con Người B ất Tử- 03.Lễ
                                           Khánh Tuế HT Thanh Từ

ThanhTừ DVD 16:                                               -Lễ Giỗ Cố HT Thiện Hoa

ThanhTừ DVD 17:                                               -Đi Tìm Dấu Vết Tây Thiên

ThanhTừ DVD 18:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết  HT Tôn Sư
                                       Thiền Viện Đồng Nai   

ThanhTừ DVD 19:                                               -GiảI Nghi Về Nhân Quả  

ThanhTừ DVD 20:                                               -Nghiệp Báo                                    

ThanhTừ DVD 21:                                              -Ý Nghĩa Tam Tự Quy Y  

ThanhTừ DVD 22:                                                -Chuyến Đi Hà Nội Năm
                                        1996 (2 DVD)   

ThanhTừ DVD 23:                                                -Chuyến Đi Úc Châu (2 DVD)        

ThanhTừ DVD 24:                                                -Phật Pháp Tại Thế Gian

ThanhTừ DVD 25:                                                -Hình Tượng Quán Thế Âm

ThanhTừ DVD 26:                                                -Nối Rộng Sắc Thân

ThanhTừ DVD 27:                                                -Kinh Kim Cang Tam Muội        

ThanhTừ DVD 28:                                                -01.Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề
                                    -02.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân    

ThanhTừ DVD 29:                                                -Đạo Phật Đời Trần        

ThanhTừ DVD 30:                                                -01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền-
                                         02.Thiền Tông Việt Nam
                                         Khác Với Các Nước Khác

ThanhTừ DVD 31:                                                -01.Tại Sao Chúng Ta Tu Thiền –02.
                                          Đường Lối Tu Thiền Do
                                          Chúng Tôi Hướng Dẫn

ThanhTừ DVD 32:                                                -01.Đường Lối Tu Thiền –02.Tại Sao
                                          Chúng Ta Theo Đạo Phật

ThanhTừ DVD 33:                                                -Ba Bước Đi Của Thiền Viện Trúc Lâm

ThanhTừ DVD 34:                                                -Lễ Giỗ Tổ Lần Thứ 34

ThanhTừ DVD 35:                                                 01.Lý Nghiệp Báo Của Người Phật  
                                       Tử -02. Một Bài Pháp Kỳ  
                                        Diệu                              

ThanhTừ DVD 36:                                                 01.Phước Huệ Song Tu –02.Tìm Ngọc   
                                        Như Ý                                     

ThanhTừ DVD 37:                                                  01.Học Phật Và Tu Phật  02.Từ Bi Và  
                                       Nhẫn Nhục                                     

ThanhTừ DVD 38:                                                  01.Tròn Đồng Thái Hư –02. Lý Thuyết    
                                        Và Thực Hanh                                   

ThanhTừ DVD 39:                                                  01. Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường  
                                           02.Tập Nghiệp        

ThanhTừ DVD 40:                                                  01. Ái Là Gốc Sanh Tử Luân Hồi  -02.
                                          Lục Tặc Lục Thông     

ThanhTừ DVD 41:                                                  01.Hồi Đầu Thị Ngạn 02.Mê Và Giác

ThanhTừ DVD 42:                                                  01.Tu Phật Là Nguồn Vui Miên Viễn-
                                         02.Thiền Là Gì

ThanhTừ DVD 43:                                                  01. Đường Sanh Tử Đường Bất Tử
-                                                                                                02.Tánh Không Duyên Khởi              

ThanhTừ DVD 44:                                                  01.Thiền Tông Chỉ Nam –02.Nguyên   
                                            Nhân Tu Thiền

ThanhTừ DVD 45:                                                  01.Phản Quan Tự Kỷ  -02.Mình Là
                                            Cái Gì  -03.Mục Đích Tọa
                                            Thiền  

ThanhTừ DVD 46:                                                   01.Phật Pháp Tại Thế  Gian  -02.Sống
                                           Chết Nhàn Thôi  -03.Người Bất  
                                            Tử  -04.Thân Người Khó Được

ThanhTừ DVD 47:                                                   01.Cội Gốc Của Đạo Phật  -02.Đạo Phật
                                    Là Đạo Như Thật  -03. Đạo Phật
                                   Trao Chủ Quyền Cho Con Người

ThanhTừ DVD 48:                                                   01.Luận Gương Tuệ Giác  -02.Sáu Căn
                                    Là Cội Nguồn Sanh Tử  -03. Tròn
                                    Đồng Thái Hư                       

ThanhTừ DVD 49:                                                   01.Giác Ngộ Và Giải Thoát   -02.Hai Ông    
                                    Vua Nhà Trần Xem Ngai Vàng -03.
                                   Tham Vấn Tại Làng Cây Phong

ThanhTừ DVD 50:                                                   Chứng Đạo Ca ( 2 DVD )

ThanhTừ DVD 51:                                                   01.Phật Pháp Cứu Cánh Chỉ Là Một  -02.Tu
                                    Ba Nghiệp  -03. Ý Nghĩa Hình Tượng
                                    Bồ Đề Đạt Ma   

ThanhTừ DVD 52:                                                   01.Mình Là Cái Gì  -02.Ni Sư Diệu Nhân  -
                                    03.Tính Xuất Trần Của Đạo Phật

ThanhTừ DVD 53:                                                   01.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật  -02.
                                    Đạo Phật  -03. Đạo Phật Là Đạo
                                     Yêu Đời

ThanhTừ DVD 54:                                                   01.Lời Giáo Huấn An Cư Kiết Hạ  -
                                    02. Ý nghĩa Ngày Phật Thành Đạo  

ThanhTừ DVD 55:                                                   01.Hướng Dẫn Vào Cửa Thiền –02.Tu Thien-
                                  03.Những Bệnh Của Người Tu Thiền

ThanhTừ DVD 56:                                                  01.Cội Nguồn Từ Bi Và Nhẫn Nhục –
                                 02.Trọn Một Doi Tu

ThanhTừ DVD 57:                                                  01.Cương Lĩnh Tu Thiền –02.Biết Có Chân
                                          Tâm –03.Thiền Đốn Ngộ

ThanhTừ DVD 58:                                                Thiền Căn Bản đĩa 01-05                                      

ThanhTừ DVD 59:                                                 Thiền Căn Bản đĩa 06- 09 hết

ThanhTừ DVD 60:                                                Truyền Tâm Pháp Yếu –3 DVD

ThanhTừ DVD 61:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
                                   đĩa 1-6 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 62:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
                                   đĩa 7-12 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 63:                                                 Luận Tối Thượng Thừa – 2 DVD

ThanhTừ DVD 64:                                                 Kiến Tánh  Thành Phật – 4 DVD             

ThanhTừ DVD 65:                                                Tam Tổ Trúc Lâm – 5 DVD          

ThanhTừ DVD 66:                                                 01.Thiền Của Đạo Phật – 02.Thiền
                                    Của Phật Giáo Việt Nam

ThanhTừ DVD 67:                                                 01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền –02.
                                           Trời Mây   

ThanhTừ DVD 68:                                                 Tuệ  Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục- 5 DVD

ThanhTừ DVD 69:                                                 Chủ  Trương Và Đường Lối Tu   

ThanhTừ DVD 70:                                                 01. Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ -02. Đạo
                                    Phật Là Đạo Từ Bi -03. Đạo Phật
                                    Rất Công Bằng Bình Đẳng

ThanhTừ DVD 71:                                                 01.Ba Con Rắn Độc -02.Nói Chuyện Với Tăng
                                    Ni Phật Tử Làng Mai

ThanhTừ DVD 72:                                                 01.Nhớ Ơn Người Xưa -02.Tam Huệ Học

ThanhTừ DVD 73:                                                 01.Thiền Có Giáo -02.Tinh Thần Thiền

ThanhTừ DVD 74:                                                 01.Đạo Và Đời -02.Lời Hòa Thượng Dặn
                                           Dò
HT THÍCH THANH TỪ