Trang Pháp Thí
                   -Kinh Pháp Cú

ThanhTừ CD 09:                                                       -Nhân thừa, Bồ tát thừa
                 -Phổ Hiền hạnh nguyện

ThanhTừ CD 10:                                                        -Tâm kinh
                   -Tam tổ trúc lâm

ThanhTừ CD 11:                                                       -Qui sơn cảnh sách
                   -Tham thiền yếu chỉ

ThanhTừ CD 12:                                                      -Kinh Kim Cang
                 -Thiền tông Vĩnh Gia tập

ThanhTừ CD 13:                                                      -Kinh Bát đại nhân giác
                  -Kinh Thập thiện

ThanhTừ CD 14:                                                      -Kinh Viên giác
                   -Lâm Tế ngữ lục

ThanhTừ CD 15:                                                      -Ba điều căn bản của ngừơi
                     tu Phật
                   -Bài pháp kỳ diệu
                   -Bản ngã là gốc của khổ đau

ThanhTừ CD 16:                                                      -Báo hiếu ngày Vu Lan
                  -Bệnh chấp ngã
                  -Biết mà cố phạm

ThanhTừ CD 17:                                                      -Biệt nghiệp và đồng nghiệp
                   -Bội giác hiệp trần
                   -Bồ Tát sợ nhân chúng sanh
                    sợ quả

ThanhTừ CD 18:                                                       -Cách báo hiếu lâu dài
                    -Cá nhảy khỏi lứơi
                    -Chấp ngã là gốc khổ đau

ThanhTừ CD 19:                                                       -Chấp ngã là gốc của khổ
                    -Chỗ đồng và khác giữa
                             Phật học và khoa học
                    -Chữ không trong kinh
                             Bát nhã

ThanhTừ  CD 20:                                                      -Chữ tu
                    -Cội nguồn Phật pháp
                    -Con ngừơi có linh hồn
                      hay không

ThanhTừ CD 21:                                                      -Cuộc đời là mâu thuẩn
                    -Đãi cát tìm vàng
                    -Đạo Phật bình đẳng tự do
                     tuyệt đối

ThanhTừ CD 22:                                                     -Đạo Phật bi quan hay lạc quan
                    -Đạo Phật là đạo của mọi
                     ngừơi
                    -Đạo Phật là đạo như thật

ThanhTừ CD 23:                                                     -Đạo Phật là đạo từ bi
                    -Đạo Phật là ngừơi vì ngừơi
                    -Đạo Phật là sức sống vươn
                     lên

ThanhTừ CD 24:                                                      -Đạo Phật rất tôn trọng tự do
                    -Đạo Phật thấy nói đừng
                     tránh né
                    -Đức Phật giác ngộ cái gì

ThanhTừ CD 25:                                                      -Đức Phật khi còn đi học đạo
                    -Đừơng sanh tử đừơng bất tử
                    -Giải nghi chân không tánh
                      không

ThanhTừ CD 26:                                                      -Giảng một chữ xả
                     -Giảng về ba con rắn
                     -Giảng về ba con rắn độc

ThanhTừ CD 27:                                                       -Giảng về mộng
                     -Hoa rác
                     -Học Phật và tu Phật

ThanhTừ CD 28:                                                       -Khám phá đựơc ông chủ
                     -Lòng tin của ngừơi con Phật
                     -Luân hồi

ThanhTừ CD 29:                                                       -Lục tặc lục thông
                     -Lý nhân quả
                     -Mê tín chánh tín

ThanhTừ CD 30:                                                       -Một ngọn núi ba con đừơng
                    -Một thứ tài sản không bao
                           giờ bị mất
                   -Nghiệp

ThanhTừ CD 31:                                                       -Nghiệp duyên
                    -Ngỗng chúa uống sữa chừa
                            nứơc
                    -Ngừơi biết tu rất thảnh thơi

ThanhTừ CD 32:                                                       -Ngừơi đời lơ là việc tối quan trong
                    -Ngừơi tu phải giữ giới
                    -Ngừơi Việt Nam hiểu rất sâu
                     về lý nhân quả

ThanhTừ CD 33:                                                       -Những đặc điểm trong kinh
                      Pháp Hoa
                     -Phật pháp là thuốc trị tâm
                            bệnh
                     -Phương pháp cứu khổ của
                      đạo Phật

ThanhTừ CD 34:                                                       -Tập nghiệp        
                    -Thần thông và nghiệp lực
                    -Thế nào là ngừơi biết
                        thương mình

ThanhTừ CD 35:                                                      -Thiền và giáo
                    -Tìm chân lý
                    -Tìm lại mình biết đựơc mình

ThanhTừ CD 36:                                                      -Trở về nguồn gốc
                    -Tứ chánh cần
                    -Tu là dừng, chuyển sạch
                     nghiệp

ThanhTừ CD 37:                                                      -Tu là hiền
                   -Tu là nguồn vui
                   -Tu là trứơc khổ sau vui

ThanhTừ CD 38:                                                      -Tứ y
                   -Tu trong bận rộn
                   -Vô thừơng

ThanhTừ CD 39:                                                       -Vô thừơng nhân qủa
                   -Vui nào tạm bợ vui nào chân
                     thật
                   -Ý nghĩa Quán Thế Âm và
                     Đạt  Ma

ThanhTừ CD 40:                                                         Khóa Hư Lục

ThanhTừ CD 41:                                                        Kinh Lăng Gìa Tâm Ấn

ThanhTừ CD 40:                                                        Kinh Thắng Man


Đĩa DVD/VCD:

ThanhTừ DVD 01:                                              -Bài ca tâm Phật

ThanhTừ VCD 02:                                              -Đạo Phật  

ThanhTừ VCD 03:                                              -Khuyến tu  

ThanhTừ DVD 04:                                              -Tu ba nghiệp  

ThanhTừ DVD 05:                                              -Bỏ tất cả là được tất cả  

ThanhTừ VCD 06:                                              -Đầu mối của luân hồi và sanh tử giải
                                                                       thóat

ThanhTừ VCD 07:                                              -Tất cả pháp đều là Phật pháp  

ThanhTừ DVD 08:                                              -Đãi cát tìm vàng – HT ThanhTừ

ThanhTừ DVD 09:                                              -Chánh kiến tà kiến        

ThanhTừ DVD 10:                                              -Đạo Phật là đạo như thật

ThanhTừ DVD 11:                                              -Bổ túc Kinh Bát Nhã

ThanhTừ DVD 12:                                              -Lễ An Vị Phật                                           

ThanhTừ DVD 13:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết HT Tôn Sư
                                                         Năm 2008                                    

ThanhTừ DVD 14:                                               -Đi Trong Bảo Táp

ThanhTừ DVD 15:                                               -01. Đạo Hạnh Người Xuất Gia –02.
                                                       Con Người B ất Tử- 03.Lễ
                                                       Khánh Tuế HT Thanh Từ

ThanhTừ DVD 16:                                               -Lễ Giỗ Cố HT Thiện Hoa

ThanhTừ DVD 17:                                               -Đi Tìm Dấu Vết Tây Thiên

ThanhTừ DVD 18:                                              -Tăng Ni Phật Tử Chúc Tết  HT Tôn Sư
                                                   Thiền Viện Đồng Nai   

ThanhTừ DVD 19:                                               -GiảI Nghi Về Nhân Quả  

ThanhTừ DVD 20:                                               -Nghiệp Báo                                    

ThanhTừ DVD 21:                                              -Ý Nghĩa Tam Tự Quy Y  

ThanhTừ DVD 22:                                                -Chuyến Đi Hà Nội Năm
                                                    1996 (2 DVD)   

ThanhTừ DVD 23:                                                -Chuyến Đi Úc Châu (2 DVD)        

ThanhTừ DVD 24:                                                -Phật Pháp Tại Thế Gian

ThanhTừ DVD 25:                                                -Hình Tượng Quán Thế Âm

ThanhTừ DVD 26:                                                -Nối Rộng Sắc Thân

ThanhTừ DVD 27:                                                -Kinh Kim Cang Tam Muội        

ThanhTừ DVD 28:                                                -01.Rộng Khuyên Phát Tâm Bồ Đề
                                                -02.Phật Hóa Hữu Duyên Nhân    

ThanhTừ DVD 29:                                                -Đạo Phật Đời Trần        

ThanhTừ DVD 30:                                                -01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền-
                                                     02.Thiền Tông Việt Nam
                                                     Khác Với Các Nước Khác

ThanhTừ DVD 31:                                                -01.Tại Sao Chúng Ta Tu Thiền –02.
                                                      Đường Lối Tu Thiền Do
                                                      Chúng Tôi Hướng Dẫn

ThanhTừ DVD 32:                                                -01.Đường Lối Tu Thiền –02.Tại Sao
                                                      Chúng Ta Theo Đạo Phật

ThanhTừ DVD 33:                                                -Ba Bước Đi Của Thiền Viện Trúc Lâm

ThanhTừ DVD 34:                                                -Lễ Giỗ Tổ Lần Thứ 34

ThanhTừ DVD 35:                                                 01.Lý Nghiệp Báo Của Người Phật  
                                                   Tử -02. Một Bài Pháp Kỳ  
                                                    Diệu                              

ThanhTừ DVD 36:                                                 01.Phước Huệ Song Tu –02.Tìm Ngọc   
                                                    Như Ý                                     

ThanhTừ DVD 37:                                                  01.Học Phật Và Tu Phật  02.Từ Bi Và  
                                                   Nhẫn Nhục                                     

ThanhTừ DVD 38:                                                  01.Tròn Đồng Thái Hư –02. Lý Thuyết    
                                                    Và Thực Hanh                                   

ThanhTừ DVD 39:                                                  01. Đức Phật Là Bậc Thầy Chỉ Đường  
                                                       02.Tập Nghiệp        

ThanhTừ DVD 40:                                                  01. Ái Là Gốc Sanh Tử Luân Hồi  -02.
                                                      Lục Tặc Lục Thông     

ThanhTừ DVD 41:                                                  01.Hồi Đầu Thị Ngạn 02.Mê Và Giác

ThanhTừ DVD 42:                                                  01.Tu Phật Là Nguồn Vui Miên Viễn-
                                                     02.Thiền Là Gì

ThanhTừ DVD 43:                                                  01. Đường Sanh Tử Đường Bất Tử
-                                                                                                02.Tánh Không Duyên Khởi              

ThanhTừ DVD 44:                                                  01.Thiền Tông Chỉ Nam –02.Nguyên   
                                                        Nhân Tu Thiền

ThanhTừ DVD 45:                                                  01.Phản Quan Tự Kỷ  -02.Mình Là
                                                        Cái Gì  -03.Mục Đích Tọa
                                                        Thiền  

ThanhTừ DVD 46:                                                   01.Phật Pháp Tại Thế  Gian  -02.Sống
                                                       Chết Nhàn Thôi  -03.Người Bất  
                                                        Tử  -04.Thân Người Khó Được

ThanhTừ DVD 47:                                                   01.Cội Gốc Của Đạo Phật  -02.Đạo Phật
                                                Là Đạo Như Thật  -03. Đạo Phật
                                               Trao Chủ Quyền Cho Con Người

ThanhTừ DVD 48:                                                   01.Luận Gương Tuệ Giác  -02.Sáu Căn
                                                Là Cội Nguồn Sanh Tử  -03. Tròn
                                                Đồng Thái Hư                       

ThanhTừ DVD 49:                                                   01.Giác Ngộ Và Giải Thoát   -02.Hai Ông    
                                                Vua Nhà Trần Xem Ngai Vàng -03.
                                               Tham Vấn Tại Làng Cây Phong

ThanhTừ DVD 50:                                                   Chứng Đạo Ca ( 2 DVD )

ThanhTừ DVD 51:                                                   01.Phật Pháp Cứu Cánh Chỉ Là Một  -02.Tu
                                                Ba Nghiệp  -03. Ý Nghĩa Hình Tượng
                                                Bồ Đề Đạt Ma   

ThanhTừ DVD 52:                                                   01.Mình Là Cái Gì  -02.Ni Sư Diệu Nhân  -
                                                03.Tính Xuất Trần Của Đạo Phật

ThanhTừ DVD 53:                                                   01.Ba Điểm Trọng Yếu Của Đạo Phật  -02.
                                                Đạo Phật  -03. Đạo Phật Là Đạo
                                                 Yêu Đời

ThanhTừ DVD 54:                                                   01.Lời Giáo Huấn An Cư Kiết Hạ  -
                                                02. Ý nghĩa Ngày Phật Thành Đạo  

ThanhTừ DVD 55:                                                   01.Hướng Dẫn Vào Cửa Thiền –02.Tu Thien-
                                              03.Những Bệnh Của Người Tu Thiền

ThanhTừ DVD 56:                                                  01.Cội Nguồn Từ Bi Và Nhẫn Nhục –
                                             02.Trọn Một Doi Tu

ThanhTừ DVD 57:                                                  01.Cương Lĩnh Tu Thiền –02.Biết Có Chân
                                                      Tâm –03.Thiền Đốn Ngộ

ThanhTừ DVD 58:                                                Thiền Căn Bản đĩa 01-05                                      

ThanhTừ DVD 59:                                                 Thiền Căn Bản đĩa 06- 09 hết

ThanhTừ DVD 60:                                                Truyền Tâm Pháp Yếu –3 DVD

ThanhTừ DVD 61:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
                                               đĩa 1-6 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 62:                                                Thiền Tông  Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20 -
                                               đĩa 7-12 ( 6 đĩa )              

ThanhTừ DVD 63:                                                 Luận Tối Thượng Thừa – 2 DVD

ThanhTừ DVD 64:                                                 Kiến Tánh  Thành Phật – 4 DVD             

ThanhTừ DVD 65:                                                Tam Tổ Trúc Lâm – 5 DVD          

ThanhTừ DVD 66:                                                 01.Thiền Của Đạo Phật – 02.Thiền
                                                Của Phật Giáo Việt Nam

ThanhTừ DVD 67:                                                 01.Tinh Thần Giáo Ngoại Biệt Truyền –02.
                                                       Trời Mây   

ThanhTừ DVD 68:                                                 Tuệ  Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục- 5 DVD

ThanhTừ DVD 69:                                                 Chủ  Trương Và Đường Lối Tu   

ThanhTừ DVD 70:                                                 01. Đạo Phật Là Đạo Giác Ngộ -02. Đạo
                                                Phật Là Đạo Từ Bi -03. Đạo Phật
                                                Rất Công Bằng Bình Đẳng

ThanhTừ DVD 71:                                                 01.Ba Con Rắn Độc -02.Nói Chuyện Với Tăng
                                                Ni Phật Tử Làng Mai

ThanhTừ DVD 72:                                                 01.Nhớ Ơn Người Xưa -02.Tam Huệ Học

ThanhTừ DVD 73:                                                 01.Thiền Có Giáo -02.Tinh Thần Thiền

ThanhTừ DVD 74:                                                 01.Đạo Và Đời -02.Lời Hòa Thượng Dặn
                                                       Dò
HT THÍCH THANH TỪ