Trang Pháp Thí


Đại Cương Kinh Tăng Chi - Thích Bửu Chánh thuyết giảng: (1)


Kinh Tăng Chi  - HT  Thích Chơn Thiện thuyết giảng:

Chương 6 pháp : (1)

Chương 7 pháp: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22) (23) (24)

Chương 8 pháp :(1) (2) (3)Tăng Chi Bộ Kinh: Sư Toại Khanh thuyết giảng:

Kinh Tăng Chi 01: Duyên Khởi:(1)

Kinh Tăng Chi 02 : Chương 1: Nữ sắc. Chương 2: Triền Cái: (1

Kinh Tăng Chi 03 - Chương II. Triền cái (tt). III. Khó sử dụng. IV. Không điều phục-V. Đặt hướng
và trong sáng. VI. Búng ngón tay:
(1)

Kinh Tăng Chi 04 - Chương VII. Tinh tấn. VIII. Làm bạn với thiện: (1)

Kinh Tăng Chi 05 - Chương IX. Phẩm Phóng Dật. X. Phẩm Phi Pháp. XII. Phẩm Vô Phạm. XIII.
Phẩm Một Người:
(1)

Kinh Tăng Chi 06 - Phẩm Người tối thắng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
TĂNG CHI BỘ KINH