Trang Pháp Thí


Đại Cương Kinh Tăng Chi - Thích Bửu Chánh thuyết giảng: (1)


Kinh Tăng Chi  - HT  Thích Chơn Thiện thuyết giảng:

Chương 6 pháp : (1)

Chương 7 pháp: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22) (23) (24)

Chương 8 pháp :(1) (2) (3)Tăng Chi Bộ Kinh: Sư Toại Khanh thuyết giảng:

Duyên Khởi:(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 1: Nữ sắc: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 2 - Đoạn Triền Cái :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 3 - Khó Xử Dụng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 4 - Không Điều Phục: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 5 - Đặt Hướng Và Trong Sáng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 6 - Búng Ngón Tay: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 7 : Tinh tấn : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 8 - Làm Bạn Với Thiện: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 9 -  Phóng Dật :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 10 - Phi Pháp: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 12 - Vô Phạm: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Một Người: (1)P

Chương Một Pháp - Phẩm 14 - Người tối thắng: (
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chương Một Pháp - Phẩm 15 - Không thể có được: (1) (2)

Chương Một Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Một pháp : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 17 - Chủng Tử: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 18 - Makkhali: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 19 - Không phóng dật: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 20 - Thiền định:(1)


Chương Hai Pháp - Phẩm 01: Phẩm hình phạt: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 02: Tranh luận : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 03: Người ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 04: Tâm thăng bằng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 05: Hội chúng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 06: Phẩm người :(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 07: Phẩm lạc:(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 08: Phẩm Tướng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 09: Phẩm Các Pháp : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 11: Phẩm Các Hy Vọng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 12: Phẩm Hy Cầu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 13: Phẩm Bố Thí: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 14:Phẩm Đón Chào: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 15:Phập Nhập Định: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 16:Phẩm Phẫn Nộ: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm Thứ Mừơi Bảy:(1)


Chương Ba Pháp - Phẩm 1 - Phẩm Người Ngu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 01 - Ba Pháp : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 02 -Ba Chỗ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 03 -Hy Vọng (Ba Hạng Người): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 04 -Pháp Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 05 -Người Đóng Xe Hay Pacetana: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 06 -Con Đường Không Lỗi Lầm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 07 - Thiên Giới: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 08: Người Buôn Bán:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 01 - Chứng Thực Với Thân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 02 - Người  Bệnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 03 - Chất Chứa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 04 - Nhiều Lợi Ích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 05 - Vết Thương Làm Mủ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 06 - Cần Phải Thân Cận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 07 - Đáng Ghê Tởm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 08 - Nói Như Hoa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 09 - Mù Lòa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 10- Lộn Ngược: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 01- Phẩm Phạm Thiên: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 02-  Ananda: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 03-  Sariputa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 04- Phẩm Các Nguyên Nhân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 05- Phẩm Về Alavi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 06- Phẩm Diêm Vương:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 07- Phẩm Bốn Bậc Ðại Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 08- Phẩm Sakka: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 09- Phẩm Được Nuôi Dưỡng Tử Tế: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 10- Phẩm Kiêu Mạn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 11- Phẩm Tăng Thượng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 01 - Sự Có Mặt: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 02 - Sự Kiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 03 - 04: Ba Lợi Ích - Trường Hợp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 05 - Bổn Phận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 06 - Bậc Giới Hạnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 07 - Hữu Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 08 -Vô Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 09 -  Núi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 10 - Nhiệt Tình Tinh Tấn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 11 - Giặc Cướp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 01 - Hai Người: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 02 -Vị Bà-La-Môn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 03 - Người Giàu Có: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 04 - Vacchagotta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 05 - Tikanna: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 06 - Sangarava: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 01 - Sở Y Xứ : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 02 - Các Sợ Hãi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 03 - Venaga:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 04 - Sarabha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 05 - Các Vị Ở Kesaputta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 06 - Các Vấn Đề Được Nói Đến: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 07 - Du Sĩ Ngoại Ðạo: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 08 - Các Căn Bản Bất Thiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 09 - Uposatha :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 01 - Channa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 02 - Tà Mạng Ðệ Tử: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 03 - Người Họ Thích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 04 - Vị Lõa Thể: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 05 - Cần Phải Khích Lệ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 06 - Hiện Hữu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 07 - Tư và Khởi Điểm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 08 - Sự Hầu Hạ Giúp đỡ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 09 - Hương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 10 - Abhibhu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 01 - Sa Môn :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 02 - Nghề Nông: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 03 - Người Vajji: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 04 - Hữu Học (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 05 - Hữu Học (2): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 06 - Bản Tụng Ðọc (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 07 - Học Giới:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 08 - Pankadha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 01 - Cấp Thiết :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 02 -  Sống Viễn Ly: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 03 - Hội Chúng:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 04 - Con Ngựa Thuần Thục: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 05 - Vải Thô Bằng Vỏ Cây: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 06 - Hạt Muối: (1)A
TĂNG CHI BỘ KINH