Trang Pháp Thí


Đại Cương Kinh Tăng Chi - Thích Bửu Chánh thuyết giảng: (1)


Kinh Tăng Chi  - HT  Thích Chơn Thiện thuyết giảng:

Chương 6 pháp : (1)

Chương 7 pháp: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22) (23) (24)

Chương 8 pháp :(1) (2) (3)Tăng Chi Bộ Kinh: Sư Toại Khanh thuyết giảng:

Duyên Khởi:(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 1: Nữ sắc - Phẩm 2: Triền Cái: (1)

Chương Một Pháp -Phẩm 2: Triền cái (tt)- Phẩm 3:Khó sử dụng - Phẩm 4: Không điều phục-
Phẩm 5: Đặt hướng và trong sáng - Phẩm 6: Búng ngón tay:
(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 7 : Tinh tấn - Phẩm 8: Làm bạn với thiện: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 9: Phóng Dật - Phẩm 10- Phi Pháp -Phẩm 11 - Phẩm 12: Vô Phạm-
13: Phẩm Một Người:
(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 14: Người tối thắng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chương Một Pháp - Phẩm 15: Không thể có được: (1) (2)

Chương Một Pháp - Phẩm 16: Phẩm Một pháp - Phẩm 17: Chủng tử: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 18: Makkhali: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 19: Không phóng dật: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 20: Thiền định:(1)


Chương Hai Pháp - Phẩm 01: Phẩm hình phạt: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 02: Tranh luận : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 03: Người ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 04: Tâm thăng bằng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 05: Hội chúng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 06: Phẩm người - Phẩm 07: Phẩm lạc: (1)
TĂNG CHI BỘ KINH