Trang Pháp Thí


Đại Cương Kinh Tăng Chi - Thích Bửu Chánh thuyết giảng: (1)


Kinh Tăng Chi  - HT  Thích Chơn Thiện thuyết giảng:

Chương 6 pháp : (1)

Chương 7 pháp: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
(19) (20) (21) (22) (23) (24)

Chương 8 pháp :(1) (2) (3)Tăng Chi Bộ Kinh: Sư Toại Khanh thuyết giảng:

Duyên Khởi:(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 1: Nữ sắc: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 2 - Đoạn Triền Cái :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 3 - Khó Xử Dụng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 4 - Không Điều Phục: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 5 - Đặt Hướng Và Trong Sáng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 6 - Búng Ngón Tay: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 7 : Tinh tấn : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 8 - Làm Bạn Với Thiện: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 9 -  Phóng Dật :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 10 - Phi Pháp: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 12 - Vô Phạm: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Một Người: (1)P

Chương Một Pháp - Phẩm 14 - Người tối thắng: (
1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chương Một Pháp - Phẩm 15 - Không thể có được: (1) (2)

Chương Một Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Một pháp : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 17 - Chủng Tử: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 18 - Makkhali: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 19 - Không phóng dật: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 20 - Thiền định:(1)


Chương Hai Pháp - Phẩm 01: Phẩm hình phạt: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 02: Tranh luận : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 03: Người ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 04: Tâm thăng bằng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 05: Hội chúng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 06: Phẩm người :(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 07: Phẩm lạc:(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 08: Phẩm Tướng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 09: Phẩm Các Pháp : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 11: Phẩm Các Hy Vọng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 12: Phẩm Hy Cầu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 13: Phẩm Bố Thí: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 14:Phẩm Đón Chào: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 15:Phập Nhập Định: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 16:Phẩm Phẫn Nộ: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm Thứ Mừơi Bảy:(1)


Chương Ba Pháp - Phẩm 1 - Phẩm Người Ngu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 01 - Ba Pháp : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 02 -Ba Chỗ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 03 -Hy Vọng (Ba Hạng Người): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 04 -Pháp Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 05 -Người Đóng Xe Hay Pacetana: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 06 -Con Đường Không Lỗi Lầm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 07 - Thiên Giới: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 08: Người Buôn Bán:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 01 - Chứng Thực Với Thân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 02 - Người  Bệnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 03 - Chất Chứa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 04 - Nhiều Lợi Ích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 05 - Vết Thương Làm Mủ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 06 - Cần Phải Thân Cận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 07 - Đáng Ghê Tởm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 08 - Nói Như Hoa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 09 - Mù Lòa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 10- Lộn Ngược: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 01- Phẩm Phạm Thiên: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 02-  Ananda: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 03-  Sariputa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 04- Phẩm Các Nguyên Nhân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 05- Phẩm Về Alavi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 06- Phẩm Diêm Vương:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 07- Phẩm Bốn Bậc Ðại Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 08- Phẩm Sakka: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 09- Phẩm Được Nuôi Dưỡng Tử Tế: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 10- Phẩm Kiêu Mạn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 11- Phẩm Tăng Thượng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 01 - Sự Có Mặt: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 02 - Sự Kiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 03 - 04: Ba Lợi Ích - Trường Hợp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 05 - Bổn Phận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 06 - Bậc Giới Hạnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 07 - Hữu Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 08 -Vô Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 09 -  Núi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 10 - Nhiệt Tình Tinh Tấn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 11 - Giặc Cướp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 01 - Hai Người: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 02 -Vị Bà-La-Môn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 03 - Người Giàu Có: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 04 - Vacchagotta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 05 - Tikanna: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 06 - Sangarava: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 01 - Sở Y Xứ : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 02 - Các Sợ Hãi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 03 - Venaga:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 04 - Sarabha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 05 - Các Vị Ở Kesaputta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 06 - Các Vấn Đề Được Nói Đến: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 07 - Du Sĩ Ngoại Ðạo: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 08 - Các Căn Bản Bất Thiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 09 - Uposatha :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 01 - Channa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 02 - Tà Mạng Ðệ Tử: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 03 - Người Họ Thích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 04 - Vị Lõa Thể: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 05 - Cần Phải Khích Lệ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 06 - Hiện Hữu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 07 - Tư và Khởi Điểm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 08 - Sự Hầu Hạ Giúp đỡ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 09 - Hương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 10 - Abhibhu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 01 - Sa Môn :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 02 - Nghề Nông: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 03 - Người Vajji: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 04 - Hữu Học (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 05 - Hữu Học (2): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 06 - Bản Tụng Ðọc (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 07 - Học Giới:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 08 - Pankadha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 01 - Cấp Thiết :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 02 -  Sống Viễn Ly: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 03 - Hội Chúng:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 04 - Con Ngựa Thuần Thục: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 05 - Vải Thô Bằng Vỏ Cây: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 06 - Hạt Muối: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 07 - Kẻ Lọc Vàng :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 01 - Trước Khi Giác Ngộ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 02 - Vị Ngọt: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 03 - Khóc Than: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 04 - Không Thỏa Mãn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 05 - Nóc Nhọn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 11 - Phẩm Chánh Giác 06 - Ba Nhân Duyên: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 01 - Rơi Vào Ðọa Xứ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 02 - Khó Tìm Ðược: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 03 - Không Thể Ước Lượng:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 04 - Không Vô Biên Xứ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 05 - Khiếm Khuyết Và Viên Mãn:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 06 - Chính Xác: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 07 - Hành Động: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 08 - Thanh Tịnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 12 - Phẩm Ðọa Xứ 09 - Toàn Hảo: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 01 - Tại Kusinàra: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 02 - Tranh Luận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 03 - Ðiện Thờ Gotama: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 04 - Bharandu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 05 - Hatthaka: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 06 - Thối Nát: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 07 - Anuruddha 1: (1)       

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 08 - Anuruddha 2:
(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 09 -Che Giấu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Kusinàra 10 - Chữ Viết Trên Ðá, Trên Ðất, Trên Nước: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 01 - Kẻ Chiến Sĩ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 02 - Hội Chúng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 03 - Bạn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 04 - Xuất Hiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 05 - Mền Bằng Tóc (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 06 - Thành Tựu Tăng Trưởng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 07 - Ngựa Chưa Ðược Ðiều Phục:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 08 - Ngựa Ðược Ðiều Phục: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 09 - Các Loại Ngựa Thuần Thục: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 14 - Phẩm Kẻ Chiến Sĩ 10 - Morannivàpa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 01 - Không Thiện:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 02 - Kính Lễ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 15 - Phẩm Cát Tường 03 - Buổi Sáng Tốt Ðẹp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 01 - Ðạo Lộ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 02 - Sát Sanh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 16 - Phẩm Lõa Thể 03 - Định: (1)


Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 01 - Giác Ngộ: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 02 - Rời Khỏi :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 03 - Mất Gốc 01:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 04 - Mất Gốc 02:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 05 - Thuận Dòng:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 06 - Học Hỏi Ít: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 07 - Chói Sáng Tăng Chúng: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 08 - Vô Sở Úy: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 09 - Khát Ái: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bhandagana 10 - Các Ách: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 01 - Hành:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 02 - Chế Ngự:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 03 - Chánh Cần :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 04 - Chế Ngự:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 05 - Thi Thiết:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 06 - Trí Tế Nhị :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 07 - Sanh Thú Không Nên Ði :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Hành 08 - Người Ðầu Bếp:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 01 - Tại Uruvelà (1):(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 02 - Tại Uruvelà (2):(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 03 - Thế Giới: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 04 - Kàlaka: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 05 - Phạm Hạnh: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 06 - Kẻ Lừa Dối: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 07 - Biết Ðủ: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 08 - Truyền Thống: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 09 - Pháp Cú (phần 1):(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Uruvelà 09 - Pháp Cú (phần 2): (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 01 - Bánh Xe :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 02 - Nhiếp Pháp:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 03 - Con Sư Tử:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 04 - Các Lòng Tin :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 05 - Vassakàra:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 06 - Tùy Thuộc Thế Giới :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 07 - Không Thể Rơi Xuống:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 08 - Tránh Né:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Bánh Xe 09 - Ujjaya - Udayi:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 01- Ðịnh:(1)a

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 02- Các Câu Hỏi :
(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 03- Phẫn Nộ: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 04- Rohitassa: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 05- Rất Xa Xăm :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 06- Visàkhà:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 07- Tưởng Ðiên Ðảo:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Rohitassa 08- Các Uế Nhiễm :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 01 - Nguồn Sanh Phước:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 02 - Sống Chung:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 03 - Xứng Ðôi :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 04 - Suppavàsà:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 05 - Sudatta:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nguồn Sanh Phước 06 - Bổn Phận Người Gia Chủ:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 01 - Bốn Nghiệp Công Ðức: (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 02 - Không Nợ:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 03 - Bằng Với Phạm Thiên :(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 04 - Ðịa Ngục:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 05 - Hình Thức Bên Ngoài:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 06 - Tham Ái:(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 07 - Vua Các Loài Rắn:  (1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 08 - Devadatta :
(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 09 - Tinh Cần:
(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Nghiệp Công Ðức 10 - Phi Pháp:
(1)

Chương Bốn Pháp - Phẩm Không Hý Luận 01 - Không Có Hý Luận:
(1)


TĂNG CHI BỘ KINH