Trang Pháp Thí


                                SÁCH ĐỌC


Ngày xưa sư phụ: MP3:(1)

Chúng sanh và sanh thú:MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Thiền học nam truyền:MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

Triết học A Tỳ Đàm của Phật giáo truyền thống – Dr.Mehm Tin Mon- Sư Giác Nguyên dịch
Chương 1: Tâm pháp : MP3:
(1)
Chương 2: Tâm sở: MP3: (1)
Chương 3: Tạp phần tập yếu: MP3: (1)
Chương 4: Tâm lộ : MP3: (1)
Chương 5: Sinh loại - Cảnh giới tái sanh: MP3: (1)
Chương 6: Sắc pháp và Niết Bàn: MP3: (1)
Chương 7: A Tỳ Đàm tập yếu: MP3: (1)
Chương 8: Duyên sinh - Duyên hệ - Chế định: MP3: (1)
Chương 9: Thiền chỉ tịnh - Thiền quán: MP3: (1)


                      CÁC BÀI PHÁP NGẮN

Lịch sử Dức Phật trong kinh điển Pali: MP3:(1)

Nhữ kinh nghiệm Phật pháp: MP3: (1)

Xây hay chống: MP3:(1)

Hạnh phúc và đau khổ: MP3:(1) (2)

Chủng tử: MP3: (1)

Bàn về cái chết: MP3:(1)

Bốn loại thức ăn: MP3: (1)

Tiếng động trong rừng sâu: MP3: (1)

Bốn pháp ấn trong Phật giáo: MP3: (1)

Chữ có và chữ của: MP3: (1)

Con đường trung đạo: MP3: (1)

Căn bản hành thiền: MP3: (1)

Đắc nhân tâm: MP3: (1)

Buông: MP3: (1)

Hồi hướng cho người chết: MP3: (1)

Giới và sự ích lợi của sự giữ giới: MP3: (1)

Khổ và con đường thoát khổ: MP3: (1) (2) (3) (4)

Dở dang và lỡ làng: MP3: (1)

Pháp thoại Vu Lan 2010: MP3: (1)

Phật pháp diễn giảng qua kinh tụng Pali: MP3: (1)

Ý nghĩa rằm tháng giêng: MP3: (1)

Xuất gia là điều khó: MP3: (1)

Tứ lợi hậu thế: MP3: (1)

Tự tìm hướng đi cho mình : MP3: (1)

Thế nào là sống và chết: MP3: (1)

Thập độ: MP3: (1)

Sự hành trì của người Phật tử: MP3: (1)

Sống chánh niệm: MP3: (1)

Bài pháp cuối năm: MP3: (1)

Tứ Diệu Đế : MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tứ Diệu Đế, Lý Duyên Khởi: MP3: (1)

Ba đời mười phương Tam Bảo: MP3: (1) (2)

Bát Chánh Đạo: MP3: (1)

Chánh Niệm và Tỉnh giác: MP3: (1)

Chữ Duyên (Tứ Niệm Xứ) : MP3: (1)

Đón nhận cơn mưa : MP3: (1)

Khoảng trống để lại : MP3: (1)

Khúc gỗ trôi sông : MP3: (1)

Pháp Môn Tuệ Quán : MP3: (1)

Tầm quan trọng của việc tu tập Tứ Niệm : MP3: (1)

Tứ niệm xứ, A-tỳ-đàm: MP3: (1)

Hồi hướng phước thiện cho người thân quá vãng: (1)

Thập Nhị Nhân Duyên: (1) (2)

Bốn loại thực phẩm : MP3:(1)
Video:(1)
SƯ GIÁC NGUYÊN ( SƯ TOẠI kHANH ) 02