Trang Pháp Thí

                              ĐẠI TẠNG KINH           


TIỂU BỘ KINH

Kinh Chánh xuất gia:(1) (2) (3)

Kinh Tranh luận: (1) (2)

Kinh Những vấn đề nhỏ bé: (1)

Kinh Những vấn đề lớn: (1) (2) (3)

Kinh Con đường mau chóng: (1) (2) (3)

Kinh Trước khi bị hủy hoại: (1)


TRUNG BỘ KINH

01.Kinh Căn Bản Pháp Môn: (1)

03.Kinh Thừa Tự Pháp: (1)

04.Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm: (1)

05.Kinh Không Uế Nhiễm: (1)

06.Kinh Ước Nguyện:(1)

07.Kinh Ví Dụ Tấm Vải: (1)

08.Kinh Đoạn Giảm: (1)

09.Kinh Chánh Tri Kiến: (1)

10.Kinh Niệm Xứ: (1)

90.Kinh Kannakatthala: (1)

91.Kinh Brahmayu: (1)

92.Kinh Sela: (1)

118.Kinh An Ban Thủ ý: (1)  


TRƯỜNG BỘ KINH

01.Kinh Phạm Võng: (1)

02.Kinh Sa Môn Quả: (1) (2)

03.Kinh Amatrú (Kinh Ambattha): (1)

04.Kinh Chủng Đức (Sonadanda Sutta): (1)

05.Kinh Cửu La Đàn Đầu (Kutadanta Sutta) (1)

06. Kinh Mahali: (1)

07.Kinh Xalida (Jaliya Sutta): (1)

08.Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống: (1)

09.Kinh Bố Sá Ba Lâu (Potthapada Sutta) : (1)

10.Kinh Tu-ba (Subha Sutta): (1)    

11.Kinh Kiên Cố:  
(1)

12.Kinh Lô-già ( Lohicca Sutta): (1)

13.Kinh Tam Minh:(1)

14.Kinh Đại Bổn: (1) (2) (3)

15.Kinh Đại Duyên: (1) (2)

16.Kinh Đại Bát Niết Bàn: Audio - Soundcloud:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Audio - Youtube: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

17.Kinh Đại Thiện Kiến Vương: (1)

18.Kinh Xa Ni Sa: (1)

19.Kinh Đại Điển Tôn: (1)

20.Kinh Đại Hội: (1)

21.Kinh Đế Thích Sở Vấn: (1) (2)

22.Kinh Đại Niệm Xứ :       
Đại Cương Kinh Đại Niệm Xứ:
(1)
Thân Quán Niệm Xứ: (1) (2)
Thọ Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3) (4)
Tâm Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3)
Pháp Quán Niệm Xứ: (1) (2) (3) (4)

23.Kinh Tệ Túc:(1)

24.Kinh Ba Lê:(1)

25.Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống: (1)

26.Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống: (1)

27.Kinh Khởi Thế Nhân Bổn: (1)

28.Kinh Tự Hoan Hỷ: (1)

29.Kinh Thanh Tịnh: (1)

30.Kinh Tướng: (1) (2)

31.Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt: (1) (2)

32.Kinh A Sá Nang Chi: (1)

33.Kinh Phúng Tụng: Audio Soundcloud:  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Audio Youtube: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

34.Kinh Thập thượng: Audio - Soundcloud: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
(14) (15) (16) (17) (18) (19)
Audio - Youtube: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)TƯƠNG ƯNG BỘ KINH

TẬP 1:   THIÊN CÓ KÊ

CHƯƠNG 1: TƯƠNG ƯNG CHƯ THIÊN

1.
Phẩm Cây Lau:
01.Bộc Lưu: (1)
02.Giải Thoát : (1)        
03.Đưa Đến Đọan Tận: (1)
05.Bao Nhiêu Phải Cắt Đoạn: (1)
06.Tỉnh Giác: (1)
07.Không Liễu Tri, 8.Mê Loạn ,9 .Mong muốn kiêu mạn & 10. Rừng núi: (1)

2.Phẩm Vườn Hoan Hỷ:
01.Vườn Hoan Hỷ. : (1)
02.Vui thích: (1)
03.Không Ai Bằng Con : (1)
04.Giai Cấp Sát Đế Lỵ: (1)
05.Tiếng Động Rừng sâu: (1)
06.Ngủ gục biếng nhác: (1)
07.Khó Làm (hay Con rùa): (1)
08.Tàm Qúy: (1)
09.Am Tranh: (1)
10.Samaddhi: (1)v

3.
Phẩm Kiếm:
01.Kiếm : (1)
02.Triền Phược: (1)
03.Xúc Chạm: (1)
04.Chế Ngự Tâm: (1)
05.Vị A La Hán: (1)
06.Ánh Sáng: (1)
07.Nước Chảy: (1)
08.Giàu Lớn: (1)
09.Bốn Bánh Xe : (1)v

4.Phẩm Quần Tiên
01.Con Sơn Dương: (1)
02.Với Người Thiện: (1)
03.Xan Tham: (1) (2)
04.Lành Thay: (1)
05.Chúng Không Phải- Hiền Trách Thiên- Tụ Hội: (1)
06.Kinh Miếng Đá Vụn: (1)
07.Kinh Con Gái Của Pajjuna: (1)

5.Phẩm Thiêu Cháy
01.Thiêu Cháy: (1)
02.Bậc Hoàn Toàn: (1)
03.Thiên Nữ: (1)
04.Trồng Rừng: (1)
05.Xan Tham: (1)
06.Thợ Đồ Gốm: (1)

6.Phẩm già:
01.Già:(1)
02.Không già: (1)
03.Bạn:(1)
04.Cơ sở:(1)
05.Sanh nhân: (1)
06.Phi đạo:(1)
07.Người bạn:(1)
08.Người thi sĩ: (1)

7.Phẩm thắng:
1.Danh:(1)
2.Tâm:(1)
3.Khát ái:(1)
4.Kiết sử:(1)
5.Triền phược:(1)
6.Bị áp đảo:(1)
7.Bị treo cột-8.Bị đóng kín-9.Ước muốn:(1)
10.Đời:(1)

8.Phẩm đoạn:
Đoạn sát:(1)
Cổ xe :(1) (2)
Tài sản:(1)
Mưa:(1)
Khủng bố-Không già:(1)
Tôn chủ:(1)
Dục:(1)
Lương thực:(1)
Chớp:(1)
Không tranh luận:(1)

CHƯƠNG 2- TƯƠNG ƯNG THIÊN TỬ

Tương Ưng Thiên Tử : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

CHƯƠNG 3- TƯƠNG ƯNG KOSALA
Tương Ưng Kosala :
(1) (2) (3) (4)

CHƯƠNG 4- TƯƠNG ƯNG ÁC MA
Tương Ưng Ác Ma:
(1)

CHƯƠNG 5- TƯƠNG ƯNG TỲ KHEO NI
Tương Ưng Tỳ Kheo Ni :
(1)

CHƯƠNG 6- TƯƠNG ƯNG PHẠM THIÊN
Tương Ưng Phạm Thiên :
(1) (2)

CHƯƠNG 7- TƯƠNG ƯNG BÀ LA MÔN
Tương Ưng Bà La Môn :
(1) (2) (3) (4) (5)

CHƯƠNG 8- TƯƠNG ƯNG TRƯỞNG LÃO VANGISA
Tương Ưng Trưởng Lão Vangisa:
(1) (2)

CHƯƠNG 9- TƯƠNG ƯNG RỪNG  
Tương Ưng Rừng:
(1) (2)

CHƯƠNG 10- TƯƠNG ƯNG DẠ XOA
Tương Ưng Dạ  Xoa:
(1) (2) (3)

CHƯƠNG 11- TƯƠNG ƯNG SAKKA
Tương Ưng Sakka:
(1) (2)


TẬP 2: THIÊN NHÂN DUYÊN

Chương 1:Tương Ưng Nhân Duyên -
Phẩm 1- Phât Đà:
(1) (2) (3)
Phẩm 2-Đồ Ăn: (1) (2) (3)
Tổng kết:(1)

Phẩm 3-Thập Lực:(1) (2) (3)     
Phẩm Ngoại Đạo, Tỳ Kheo, Sa Môn:
(1)

Phẩm 4-Kalara ( Vị Sát Đế Lỵ): (1)
Những căn bản của trí :(1) (2)

Phẩm 5:(1) (2) (3)

Phẩm 6: Cây - Kiết Sử:(1)

Phẩm 7: Đại phẩm: (1) (2) (3) (4) (5)

Chương 2:Tương Ưng Minh Kiến
Tương Ưng Minh Kiến:
(1)

Chương 3:Tương Ưng Giới
Giới - Phẩm Sai Biệt:
(1) (2)
Giới: (1) (2) (3)

Chương 4: Tương Ưng Vô Thỉ: (1)

Chương 5: Tương Ưng Kassapa (Ca Diếp): (1) (2)

Chương 6: T.Ư Lợi Đắc Cung Kính- Chương.7: T.Ưng  Rahula- Chương 8:T.Ư Kakkhana-
Chương  9:T.Ư.Thí Dụ 1:
(1)

Chương 9 tt- Tương Ưng Thí Dụ 2: (1)

Chương 10: Tương Ưng Tỳ Kheo:(1) (2)


TẬP 3: THIÊN UẨN

Chương 1: Tương Ưng Uẩn
01.C1.phẩm 1 Tương ưng uẩn:
(1)
02.C1.Phẩm 1 Nakulapita : (1) (2)
03.C1-Phẩm 2-Vô thường: (1)
04.C1.Phẩm 2, 3: (1)
05.C1-Phẩm 4-Không phải của các ông: (1)
06.C1-Phẩm 5-Tự mình làm hòn đảo:
07.C1-Phẩm 5, 6:
(1)
08.C1-Phẩm 6-Lời cảm hứng-Thủ chuyển: (1)
09.C1-Phẩm 6-Thủ chuyển: (1)
11.C1-Phẩm 6-Bảy xứ: (1)
12.C1-Phẩm 6-Bảy xứ-Alahan: (1)
13.C1-Phẩm7,8: (1)
14.C1-Những gì được ăn : (1) (2)
15.C1- Trăng rằm: (1)
16.C1-Phẩm Trưởng Lão : (1) (2) (3) (4)
17.C1-Phẩm hoa: (1) (2)
18.C1.Phẩm hoa-Bọt nước: (1)
19.C1-Biên kinh:(1)
20.C1.Antavagga-Samaasutta: (1)
21.C1-Vô minh: (1)
22.C1.Phẩm 13,14,15-Kiến: (1)

Chương 2: Tương Ưng Radha: (1)

Chương 3: Tương Ưng Kiến- Chương 4: Tương Ưng Nhập - Chương 5: Tương Ưng Sanh: (1)

Chương 6: Tương Ưng Phiền Não- Chương 7: Tương Ưng Sariputa- Chương 8: Tương Ưng
Loài Rồng:
(1)

Chương 9: Tương Ưng Kim Xí Điểu- Chương 10: Tương Ưng Càn-Thát-Bà- Chương 11: Tương
Ưng Thần Mây:
(1)

Chương 12: Tương Ưng Vacchagota: (1)

Chương 13: Tương Ưng Thiền: (1)


TẬP 4: THIÊN SÁU  XỨ

Chương 1: Tương Ưng Sáu Xứ:
01. Phẩm vô thường- Song đôi:
(1)
02. Phẩm tất cả: (1)
03. Phẩm sanh pháp- Vô thường - Vô minh: (1)
04. Phẩm vô minh - Magajala: (1)
05. Phẩm vô minh- Magjala  tt: (1)
06. Mangajala -Bệnh: (1)
07.Phẩm bệnh -Thế giới- Channa: (1)
08.Channa tt - Bahiya- Ái nhiễm: (1)
09.Channa tt- Từ bỏ - Thâu nhiếp: (1)
10. Phẩm từ bỏ: (1)
11. Phẩm an ổn: (1)
12. Phẩm an ổn tt - Phẩm công đức: (1)
13. Phâm Thế giới dục công đức: (1)
14. Phâm Thế giới dục công đức tt - Phẩm gia chủ: (1)
15. Phẩm gia chủ tt- Phẩm Devadaha: (1)
16. Phẩm gia chủ- Devadha tt: (1)
17. Phẩm mới và cũ: (1)
18. Phẩm mới và cũ  tt: (1)
19. Phẩm biến - Cây có nhựa: (1)
20. Phẩm rắn độc - Con rùa - Khúc gỗ: (1)
21. Phẩm rắn độc tt -Khổ pháp- Phải gọi là gì: (1)

Chương 2: Tương Ưng Thọ
Phẩm thọ:
(1) (2) (3) (4)

Chương 3: Tương Ưng Nữ Nhân - Chương 4: Tương Ưng Jambukhadaka - Chương 5: Tương
Ưng Samandaka:
(1)

Chương 6: Tương Ưng Mogallana: (1)

Chương 7: Tương Ưng Tâm: (1) (2)

Chương 8: Tương Ưng Thôn Trưởng: (1)

Chương 9: Tương Ưng Vô Vi: (1) (2) (3)

Chương 10: Tương Ưng Không Thuyết: (1)


TẬP 5: THIÊN ĐẠI PHẨM

Chương 1:Tương Ưng Đạo
Tương ưng đạo 1-Vô minh:
(1)
Tương ưng đạo 2- Suka: (1)
Tương  ưng đạo 03: (1)
Tương  ưng đạo 04: (1)
Tương  ưng đạo 05: (1)

Chương 2:Tương Ưng Giác chi  
Tương  ưng đạo tt- C2-Tương ưng giác chi 1:
(1)
T5C2-Tương ưng giác chi 02: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 1: (1)
T5C2-Điều kiện tăng trưởng giác chi 2: (1)Tăng Chi Bộ Kinh

Duyên Khởi:(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 1: Nữ sắc: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 2 - Đoạn Triền Cái :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 3 - Khó Xử Dụng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 4 - Không Điều Phục: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 5 - Đặt Hướng Và Trong Sáng: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 6 - Búng Ngón Tay: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 7 : Tinh tấn : (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 8 - Làm Bạn Với Thiện: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 9 -  Phóng Dật :(1)

Chương Một Pháp - Phẩm 10 - Phi Pháp: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 12 - Vô Phạm: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 13 - Phẩm Một Người: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 14: Người tối thắng: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Chương Một Pháp - Phẩm 15: Không thể có được: (1) (2)

Chương Một Pháp - Phẩm 16: Phẩm Một pháp - Phẩm 17: Chủng tử: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 18: Makkhali: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 19: Không phóng dật: (1)

Chương Một Pháp - Phẩm 20: Thiền định:(1)


Chương Hai Pháp - Phẩm 01: Phẩm hình phạt: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 02: Tranh luận : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 03: Người ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 04: Tâm thăng bằng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 05: Hội chúng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 06: Phẩm người :(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 07: Phẩm lạc:(1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 08: Phẩm Tướng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 09: Phẩm Các Pháp : (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 10: Phẩm Kẻ Ngu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 11: Phẩm Các Hy Vọng: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 12: Phẩm Hy Cầu: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 13: Phẩm Bố Thí: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 14:Phẩm Đón Chào: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 15:Phập Nhập Định: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm 16:Phẩm Phẫn Nộ: (1)

Chương Hai Pháp - Phẩm Thứ Mừơi Bảy:(1)


Chương Ba Pháp - Phẩm 1 - Phẩm Người Ngu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 01 - Ba Pháp : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 02 -Ba Chỗ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 03 -Hy Vọng (Ba Hạng Người): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 04 -Pháp Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 05 -Người Đóng Xe Hay Pacetana: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 06 -Con Đường Không Lỗi Lầm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 07 - Thiên Giới: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 2 - Thợ Đóng Xe 08: Người Buôn Bán:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 01 - Chứng Thực Với Thân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 02 - Người  Bệnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 03 - Chất Chứa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 04 - Nhiều Lợi Ích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 05 - Vết Thương Làm Mủ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 06 - Cần Phải Thân Cận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 07 - Đáng Ghê Tởm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 08 - Nói Như Hoa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 09 - Mù Lòa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 3 - Phẩm Người 10- Lộn Ngược: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 01- Phẩm Phạm Thiên: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 02-  Ananda: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 03-  Sariputa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 04- Phẩm Các Nguyên Nhân: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 05- Phẩm Về Alavi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 06- Phẩm Diêm Vương:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 07- Phẩm Bốn Bậc Ðại Vương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 08- Phẩm Sakka: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 09- Phẩm Được Nuôi Dưỡng Tử Tế: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 10- Phẩm Kiêu Mạn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 4 - Phẩm Sứ  Gỉa Của Trời 11- Phẩm Tăng Thượng: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 01 - Sự Có Mặt: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 02 - Sự Kiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 03 - 04: Ba Lợi Ích - Trường Hợp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 05 - Bổn Phận: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 06 - Bậc Giới Hạnh: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 07 - Hữu Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 08 -Vô Vi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 09 -  Núi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 10 - Nhiệt Tình Tinh Tấn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 5 - Phẩm Nhỏ 11 - Giặc Cướp: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 01 - Hai Người: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 02 -Vị Bà-La-Môn: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 03 - Người Giàu Có: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 04 - Vacchagotta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 05 - Tikanna: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 6 - Phẩm Các Bà-La-Môn 06 - Sangarava: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 01 - Sở Y Xứ : (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 02 - Các Sợ Hãi: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 03 - Venaga:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 04 - Sarabha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 05 - Các Vị Ở Kesaputta: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 06 - Các Vấn Đề Được Nói Đến: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 07 - Du Sĩ Ngoại Ðạo: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 08 - Các Căn Bản Bất Thiện: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 7 - Phẩm Lớn 09 - Uposatha :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 01 - Channa: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 02 - Tà Mạng Ðệ Tử: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 03 - Người Họ Thích: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 04 - Vị Lõa Thể: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 05 - Cần Phải Khích Lệ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 06 - Hiện Hữu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 07 - Tư và Khởi Điểm: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 08 - Sự Hầu Hạ Giúp đỡ: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 09 - Hương: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 8 - Phẩm Ananda 10 - Abhibhu: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 01 - Sa Môn :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 02 - Nghề Nông: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 03 - Người Vajji: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 04 - Hữu Học (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 05 - Hữu Học (2): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 06 - Bản Tụng Ðọc (1): (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 07 - Học Giới:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 9 - Phẩm Sa Môn 08 - Pankadha: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 01 - Cấp Thiết :(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 02 -  Sống Viễn Ly: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 03 - Hội Chúng:(1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 04 - Con Ngựa Thuần Thục: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 05 - Vải Thô Bằng Vỏ Cây: (1)

Chương Ba Pháp - Phẩm 10 - Phẩm Hạt Muối 06 - Hạt Muối: (1)A
SƯ GIÁC NGUYÊN ( SƯ TOẠI KHANH ) 01
)