Trang Pháp Thí

PhápHòa DVD 207:                                01.Ẩn Đây Hiện Kia -02.Cảm Ứng Đạo Giao

PhápHòa DVD 208:                                01.Đi Như Một Dòng Sông -02.Minh Châu Tích Trượng

PhápHòa DVD 209:                                01.Ni Trưởng Đầu Tiên Trong Phật Giáo -02.Thánh Ni   
                        Khema

PhápHòa DVD 210:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 10, 11, 12, 13

PhápHòa DVD 211:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 14, 15, 16

PhápHòa DVD 212:                                Tứ Đại Thiên Vương 1, 2, 3

PhápHòa DVD 213:                                01.Diệu Nghĩa Bồ Đề -02.Duyên Lành Phát Tâm

PhápHòa DVD 214:                                01.Tiểu Thừa Đại Thừa 2 –02.Tổ Sư Khương Tăng Hội
                          03.Triết Lý Đập MuỗI

PhápHòa DVD 215:                                Khóa Tu Xuất Gia Gieo Duyên 2014        

PhápHòa DVD 216:                                01.Điều Ai Cũng Muốn –02.Lời Cảnh Tỉnh

PhápHòa DVD 217:                                Hạnh Lành Người Niệm Phật 1, 2

PhápHòa DVD 218:                                Ăn Chay Và Niệm Phật –02.Tùy Cơ Ứng Vật

PhápHòa DVD 219:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 17, 18, 19

PhápHòa DVD 220:                                01. Ăn Chay Và Niệm Phật –02.Bữa Ăn Và Cuộc Đời

PhápHòa DVD 221:                                01.Bảy Điều Không Thể Tránh –02.Cách Báo Ân

PhápHòa DVD 222:                                01.Bàn Tay Mầu Nhiệm –02.Chân Nguyên

PhápHòa DVD 223:                                01.Mộng –02.Niềm Vui Phụng Sự

PhápHòa DVD 224:                                01.Tùy Cơ Ứng Vật 1 –02. Tùy Cơ Ứng Vật 2 –03.Vô Sự

PhápHòa DVD 225:                                01.Bệnh Và Cách Chữa -02.Chùa Đất Phật Vàng

PhápHòa DVD 226:                                01.Chướng Ngại Của Người Tu- 02.Chuyên Cần Tu Tập

PhápHòa DVD 227:                                01.Pháp Lành Nuôi Dưỡng Thân Tâm –02.Phương
                       Tiện Khéo

PhápHòa DVD 228:                                01.Khổ Hạnh Ni –02.Nhìn Đời Qua Thập Như Thị

PhápHòa DVD 229:                                01.Thánh Ni Liên Hoa Sắc –02.Tứ Đại Thiên Vương 4

PhápHòa DVD 230:                                Tràng Hoa Đại Nguyện 1, 2, 3

PhápHòa DVD 231:                                Tràng Hoa Đại Nguyện 4, 5

PhápHòa DVD 232:                                01.Biết Dụng Phước –02.Giới Thiệu Kinh Lăng Nghiêm

PhápHòa DVD 233:                                01. Điều Khó Được –02. Đức Tướng Như Lai

PhápHòa DVD 234:                                01.Hạnh Nguyện Người Tại Gia –02.Kinh Hết Phiền Não

PhápHòa DVD 235:                                01.Chùa Đất Phật Vàng –02.Chướng Ngại Của Người Tu
                   03.Có Phật Pháp Sẽ Có Biện Pháp

PhápHòa DVD 236:                                01.Con Đường Tỏa Sáng –02. Đưa Cũ Đón Mới –
                   03. Đừng Để Bếp Nguội Lạnh

PhápHòa DVD 237:                                01.Một Ngày Hai Việc Thiện –02. Ổn Định Đời Sống
                   03.Tâm An Vạn Sự An

PhápHòa DVD 238:                                01.Bảy Đóa Sen Vàng Nâng Gót Tịnh –02.Biết Chướng
                    Vượt Chướng –03.Biết Dụng Phước

PhápHòa DVD 239:                                Chí Nguyện Siêu Việt 1, 2, 3

PhápHòa DVD 240:                                01.Chiêm Bao Điềm Lành Và Ác Mộng –02. Đền Ơn Tín
                    Thí –03.Kể Chuyện Năm Mùi

PhápHòa DVD 241:                                01.Hạnh Bất Khinh –02.Khó Khăn Của Người Tu –03.
                    Mùa Xuân Di Lặc

PhápHòa DVD 242:                                01.Muốn Tu Phải Học –02.Phẩm Chất Người Cận
                    Sự 1 –03. Phẩm Chất Người Cận Sự 2-
                    04.Sanh Tử Tương Tức

PhápHòa DVD 243:                                01.Sen Phóng Hào Quang –02.Trả Lời Vấn Đáp – 03.
                   Tùy Nghiệp Thọ Sanh

PhápHòa DVD 244:                                01.Tu Là Sự Chế Tác –02.Tấm Lòng Từ Bi

PhápHòa DVD 245:                                01.Cội Phước –02.Cộng Trú Đồng Tu  -03.Truyền
                     Tâm Ấn

PhápHòa DVD 246:                                01.Tu Gieo Duyên - 02.Pháp Môn Không Hai 1, 2, 3  

PhápHòa DVD 247:                                01.Pháp Thoại Tại Chùa Lâm Tỳ Ni –02.Phật Pháp
                     Đáp –03. Đấng Mâu Ni Cao Đẹp 1

PhápHòa DVD 248:                                01.Biết Lo Xa –02.Mồi Đèn Tiếp Lửa –03.Những Điều
                      Cần Biết Trong Cổng Chùa

PhápHòa DVD 249:                                01.Chế Ngự Buông Lung –02.Huân Tu –03.Mưa Thấm
                     Đất Tâm

PhápHòa DVD 250:                                01.Sự Kiện Đời Ngườì –02.Tôn Kính Pháp Bảo –03.Trí
                      Nạn Giảm

PhápHòa DVD 251:                                01.Người Khó Ứớc Lượng- 02. Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận-
                      03.Trí Lực Như Lai 1 –04. Trí Lực Như Lai2

PhápHòa DVD 252:                                01.Bậc Phước Điền –02.Cúng Dường Trai Tăng –
                       03.Kinh Phật Dạy

PhápHòa DVD 253:                                01.Lưỡi Kiếm Văn Thù –02.Phẩm Chất Người Cận Sự

PhápHòa DVD 254:                                01.Thần Tài Và Thổ Địa –02.Xuất Gia Tại Gia –03.Phật
                       Pháp Vấn Đáp

PhápHòa DVD 255:                                01. Đất Lành Gieo Hạt Tốt 1, 2 -02.Giấc Ngủ An Lành

PhápHòa DVD 256:                                01.Giới Là Thầy Suốt Đời -02.Tấm Lòng Cho Nhau -
                           03.Sen Phóng Hào Quang

PhápHòa DVD 257:                                01.An Trú Trong Hiện Tại -02.Hoàn Cảnh Nào Cũng
                          Tu -03.Niệm Chết

PhápHòa DVD 258:                                01.Thiện Căn Phước Đức Nhân Duyên -02.Tổn Thất
Của  
                           Đời Người -03. Ý Nghĩa Lễ Hằng Thuận

PhápHòa DVD 259:                                01.Ruộng Phước Mầu Nhiệm 1, 2 - 02.Sống Đời Cần
                            Thực Hiện

PhápHòa DVD 260:                                01.Dưỡng Tâm Không Thối Chuyển –02.Thật Khó Tìm
                 Được Hạnh Phúc – 03.Tiếng Chuông Tỉnh         
                         Thức

PhápHòa DVD 261:                                01.Ai C ũng Có Thể Bố Thí -02.Quy Nguyện Tam Bảo
                          03.Thỉnh Phật Chuyển Pháp Luân     

PhápHòa DVD 262:                                01.Biết Lo Xa -02.Pháp Hạnh Của Phật -03.Tranh Cải
                           Để Được Gì 1.

PhápHòa DVD 263:                                01.Trăng Trong Kinh  - Thơ -02.Tu Nhà Tu Chợ Tu
                            Chùa – 03.Vu Lan Thắng Hội   

PhápHòa DVD 264:                                Chí Nguyện Siêu Việt 4, 5, 6

PhápHòa DVD 265:                                Chí Nguyện Siêu Việt 7, 8, 9, 10

PhápHòa DVD 266:                                01. Ánh Sáng Mặt Trời -02. Hoằng Pháp Lợi Sanh –
                             03.Quang Minh Viên Mãn

PhápHòa DVD 267:                                01.Sợ Ma -02.Tiếng Hay Hình Đẹp -03.Tranh Cải Để
                              Được Gì 1, 2

PhápHòa DVD 268:                                01.Phương Pháp Tu Tập- 02.Thất Tình Lục Đục – 03.
                               Vững Chãi Như Núi Xanh

PhápHòa DVD 269:                                01.Công Đức Bát Quan Trai -02.Mưa Dầm Thấm Lâu-
                        03.Phật Đức Viên Mãn

PhápHòa DVD 270:                                01.Bốn Hạng Người Nghe Pháp -02.Thăng Tiến Đường
                        Tu -03.Thất Tình Lục Đục 2

PhápHòa DVD 271:                                Chí Nguyện Siêu Việt 11, 12, 13, 14

PhápHòa DVD 272:                                Chí Nguyện Siêu Việt 15, 16, 17, 18

PhápHòa DVD 273:                                Chí Nguyện Siêu Việt 19, 20, 21, 22

PhápHòa DVD 274:                                01.Ba Cánh Cửa Giải Thoát 1- 02. Ba Cánh Cửa Giải
                  Thoát 2 -03.Bồ Đề Diệu Pháp Biến Trang
                  Nghiêm -04.Chân Tâm Vọng Tâm

PhápHòa DVD 275:                                 01.Hoằng Pháp Lợi Sanh -02.Nhiếp Thọ Trong Chánh
                   Pháp 1 -03. Nhiếp Thọ Trong Chánh
                   Pháp 2

PhápHòa DVD 276:                                 Niệm Hồi Hướng 1, 2, 3

PhápHòa DVD 277:                                 Niệm Hồi Hướng 4, 5

PhápHòa DVD 278:                                 Tâm An Lạc 1, 2, 3

PhápHòa DVD 279:                                 01.Con Cái -02.Pháp Hạnh Sám Hối – 03.Tỉnh Và Mê

PhápHòa DVD 280:                                 01.Biển Phước Chứa Vô Cùng -02.Duyên Khởi Lương
                     Hoàng Sám -03.Hộ Pháp Hộ Trì

PhápHòa DVD 281:                                 01.Nghịch Cảnh Là Duyên Tu -02.Nghiệp Cũ Nghiệp
                     Mới -03.Sức Hấp Dẫn

PhápHòa DVD 282:                                 01.Trói Buộc Tâm Ý -02.Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 1-
                      03.Thiện Tri Thức Thuần Đẹp 2
THÍCH PHÁP HÒA 02