Trang Pháp Thí

PhápHòa CD 04:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 04:
-Mấy Mùa
-Mộng Sơn Thí Thực
-Mười Trót Lỡ
-Năm Niềm Vui
-Ngũ Giới Và Thập Thiện

PhápHòa CD 05:                                       01.Cách Xưng Hô Trong Chùa
02. Pháp Đàm (ngày 07.06.2008
tại chùa Miến Điện, Maryland, USA)

PhápHòa CD 06:                                       Tuyển Tập Pháp Thoại 05:
-Các Phép Lành
-Sen Nở Ban Mai
-Tài Sản Chân Thật
-Tội Và Sám Hối
-Tự Độ Tự Tha

PhápHòa CD 07:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 06:
-Tứ Hoằng Thệ Nguyện
-Từng Bước Chân An Lạc
-Viên Ngọc Quý
-Xâu Chuỗi Niệm Phật
-Ý Nghĩa Của Kinh

PhápHòa CD 08:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 07:
-Kinh Bách Dụ
-Kinh Gò Mối
-Kinh Lục Hòa
-Kinh Ngưu Giác Lâm

PhápHòa CD 09:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 08:
-Kinh An Trụ Tâm
-Kinh Trạm Xe
-Kinh Ví Dụ Cái Cưa
-Kinh Ví Dụ Tấm Vải

PhápHòa CD 10:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 09:
-Bảy Loại Vợ
-Bốn Loại Thức Ăn
-Không Nên Hí Luận
-Thất Thánh Tài
-Ý Nghĩa Bảy Nạn Trong
Kinh Phổ Môn

PhápHòa CD 11:                                        Tuyển Tập Pháp Thoại 10:
-Đền Ơn Phật
-Đẹp Xấu Nghèo Giàu
-Hướng Về Kinh Lạy
-Phật Sự Và Ma Sự
-Thiện Và Ác

PhápHòa CD 12:                                         Kinh Địa Tạng :
-Về Với Nguồn Tâm - Hợp   
Nhất Thân Tâm - Nghiệp Cảm
Của Chúng Sanh - Rộng Truyền
Phước Lợi - Lợi Ích Của Người
Còn Kẻ Mất - Sanh Thuận Tử An
Xưng Danh Hiệu Phật - Hạnh Ban Cho
Vững Tâm Kiền Trí- Thấy Nghe
Lợi Ích - Trở Về Bổn Giac

PhápHòa CD 13:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 11:
01.Ba Câu Hỏi Cho Cuộc Sống
02.Bát Nhã Tâm Kinh
03.Biết Chuyển Nghiệp
04.Bốn Biện Tài
05.Hãy Thắp Lên Chiếc Que Diêm

PhápHòa CD 14:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 12:
01.Bốn Hạnh An Vui
02.Cách Hóa Giải Chướng Duyên
03.Chánh Tinh Tấn
04.Chịu Đựng
05.Chướng Ngại Chướng Nạn
06.Thờ Cúng Ông Bà

PhápHòa CD 15:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 13:
01.Con Đường Xưa Ta Đi
02.Cuộc Đời Mâu Thuẩn
03.Đẹp Xấu Giàu Nghèo
04.Giảng Kinh Địa Tạng
05.Cái Gì Là Trân Quý

PhápHòa CD 16:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 14:
Hồi Hướng

PhápHòa CD 17:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 15:
01.Hương Vị Cuộc Đời
02.Tham Thiền
03.Tịnh Nguyện Tịnh Độ
04.Trang Nghiêm Tự Thân
05.Tứ Như Ý Túc

PhápHòa CD 18:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 16:
01.Kinh Hiền Nhân
02.Ba Điều Giá Trị
03.Ba Tâm Cao Đẹp
04.Vi Diệu Quang

PhápHòa CD 19:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 17:
01.Ba Trọng Tâm Hành Xử
02.Bích Câu Kỳ Ngộ
03.Bố Thí Cúng Dường
04.Bốn Điều Cần Ghi Nhớ
05.Bồ Tát Giả Bồ Tát Thật

PhápHòa CD 20:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 18:
01.Để Có Thân Qúy
02.Đốt Nén Lửa Lòng
03.Đừng Để Mất Người Thương
04.Gạn Đục Khơi Trong
05.Hành Hương
06.Hạnh Nguyện Quan Âm

PhápHòa CD 21:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 19:
01.Kinh Thiên Thỉnh Vấn
02.Hạnh Trẻ Thơ
03.Hạnh Báo Ân
04.Hương Vị Của Đất
05.Khổ

PhápHòa CD 22:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 20:
01.Luận Đại Trượng Phu
02.Khuyến Thế Ca
03.Lời Dạy Sáng Ngời
04.Ma Chướng

PhápHòa CD 23:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 21:
01.Một Bát Cơm Ngàn Nhà
02.Một Hướng Mười Phương
03.Năm Điều Chướng
04.Người Chiến Sĩ Giỏi
05.Mông Sơn Thí Thực

PhápHòa CD 24:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 22:
01.Người Tu Hạnh Phúc
02.Những Ẩn Dụ Trong Kinh
03.Phổ Môn Vọng Tiếng Triều Dâng
04.Người Nhảy Khỏi Nước
05.Pháp Cúng Dường Cao Quý

PhápHòa CD 25:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 23:
01.Tích Chứa Phước Thiện
02.Tâm Bình Thường Là Đạo
03.Tắt Lửa Lòng
04.Thế Nào Là Công Quả
05.Thiên Long Bát Bộ

PhápHòa CD 26:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 24:
01.Tu Là Cội Phúc
02.Tứ Chướng
03.Tu Mau Kẻo Trễ
04.Về Với Nguồn Tâm
05. Ý Nghĩa Hành Hương

PhápHòa CD 27:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 25:
Xây Dựng Hạnh Phúc Qua Con Đường Bồ
Tát

PhápHòa CD 28:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 26:
Nước Từ Rửa Oan Khiên

PhápHòa CD 29:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 27:
01.Cánh Cửa Thong Dong
02.Chánh Niệm
03.Chân Thiện Mỹ
04.Cô Độc Mà Không Cô Đơn
05.Cúng Dường Tối Thượng
06.Đặc Tính Của Chánh Pháp

PhápHòa CD 30:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 28:
01.Hòa Kính Hỷ Xả
02.Hoa Tình Thương

PhápHòa CD 31:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 29:
01.Tám Pháp Biện Tài
02.Tịnh Hóa Thân Tâm
03.An Trú Trong Chánh Pháp
04.Bất Hòa Sa Bẩy
05. Không Nên Hí Luận

PhápHòa CD 32:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 30:
01.Bảy Bước Chân Hạnh Phúc
02.Cát Bụi Tuyệt VờI
03.Chiến Tranh Hòa Bình
04.Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung
05.Hóa Giải Hận Thù

PhápHòa CD 33:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 31:
01.Lời Dạy Sáng Ngời
02.Ngồi Với Tăng Thân
03.Niệm Hoa Vi Tiếu
04.Phật Hay Ma
05.Chuyển Hóa Thù Thắng

PhápHòa CD 34:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 32:
01.An Cư Lạc Nghiệp
02.Khai Quang Điểm Nhn
03.Thế Gian Tôn Quý
04.Người Tu Cày Ruộng
05.Tu Thân Tu Tâm

PhápHòa CD 35:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 33:
01.Tịnh Nguyện Tịnh Độ
02.Trang Nghiêm Tự Thân
03.Niềm Vui Cho Mình
04.Mười Điều Lành
05.Niệm Định Tuệ

PhápHòa CD 36:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 34:        
01.Hai Viên Gạch Xấu Xí
02.Đức Phật Với Thiên Nhiên
03.Điều Kiện Để Tiến Tu
04.Ba Tâm Cao Đẹp
05.Dưỡng Thai Theo Phật Pháp        

PhápHòa CD 37:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 35:
Đại Bi Thần Chú

PhápHòa CD 38:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 36:
01.Dưỡng Tâm Không Thối Chuyển
02.Chữ Đồng Tử
03.Hạnh Hiếu Đại Thế Chí
04.Cận Tử Nghiệp
05.Cửu Đảo Huyền
06.Cách Tạo Phước Lành

PhápHòa CD 39:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 37:
01.Một Ngày Một Việc Thiện
02.Tu Thật Thật Tu
03.Niêm Hoa Vi Tiếu
04.Thờ Cúng Ông Bà
05.Tu Tập

PhápHòa CD 40:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 38:
01.Tâm Hạnh Bồ Tát
02.Tôi Muốn Hạnh Phúc
03.Rỗng Tâm - Thiền
04.Ta Bà Ha Diệu Nghĩa
05.Tam Bảo Tự Thân

PhápHòa CD 41:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 39:
01.Khó Dễ Trong Đời
02.Sức Mạnh Kiên Cố
03.Người Chủ Và Bốn Con Rắn
04.Năm Mới Tập Làm Mới
05.Sống Không Phiền Não                        

PhápHòa CD 42:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 40:
01.Ba Cách Sống Của Rắn
02.Người Bắt Rắn
03.Duyên May Mình Gặp Một Người
04.Rắn Giận
05.Sống Một Ngày Vui
06.Như Lai

PhápHòa CD 43:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 41:
01.Tu Phước Tu Huệ
02.Niệm Lành Sanh Tướng Đẹp
03.Ba Ý Nghĩa Của Sa Di
04.Năm Đức Sa Di
05.Vô Úy
06.Nhẫn Người Hàng Xóm

PhápHòa CD 44:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 42:
01.Phát Tâm Lập Nguyện
02.Bốn Pháp Gia Thịnh
03.Tam Bảo Nhiệm Mầu
04.Tâm Quang
05. Tu Thì Không Tù
06.Bi Trí Dũng

PhápHòa CD 45:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 43:
                                                       01.Độ Sanh Như Ấp Trứng
                                                         02.Năm Chướng Của Ngũ Căn
                                                         03.An Hòa Nhập Chúng
                                                         04.Ăn Mặc
                                                         05.Biết Chướng Vượt Chướng

PhápHòa CD 46:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 44:
                                                         01.Đức Lành Trong Sáng
                                                         02.Đạo Tràng Lý Tưởng
                                                         03.Đôi Vai Gánh Vác
                                                         04.Duyên Nợ
                                                         05.Hình Tượng Của Bồ Tát

PhápHòa CD 47:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 45:
                                                         01.Hộ Quốc An Dân
                                                         02.Hương Vân
                                                         03.Lễ Của Nghĩa Tình
                                                         04.Món Quà Cuối Năm
                                                         05.Một Niệm Trong Sáng

PhápHòa CD 48:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 46:
                                                         01.Phản Quan Tự Kỷ
                                                          02.Nhiều Lần Khuyên Nhủ
                                                         03.Phát Thệ Nguyện
                                                         03.Phật Tổ
                                                         05.Phương Châm Học Đạo

PhápHòa CD 49:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 47:
                                                         01.Pháp Môn Thù Thắng
                                                       02.Quy Tắc Vàng
                                                         03.Rửa Tâm
                                                         04.Sắc Hương Mỹ Vị
                                                         05.Sen Nở Đài Giác Ngộ

PhápHòa CD 50:                                Tuyển Tập Pháp Thoại 48:
                                                         01.Sám Hối Để Tiến Tu
                                                         02.Sống Đơn Giản
                                                       03.Sống Trọn Vẹn
                                                         04.Tâm Cung Kính
                                                          05.Tam Tự Quy


Đĩa DVD:

PhápHòa DVD 01:                                     -Phứơc đức-công đức

PhápHòa DVD 02:                                     -Theo dấu Đừơng Tăng                          

PhápHòa DVD 03:                                      -Ma chứơng

PhápHòa DVD 04:                                      -Lễ  truyền giới

PhápHòa DVD 05:                                      -Lễ Phật đản tại St. Cloud  

PhápHòa DVD 06:                                     -Hương vị cuộc đời

PhápHòa DVD 07:                                     -Khóa tu học tại Minnesota

PhápHòa DVD 08:                                    - Ý nghĩa bố thí

PhápHòa VCD 09:                                     -Tình chết không theo mùa đông

PhápHòa DVD 10:                                     -Hỏi đáp giữa Hàn Sơn và Thập Đắc

PhápHòa VCD 11:                                      -Ba điều gía trị

PhápHòa VCD 12:                                      -Công đức phước đức và ý nghĩa hồi hướng

PhápHòa DVD 13:                                      -01.Con Chuột Trong Đạo Phật-02.Cầu Vừa
Đủ Xài -03.Người Nhảy Khỏi Nước

PhápHòa DVD 14:                                      -01.Tiếng Hát Từ Trái Tim -02.Năm Sắc Hào
Quang - 03.Khuyến Thế Ca

PhápHòa DVD 15:                                      -Tu Thân Tu Tâm

PhápHòa DVD 16:                                      -Hành Hương

PhápHòa DVD 17:                                      -01.Phước Đức, Công Đức, Hồi Hướng  -02.Ba
Điều Gía Trị - 03.Tình Không Chết Theo
Mùa Đông

PhápHòa DVD 18:                                      -01.Hương Vị Cuộc Đời- 02.Cô Độc Mà Không
Đơn Độc –03.Ma Chướng –04. Ý Nghĩa
Bố Thí

PhápHòa DVD 19:                                      -01.Gạn Đục Khơi Trong –02.Bốn Loại Thức Ăn  

PhápHòa DVD 20:                                      -01. Đức Phật Và 5 Biểu Tượng  -02.Ý Nghĩa Lễ
Phật –03.Về Với Nguồn Tâm –04.
Những Gì Tối Thượng

PhápHòa DVD 21:                                      -01.Gạn Đục khơi Trong –02.Theo Dấu
ĐườngTăng –03.Bích Câu Kỳ Ngộ

PhápHòa DVD 22:                                     -01.Mười Hạnh Lợi Tha – 02.Mười Pháp Tự Lợi

PhápHòa DVD 23:                                      -01.Ngũ Phúc Lâm Môn – 02.Phật Dạy Chăn Trâu

PhápHòa DVD 24:                                      -01.Vu Lan Thèm Nghe Tiếng Mẹ - 02.Ý Nghĩa Lễ
Phật

PhápHòa DVD 25:                                     -01.Mười Pháp Tự Lợi –02.Phật Dạy Chăn
Trâu- 03.Ngũ Phúc Lâm Môn-  
04.Hạnh Nguyện  Dược Sư  

PhápHòa DVD 26:                                      -01.Hỏi Đáp Giữa Hàn Sơn Và Thập Đắc- 02.Quy Y

PhápHòa DVD 27:                                      -01.Cái Gì Là Trân Qúy –02.Thức Ăn Cho Tâm -03.
Tài Sản Chân Thật

PhápHòa DVD 28:                                      -01.Niết Bàn Hiện Tại –02.Hạnh Trẻ Thơ -03.Nhất
Trần Bất Nhiễm

PhápHòa DVD 29:                                      01.Ý Nghĩa Tu Gieo Duy ên –02.Sách Tấn- Khuyến
Tu

PhápHòa DVD 30:                                      Hạnh Lành Người Phật Tử

PhápHòa DVD 31:                                      01.Lễ Truyền Giới Xuất Gia Gieo Duyên –02.
Thăm Viếng Thiền Viện Tây Thiên

PhápHòa DVD 32:                                      01. Để Có Thân Quý – 02.Hương Vị  
Của Đất

PhápHòa DVD 33:                                      Đừng Để Mất Người Thương

PhápHòa DVD 34:                                      Quán Chiếu Để Tiến Tu

PhápHòa DVD 35:                                      Thờ Phật Tại Nhà

PhápHòa DVD 36:                                      01.Quán Chiếu Để Tiến Tu-02. Đừng
Để Mất Người Thương –03.Thờ
Phật Tại Nhà

PhápHòa DVD 37:                                      01.Kinh Địa Tạng 1: Về Với Nguồn Tâm –
Kinh Địa Tạng 2: Hợp Nhất Thân Tâm 01-
Kinh Địa Tạng 3: Hợp Nhất Thân Tâm 02

PhápHòa DVD 38:                                      01. Kinh Địa Tạng 4&5: Nghiệp Cảm Của Chúng  
Sanh 01&2
02.Kinh Địa Tạng 6: Rộng Truyền  
Phước Lợi

PhápHòa DVD 39:                                      01.Lợi Ích Kẻ Còn Người Mất 01 –02.Lợi
Ích Kẻ Còn Người Mất 02. -03.Các
Vua Diêm La Khen Ngợi 01 –04.Các
Vua Diêm La Khen Ngợi 02

PhápHòa DVD 40:                                       01.Ba Hạng Người Làm Phật Sự -02.Pháp
Đàm –03.Vô  Minh

PhápHòa DVD 41:                                       01.Mười Hạnh Lợi Tha –02.Căn Bản Tụng
Niệm –03.Một Nén Tâm Hương

PhápHòa DVD 42:                                       01.Vui Với Những Gì Mình Có –
02.Trân Quý Các Duyên-  
03.Chánh Pháp Và Mạt
Pháp                                    

PhápHòa DVD 43:                                        01.Sống An Vui –02.Thành Tựu Đạo       
Nghiệp –03.Công Đức Hộ              
Niệm

PhápHòa DVD 44:                                        01.Dưỡng Tâm Và Phát Nguyện –02.Tự
Điều Phục- 03.Hạnh Thương Yêu
04.Bốn Pháp Cảm Hóa Lòng Người

PhápHòa DVD 45:                                        01.Xưng Danh Hiệu Chư Phật –02.So Sánh Nhân
Duyên Công Đức Của Sự Bố Thí-
03.Địa Thần Hộ Pháp

PhápHòa DVD 46:                                        01.Thấy Nghe Lợi Ích  01 &02–02.Dặn Dò
Cứu Độ Nhơn Thiên

PhápHòa DVD 47:                                        01.Hội Chúng Cao Thượng –02.Pháp Khí Thiền
Môn

PhápHòa DVD 48:                                        Diệu Dụng Quán Âm 01-02-03

PhápHòa DVD 49:                                        Diệu Dụng Quán Âm 04-05-06-07

PhápHòa DVD 50:                                        Diệu Dụng Quán Âm 08-09-10

PhápHòa DVD 51:                                        01.Tâm Người Như Vết Thương – 02.Vui Với
Những Gì Mình Có

PhápHòa DVD 52:                                        01.Cành Hoa Trong Nước –02.Bài Học Từ Con
Cọp –03.Phát Tâm Vô Thượng

PhápHòa DVD 53:                                        01.Cách Làm Giàu –02.Phật Nói Về Tâm –03.Lạc
Sở Hữu

PhápHòa DVD 54:                                        Học Giới Bồ Tát 01,02,03,04

PhápHòa DVD 55:                                        Học Giới Bồ Tát 05,06,07,08

PhápHòa DVD 56:                                        Học Giới Bồ Tát 09,10,11,12

PhápHòa DVD 57:                                        Học Giới Bồ Tát 13,14,15  

PhápHòa DVD 58:                                        01.Soi Sáng 01 –02.Soi Sáng 02 –03.Công Đức
Chân Thật

PhápHòa DVD 59:                                        01.Mừng Xuân An Lạc  -02.Hạnh Phúc Ở Đâu ?

PhápHòa DVD 60:                                        Thuyền Tuệ Sang Sông ( 2 DVD )

PhápHòa DVD 61:                                        01.Cách Lìa Đường Ma  -02.Bảy Pháp Bất
Thối

PhápHòa DVD 62:                                        01.Đỗ Nghiệp – 02.Lục Thông – 03.Nhân Và
Tri

PhápHòa DVD 63:                                        01.Hải Đảo Tự Thân – 02.Giữ Tâm Ban
Đầu                                               

PhápHòa DVD 64:                                        01.Bốn Pháp Sanh Phước – 02. Đạo Sư Và
Đệ Tử - 03.Tư Lương Của
Mình            

PhápHòa DVD 65:                                        01.Ước Nguyện Cao Đẹp – 02.Tùy Duyên
Bất Biến

PhápHòa DVD 66:                                        Phật Ngọc Hòa Bình Ở Canada –01. Đại Lễ
Nghinh Đón Tại Tu Viện Tây Thiên –
02. Đại Lễ Cung Tiễn Phật Ngọc

PhápHòa DVD 67:                                       01.Phán Đoán Sai Lầm – 02.Tự Do Và Tự Tại

PhápHòa DVD 68:                                       01.Mười Hai Duyên Khởi -02.Mười Hiệu Tôn
Quí

PhápHòa DVD 69:                                      Tâm Hạnh Người Tu 1, 2 & 3  

PhápHòa DVD 70:                                      01.Chú Mèo Nhà Phật  -02.Phật Pháp Vấn
Đáp - Vì Đời Vô Thường        

PhápHòa DVD 71:                                      Kinh Dược Sư 1: Tỏa Ánh Lưu Ly 1, 2, 3        

PhápHòa DVD 72:                                      Kinh Dược Sư 2: Tỏa Ánh Lưu Ly 4, 5, 6

PhápHòa DVD 73:                                      Kinh Địa Tạng 7: Lợi Ích Người Còn Kẻ Mất 1&2
Kinh Địa Tạng 8: Sanh Thuận Tử An  

PhápHòa DVD 74:                                      Kinh Địa Tạng 9: Xưng Danh Hiệu Phật
Kinh Địa Tạng 10: Hạnh Ban Cho
Kinh Địa Tạng 11: Vững Tâm Kiên Trì

PhápHòa DVD 75:                                      Kinh Địa Tạng 12: Thấy Nghe Lợi Ích 1&2
Kinh Địa Tạng 13: Trở Về Bổn Giác- Hết

PhápHòa DVD 76:                                      Kinh Dược Sư 3: Tỏa Ánh Lưu Ly 7, 8, 9   

PhápHòa DVD 77:                                      Kinh Dược Sư 4: Tỏa Ánh Lưu Ly 10, 11, 12  

PhápHòa DVD 78:                                      Kinh Dược Sư 5: Tỏa Ánh Lưu Ly 13, 14, 15     

PhápHòa DVD 79:                                      01.Ngũ Minh  -02.Giữ Vững Hạnh Phúc  - 03.Xây
Dựng Ngôi Chùa  -04.Lễ Quy Y
Tam Bảo

PhápHòa DVD 80:                                      01.Biển Pháp Mênh Mông  -02.Tinh Tấn Độ
Giãi Đãi

PhápHòa DVD 81:                                      Người Sống Chân Chánh 1 & 2

PhápHòa DVD 82:                                      Vi Diệu Hương Khiết

PhápHòa DVD 83:                                      Kinh Dược Sư 6: Tỏa Ánh Lưu Ly 16, 17, 18  

PhápHòa DVD 84:                                      Kinh Dược Sư 7: Tỏa Ánh Lưu Ly 19, 20,21,22-hết  

PhápHòa DVD 85:                                     01.Nhân Và Trí  -02.Lục Thông  -03.Người Sống
Chân Chính 1&2

PhápHòa DVD 86:                                     01.Biển Pháp Mênh Mông  -02. Ý Nghĩa Tụng
Giới  -03.Vi Diệu Hương Khiết

PhápHòa DVD 87:                                     01.Vương Mà Không Nặng  -02.Pháp Đàm
03.Hành Trang Cho Đời  -04.Pháp
Đàm

PhápHòa DVD 88:                                     01.Tinh Tấn Độ Giãi Đãi  -02.Phiền Não Từ Đâu
Sanh 1&2

PhápHòa DVD 89:                                     01.Vương Tử Hỏi Đạo  -02.Người Cư Sĩ Viên Mãn 1&
2

PhápHòa DVD 90:                                     01.Mấy Lời Nhắn Nhủ 1&2  -02.Lễ Hiệp Kỵ  -03.Tam
Chướng

PhápHòa DVD 91:                                     01.Lễ Truyền Giới Sa Di  -02.Lễ Vu Lan 2011

PhápHòa DVD 92:                                     01.Biết Chuyển Nghiệp  -02.Hành Trang Cho Đời

PhápHòa DVD 93:                                     01.Giảng Sư Và Thính Chúng  -02.Tham Thiền

PhápHòa DVD 94:                                     01.Không Có Thể  -02.Người Cư Sĩ Viên Mãn 3  -
03.Người Cư Sĩ Viên Mãn 4  

PhápHòa DVD 95:                                     01.Người Cư Sĩ Viên Mãn 5  -02.Người Nói Khéo

PhápHòa DVD 96:                                     01.Người Cư Sĩ Viên Mãn 3,4,5  

PhápHòa DVD 97:                                     Không Có Thể  1,2,3

PhápHòa DVD 98:                                     01.Người Lướt Sóng  -02.Tương Trợ

PhápHòa DVD 99:                                     01.Bồ Tát Giả Bồ Tát Thật  -02. Ý Nghĩa Lễ
Dâng Y

PhápHòa DVD 100:                                   01.Chân Thiện Mỹ -02.Chiến Tranh Và Hòa
Bình

PhápHòa DVD 101:                                   01.Kim Sắc Di Đà –02.Tham Thiền

PhápHòa DVD 102:                                   01.Hãy Cảm Ơn –02.Hãy Cố Vươn Lên

PhápHòa DVD 103:                                   Lòng Từ Vô Ngại 1,2,3

PhápHòa DVD 104:                                   Lòng Từ Vô Ngại 4,5,6

PhápHòa DVD 105:                                   Lòng Từ Vô Ngại 7,8,9

PhápHòa DVD 106:                                   Lãng Tử Hồi Đầu –02.Vạn Sự Kiết Tường

PhápHòa DVD 107:                                   01.Vương Mà Không Nặng 1 –02. Vương Mà
Không Nặng 2 –03.Rửa Tội

PhápHòa DVD 108:                                   01.Khôn Dại  –02.Thế Gian Tam Phước

PhápHòa DVD 109:                                   01.Hương Vị Của Đất –02.Nét Đẹp Từ Lòng

PhápHòa DVD 110:                                   01.Rồng Bay Phượng Múa –02.Vốn Ít Lời
Nhiều -03.Tu Mau Kẻo Trễ

PhápHòa DVD 112:                                   01.Kiêu Mạn –02.Tứ Như Ý Túc -03.Tha Thứ

PhápHòa DVD 116:                                   01.Để Được Hóa Sanh –02.Tịnh Nhân Tịnh Quả

PhápHòa DVD 117:                                   01.Người Bạn Lành 1 –02. Người Bạn Lành 2

PhápHòa DVD 120:                                   01.Điều Kiện Để Tiến Tu –02.Tứ Chướng

PhápHòa DVD 121:                                   Nuôi Dưỡng Căn Lành –02.Nhân Lành Quả
Đẹp 1 & 2

PhápHòa DVD 122:                                   Hồi Hướng 1, 2, 3

PhápHòa DVD 123:                                   Hồi Hướng 4 & 5

PhápHòa DVD 124:                                   01.Chuẩn Bị Cho Người Lâm Chung –02.Chuyển
Hóa Thù Thắng

PhápHòa DVD 125:                                   01.10 Pháp Sanh Phước –02.Niềm Vui Cho Mình

PhápHòa DVD 126:                                  Tịnh Hóa Thân Tâm 1, 2 & 3

PhápHòa DVD 127:                                  01.Mười Điều Lành Và Vấn Đáp –02. Điều Kiện
Để Tiến Tu 1 & 2

PhápHòa DVD 128:                                  01.Ba Tâm Cao Đẹp –02. Đức Phật Với Thiên
Nhiên

PhápHòa DVD 129:                                  01.Dưỡng Thai Theo Phật Pháp –02.Từng Bước
Nở Hoa Sen

PhápHòa DVD 130:                                  01.Hạnh Lành Đại Thế Chí–02.Hiếu Và Chữ Đồng Tử

PhápHòa DVD 131:                                  01.Tôi Muốn Hạnh Phúc –02.Cánh Cửa Thong
Dong

PhápHòa DVD 132:                                 Sức Mạnh Kiên Cố 1, 2

PhápHòa DVD 133:                                 01.Hai Viên Gạch Xấu Xí  -02.Khó Dễ Trong Đời

PhápHòa DVD 134:                                 Đại Bi Thập Chú K ỳ 1, 2, 3

PhápHòa DVD 135:                                 Đại Bi Thập Chú Kỳ  4, 5, 6

PhápHòa DVD 136:                                01.Thế Gian Tôn Qúy –02.Ba Cách Sống Của Rắn

PhápHòa DVD 137:                                Tâm Hạnh Bồ Tát 1,2 & 3

PhápHòa DVD 138:                                01.Tiểu Sử Thầy Pháp Hòa – 02.Người Để Thương

PhápHòa DVD 139:                                01.Cách Tích Chứa 10 Điều Thiện –02.Năm Mới
Tập Làm Mới

PhápHòa DVD 140:                                Hoa Tình Thương 1, 2, 3

PhápHòa DVD 141:                                01.Ta Bà Ha Diệu Nghĩa – 02.Niệm Lành Sanh Tướng
Đẹp

PhápHòa DVD 142:                                01.Phật Pháp Vấn Đáp (09-2012) –02.Tam Bảo
Tự Tâm

PhápHòa DVD 143:                                Tám Biện Tài Kỳ 1 & 2

PhápHòa DVD 144:                                Người Bắt Rắn 1, 2

PhápHòa DVD 145:                                Người Chủ Và Bốn Con Rắn –02.LờI Dạy Sáng
Ngời

PhápHòa DVD 146:                                01.Khai Quang Điểm Nhãn –02.Rắn Giận

PhápHòa DVD 147:                                01.Tám Pháp Biện Tài 3 –02.Sống Một Ngày
Vui

PhápHòa DVD 148:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 1, 2, 3, 4

PhápHòa DVD 149:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 5, 6, 7, 8

PhápHòa DVD 150:                                01.Nhẫn Người Hàng Xóm –02.Như Lai

PhápHòa DVD 151:                                01.Quán –02.Tu Tập

PhápHòa DVD 152:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 9, 10, 11, 12

PhápHòa DVD 153:                                01.Bốn Pháp Gia Thịnh –02.Tu Thì Không Tù

PhápHòa DVD 154:                                01.Dưỡng Tâm Không Thoái Chuyển 1 - Niệm
Định Tuệ

PhápHòa DVD 155:                                01.Phát Tâm Và Lập Nguyện –02.Sống Không
Phiền Não

PhápHòa DVD 156:                                01.Tam Bảo Nhiệm Mầu –02.Vô Úy

PhápHòa DVD 157:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 13, 14, 15, 16

PhápHòa DVD 158:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 17, 18, 19, 20

PhápHòa DVD 159:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 21, 22, 23, 24

PhápHòa DVD 160:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 25, 26, 27, 28

PhápHòa DVD 161:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 29, 30, 31

PhápHòa DVD 162:                                Nước Từ Rửa Sạch Oan Khiên 32, 33, 34 (hết)

PhápHòa DVD 163:                                Tám Phương Châm Cho Người Học Đạo

PhápHòa DVD 164:                                01.Ăn Mặc -02.Phật Pháp Vấn Đáp

PhápHòa DVD 165:                                01.Nữ Bần Bố Thí -02.Hương Hiếu Hạnh

PhápHòa DVD 166:                                Hộ Quốc An Dân 1,2,3

PhápHòa DVD 167:                                01.Từng Bước Nở Hoa Sen -02.Tâm Quang

PhápHòa DVD 168:                                01.An Hòa Nhịp Nhàng -02.Lễ Sám Hối

PhápHòa DVD 169:                                01.Pháp Thoại Tại Arlington, TX -02.Vạn Phước

PhápHòa DVD 170:                                01.Đạo Tráng Lý Tưởng -02.Sen Nở Đài Giác Ngộ

PhápHòa DVD 171:                                01.Biết Chướng Vuợt Chướng 1,2 -Phương Châm
                                                                          Học Đạo
  
PhápHòa DVD 172:                                01.Sống Đơn Giản -02.Rùa Và Cá

PhápHòa DVD 173:                                01.Món Quà Cuối Năm -02.Sám Hối Tiến Tu 1 & 2

PhápHòa DVD 174:                                01.Quy Tắc Vàng -02.Rửa Tâm

PhápHòa DVD 175:                                01.Lễ Bái Thanh Tịnh 1, 2 -02.Tâm Cung Kính

PhápHòa DVD 176:                                01.Một Niệm Tròn Sáng -02.Lễ Đón Giao Thừa Năm
2014

PhápHòa DVD 177:                                01.Phản Quan Tự Kỷ 1 -02.Phản Quan Tự Kỷ 2 -
                                                                  03.Tu Tâm Dưỡng Tánh

PhápHòa DVD 178:                                01.Chín Chữ Cao Dày -02.Xưng Tán Đức Thế Tôn

PhápHòa DVD 179:                                01.Bài Pháp Đầu Tiên 01 -02.Năm Mới Ta Cũng Mới

PhápHòa DVD 180:                                Bài Pháp Đầu Tiên 1,2

PhápHòa DVD 181:                                01.Trái Tim Từ Bi -02.Quán Âm

PhápHòa DVD 182:                                01.Thánh Gióng -02.Tam Quy Ngũ Giới

PhápHòa DVD 183:                                01.Đức Phật Và Cách Giáo Dục -02.Chánh Kiến Học
Phật

PhápHòa DVD 184:                                Bồ Tát Bất Thối 1,2,3

PhápHòa DVD 185:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 1,2

PhápHòa DVD 186:                                01.Cá Nhảy Khỏi Lưới -02.Tuấn Mã Thẳng Tiến

PhápHòa DVD 187:                                Hạnh Đức Căn Bản 1, 2

PhápHòa DVD 188:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 3, 4

PhápHòa DVD 189:                                Sinh Hoạt Vấn Đáp Tại Như Hiền Tịnh Thất 1, 2

PhápHòa DVD 190:                                Pháp Thoại Tại Như Hiền Tịnh Thất 1, 2, 3

PhápHòa DVD 191:                                01.Học Đạo Cần Có Phương Pháp -02.Phước Huệ Và
Cách Tu

PhápHòa DVD 192:                                01.Diệu Dụng Thân Tâm -02.Bản Giác Nơi Mình

PhápHòa DVD 193:                                01.Con Ngựa Trong Thiền Tông -02.Tịnh Độ Niết Bàn

PhápHòa DVD 194:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 5, 6

PhápHòa DVD 195:                                01.Hạnh Và Đức -02.Hên Xui

PhápHòa DVD 196:                                01.Giữ Tâm Thiền -02.Chân Không Diệu Hữu

PhápHòa DVD 197:                                01.Xây Dựng Đạo Tràng -02.Tùng Lâm Trọng Yếu

PhápHòa DVD 198:                                Nữ Cư Sĩ Trong Giáo Pháp 7, 8, 9

PhápHòa DVD 199:                                01.Lễ An Vị Tôn Tượng Quan Âm -02.Lễ Phẩm Mùa Vu
Lan

PhápHòa DVD 200:                                01.Pháp Hội Tại Vero Beach FL -02.Tịnh Hóa Sáu Cõi
PHÁP HÒA 01