Trang Pháp Thí

NhậtTừ DVD 04:                                01.Gía Trị Của Giới Hạnh- 02.Chuyển Hóa
                                               Trói Buộc – 03.Hành Xử Khổ Vui
                                               04.Thiền Quán Và Giải Thoát

NhậtTừ DVD 05:                                01. Để Đời Đẹp Hơn – 02.An Lạt Cát
                                               Tường – 03.Hạnh Phúc Hôm Nay
                                               04.Thuật Sống Hòa Hợp Hạnh
                                               05. Đi Chùa

NhậtTừ DVD 06:                                01. Độ Người Thân – 02.Cứu Người
                                               Sống - Độ Người Chết  - 03.Niệm
                                               Phật Và Trị Liệu        

NhậtTừ DVD 07:                                01.Quyết Nghi Về Trai Đàn Và Kỳ Siêu
                                               02.Quyết Nghi Về Trai Đàn Và
                                               Giải Thóat – 03.Tế Các Hương
                                               Linh Lạc Loài – 04.Tế Các Soái
                                               Tướng, Thương Gia, Văn Sĩ
                                               05. Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 5

NhậtTừ DVD 08:                                01.Hình Ảnh Vầng Trăng – 02.Ngắm
                                               Trăng – 03.Làm Đệ Tử Phật –
                                               Quy Y Tam Bảo – 04.Minh Triết
                                               Hành Hương – 05.Biểu Tượng Hoa
                                                       Sen

NhậtTừ DVD 09:                                01.Hành Gỉa Tâm Linh – 02. Đi Tìm Kho
                                               Báu – 03.PP Quy Nạp Nhân Quả
                                               04.PP Minh Họa Cụ Thể

NhậtTừ DVD 10:                                01.Bản Chất Của Đạo Đức – 02.Hành
                                               Pháp Dược Sư – 03.Thấy Nghe Được
                                               Lợi Ích – 04.Hoa Nở Vườn Tâm –
                                               05.Quán Nghiệp Duyên

NhậtTừ DVD 11:                                01.Thuật Làm Phước – 02.Bốn Thách Đố
                                               Của Phật Giáo VN – 03. Đỗ Nghiệp
                                               04. Đối Diện Với Bệnh

NhậtTừ DVD 12:                                01. Đạo Phật Ngày Nay –02.Hạnh Hiếu Là
                                               Hạnh Phật – 03.Những Điều
                                               Ước Vọng

NhậtTừ DVD 13:                                -Kinh Na Tiên (3 DVD)

NhậtTừ DVD 14:                                -01.Có Gì PhảI Mặc Cảm – 02. Đến Với Đạo
                                               Phật – 03. Đối Diện Với Bệnh – 04.
                                               Siêu Độ Vong Linh

NhậtTừ DVD 15:                                -14 Điều Phật Dạy (2 DVD)

NhậtTừ DVD 16:                                01.Siêu Độ Vong Hồn – 02.Tái Sanh Và
                                               Hồi Hướng – 03.Vĩnh Biệt Cuộc
                                               Đời

NhậtTừ DVD 17:                                01.Buông Xả và Chuyển Hóa – 02.Chân
                                               Dung Phật Tử - 03.Chuyển Hóa Tâm
                                               Thức – 04. Ơn Thầy Nghĩa Đạo

NhậtTừ DVD 18:                                01.Quyết Nghi Phật Pháp – 02. Đứng Dậy Sau
                                               Vấp Ngã – 03.Gia Đình Và Sức Khỏe
                                               04.Phước Lộc Thọ

NhậtTừ DVD 19:                                01.Bản Chất Tình Thương - 2.Cứu Mình Và
                                               Giúp Người – 03.Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ
                                               04.Thuật Làm Phước

NhậtTừ DVD 20:                                01.Pháp Trị Liệu Dược Sư – 02.Hạnh Nguyện
                                               Của Đức Dược Sư - 03.Hành Pháp
                                               Dược Sư

NhậtTừ VCD 21:                                01.Phật Đang Trong Ta – 02.Lá Cờ Phật
                                               Giáo Và Sau Khi Chết – 03.Tang Chế,
                                               Những Điều Cần Biết

NhậtTừ DVD 22:                                01.Pháp Đàm Về Vấn Đề Sinh Tử - 02.Thế
                                               Giới Tâm Linh ( Giảng Chung Với
                                               Nhà NgoạI cảm Phan Thị Bích Hằng)

NhậtTừ DVD 23:                                01.Niệm Phật Lợi Lạc Kẻ Còn Người Mất –
                                               02.Niệm Phật Và Phật Niệm

NhậtTừ DVD 24:                                01.Theo Dấu Chân Phật – 02.Tưởng Tri và Trí
                                               Tuệ - 03. Ý Nghĩa Tu Đức

NhậtTừ DVD 25:                                01.Bản Chất Niềm Tin – 02.Chữ Tâm Kia Mới
                                               Bằng Ba Chữ Tài                        

NhậtTừ DVD 26:                                01.Bài Học Nhân Quả - 02.Không Lầm Nhân Quả
                                               03. Gieo Và Gặt

NhậtTừ DVD 27:                                01.Phước Sinh Tịnh Độ - 02.Sám Hối Nghiệp
                                               Chướng

NhậtTừ DVD 28:                                01.Đức Phật – 02. Đem Phật Về Nhà

NhậtTừ DVD 29:                                01.Không Nói Một Lời Nào – 02. Đạo Đức         
                                               Nghề Nghiệp – 03.Giải Trừ Mê Tín  

NhậtTừ DVD 30:                                01.Sống Chết Bình An – 02.Nơi Sẽ Sinh
                                               Về        

NhậtTừ DVD 31:                                01.Tuổi Trẻ Và Tình Yêu – 02.Tình Yêu Và
                                               Lý Tưởng

NhậtTừ DVD 32:                                01.Phật Giáo Nhập Thế - 02.Tương Lai
                                               Phật Giáo        

NhậtTừ DVD 33:                                01.Làm Đệ Tử Phật – 02.Tấm Lòng Vị
                                               Tha

NhậtTừ DVD 34:                                01.Quốc Thái Dân An – 02.Cám Ơn Đời-
                                               03.Vợ Và Người Tình

NhậtTừ DVD 35:                                01. Đạo Làm Cha Mẹ - 02.Môi Trường
                                               Và Giao Tiếp

NhậtTừ DVD 36:                                01.Quan Âm Diệu Thiện – 02.Phật Chúa
                                               Và Ma

NhậtTừ DVD 37:                                01.Tự Do Trong Đạo Phật – 02.Tu Mau
                                               Kẻo Trễ

NhậtTừ DVD 38:                                Mười Điều Tâm Niệm (2 DVD)       

NhậtTừ DVD 39:                                01.Con Đường An Vui – 02. Sống
                                               Trong Hạnh Phúc        

NhậtTừ DVD 40:                                01.Trái Tim Của Mẹ - 02.Hành Trình
                                               Tâm Linh

NhậtTừ DVD 41:                                01. Ở Đời Vui Đạo – 02. Đến Với Đạo
                                               Phật

NhậtTừ DVD 42:                                01.Hạnh Phúc Trong Thản Nhiên-
                                               02.Hạnh Cúng Dường        

NhậtTừ DVD 43:                                01.Tịnh Độ Quyết Nghi – 02.Niệm
                                               Phật Viên Thông

NhậtTừ DVD 44:                                01.Triết Lý Vô Ngã – 02.Buông Bỏ
                                               Chấp Ngã – 03.Thực Tập Vô
                                               Ngã

NhậtTừ DVD 45:                                01.Phương Pháp Trợ Niệm –02.
                                               Trợ Niệm Lâm Chung

NhậtTừ DVD 46:                                01.Bốn Nguyện Lớn – 02.Chuyển
                                               Hóa Tâm Thức

NhậtTừ DVD 47:                                01.Hạt Giống Và Điều Kiện –02. Tái
                                               Sanh Và Chuyển Nghiệp

NhậtTừ DVD 48:                                01.Giải Trừ Nghiệp Chướng –02.Hạt
                                               Giống Phước Lành – 03.Tâm
                                               Bình Thế Giới Bình – 04.Thần
                                               Tài Gõ Cửa

NhậtTừ DVD 49:                                01.Chăm Sóc Hạnh Phúc – 02.Hạnh
                                               Phúc Gia Đình – 03. Đạo Làm
                                               Con

NhậtTừ DVD 50:                                01.Biệt Nghiệp Và Cọng Nghiệp – 02.
                                               Phương Pháp Chuyển Nghiệp

NhậtTừ DVD 51:                                01.Tứ Vô Lượng Tâm-Từ Bi –02.Tứ
                                               Vô Lượng Tâm - Hỷ Xã

NhậtTừ DVD 52:                                01.Quyết Nghi Về Ngoại Cảm – 02.Tứ
                                               Vô Lượng Tâm Và Ngoại Cảm

NhậtTừ DVD 53:                                01.An Lạc Cát Tường – 02. Ba Tuệ
                                               Giác Lớn –03.Kết Hôn Với
                                               Phật Pháp

NhậtTừ DVD 54:                                01.Năm Điều Đạo Đức – 02.Nụ Cười
                                               Hoan Hỷ -03.Niết Bàn Tại Thế
                                               Gian

NhậtTừ DVD 55:                                01.Lễ Phật Quanh Năm Không Bằng Rằm  
                                               Tháng Giêng –02. Ý Nghĩa Xuân
                                               Di Lặc –03.Chuyển Nghiệp Trư Bát Giới

NhậtTừ DVD 56:                                01.Chánh Đạo –02. Đạo Đức Và Giải
                                               Thoát –03.Không Khen Mình Chê
                                               Người.

NhậtTừ DVD 57:                                01.Toàn Tri Của Bậc Giác Ngộ -02.Triết
                                               Lý Của Phật

NhậtTừ DVD 58:                                01.Ba Tuệ Giác Lớn –02.Thâm Nhập
                                               Kinh Tạng

NhậtTừ DVD 59:                                01.Cầu An Khánh Tuế -02.Quy Luật

NhậtTừ DVD 60:                                01.Bốn Trọng Ân –02.Hằng Thuận ChúngNhậtTừ DVD
                                               01.Bốn Trọng Ân –02.Hằng Thuận Chúng
                                               Sinh- 03.Lương Tâm –04.TuổI
                                               Đời

NhậtTừ DVD 61:                                01. Đối ThoạI Với Người Không Tin
                                               Đời Sau -02.Mê Tín Chánh Tín  -
                                               03.Những Điều Phật Tử Mới  
                                               Nên Biết               

NhậtTừ DVD 62:                                01.Giới Hạn Của Đồng Tiền –02.Khát  
                                               Vọng –03.Những Điều An Vui-
                                               Thói Đời  

NhậtTừ DVD 63:                                 01.Giải Trừ Nghiệp Chướng Trong
                                               Kinh Dược Sư –02.Phóng Sanh Cứu
                                               Mạng –03.Vì Sao Không Nên Tự
                                               Tử- 04.Vì Sao Ta Làm Phật Tử

NhậtTừ DVD 64:                                01.Giải Trừ Nghiệp Chướng –02.Phóng Sanh
                                               Cứu Mạng –03.Quan Âm Dâng Ngọc

NhậtTừ DVD 65:                                01.Chia Sẻ Phật Pháp –02.Kê Toa Cho Thuốc
                                               03.Thân Trung Ấm,Xá Lợi

NhậtTừ DVD 66:                                01.Gỡ Rối Tơ Lòng – 02.Tuổi Trẻ, Đạo Dòng
                                               03.Thắc Mắc Về Pháp Môn Tịnh Độ

NhậtTừ DVD 67:                                01.Cát Bụi – 02.Chánh Tư Duy -03.Giấc Mơ
                                               Về Phật Giáo VN –04.Phật Giáo Không
                                               Tín Ngưỡng

NhậtTừ DVD 68:                                01.Chuyển Họa Thành Phúc -02.Thờ Cúng Phật –03.
                                               Thuyền Từ Phổ Độ

NhậtTừ DVD 69:                                Phật Tích Ấn Độ  (Giảng Trong Chuyến Hành
                                               Hương Ấn Độ - Nepal)

NhậtTừ DVD 70:                                01.Chánh Đạo - 02.Mười Sáu Hơi Thở -03.
                                               Sáu Thước Đo Giải Thoát - 04.Quán
                                               Niệm Trị Liệu Thân Thể

NhậtTừ DVD 71:                               01. Ăn Chay Vì Hòa Bình Thế Giới  -02. Ăn Chay,
                                                Dưỡng Chất Dưỡng Tâm                         

NhậtTừ DVD 72:                               01. Điều Cần Biết Về Cõi Âm  -02.Cõi Âm  Cõi      
                                               Dương  -03. Đối Thoại Vớ Người  
                                               Không Tin ĐờI Sau          

NhậtTừ DVD 73:                               Kinh Bát Đại Nhân Giác (2 DVD)                             

NhậtTừ DVD 74:                               01.Tôn Giáo Và Giáo Hội  -02.Bản Chất Của Đạo
                                               Phật  Và Tôn Giáo  -03.Cúng Sao Giải Hạn

NhậtTừ DVD 75:                               01.Nghĩ Về Mẹ  -02.Vượt Qua Nỗi Đau Tử Biệt –03.
                                                Đứng Dậy Từ Biến Cố  - 04.Số Lượng
                                                Và Chất Lượng                           

NhậtTừ DVD 76:                               01.Những Điều Nên Tránh Trong Hôn Nhân  -02.Mẹ      
                                                Và Vợ  -03.Hạnh Phúc Đơn Sơ -04.
                                                Khó  Ưa & Dễ Thương               

NhậtTừ DVD 77:                               01.Chuyển Nghiệp Lỗ Tai  -02. Chuyển Nghiệp Lỗ Mũi  
                                                03.Kiệm Phước Tu Phước Hưởng  
                                                Phước  -04. Đạo Đức Tại Gia

NhậtTừ DVD 78:                               01.Niệm Phật Và Thiền Chú –02.Bỏ Mê Tín Theo Nhân
                                                Quả -03.Bốn Ứng Xử Thông Minh Để Được
                                                Hạnh Phúc

NhậtTừ DVD 79:                               01.Chân Dung Tâm Linh –02.Do Hiểu Sai Lầm Nhân
                                                 Quả -03.Gieo Lộc Đầu Năm –04.Im Lặng
                                                 Thở Dài

NhậtTừ DVD 80:                               01.Thực Tập Hạnh Phúc Buổi Sáng –02.Chánh Niệm
                                                 Trong Ăn Uống –03.Chuyển Hóa Bất Tịnh –
                                                 04.Lên Chùa Lễ Phật

NhậtTừ DVD 81:                               01.Thực Tập Hằng Ngày –02.Chánh Niệm Trong Cuộc
                                                  Sống –03.Bản Chất Kiến Thức Trí Tuệ -
                                                  04.Cái Tôi Đ ã Được Chuyển Hóa

NhậtTừ DVD 82:                               01.Cần Buông Bỏ Cái Gì –02.Chánh Danh Chánh Hạnh
                                                 03.Có Gì PhảI Giận Dữ - 04.Học Ăn, Học Nói,
                                                 Học Gói, Học Mở

NhậtTừ DVD 83:                               01. Đạo Đức Thanh Cao – 02.Khi Nước không Hòa Với
                                                 Sữa – Khó Ưa Và Dễ Thương - Kiệm Phước
                                                 Tu Phước

NhậtTừ DVD 84:                               01.Xây Dựng Tịnh Độ Tại Trần Thế -02.Hướng Dẫn
                                                 Phương Pháp Vượt Qua Khổ Đau –03.Tìm     
                                                 Cầu Chân Lý –04.Pháp Môn Bất Nhị

NhậtTừ DVD 85:                                01.Vượt Qua Nỗi Oan –02. Đáng Kính Đáng Ghét
                                                 02.Tội Ác Hổ Thẹn –04.Ứng Dụng Và
                                                 Giá Trị Của Trí Tuệ

NhậtTừ DVD 86:                                01.Chuyển Hóa Vô Minh –02.Luân Hồi, Ái Dục Và Tuệ
                                                 Giác –03.Vượt Qua Bốn Bệnh Chấp –04.An
                                                 Cư Và Chỉ Quán Song Tu

NhậtTừ DVD 87:                                01. Đừng Dại Dột Nữa –02.Không Còn Gì Để Mất –03.
                                                 Nền Tảng Và Sự Thành Công -04.Do Hiểu
                                                 Sai Nhân Quả

NhậtTừ DVD 88:                                01.Bỏ Mê Tín Theo Nhân Quả -02.Tác Hại Của
                                                 Nhiệt Tình Nhớ Ngẩn –03.Chưa Có
                                                 Trái Thì Đừng Chặt Cây –04.Con Đường
                                                 Tắt

NhậtTừ DVD 89:                                01.Nghệ Thuật Sống –02.Ngủ Ngon Và Hạnh Phúc -
                                                 Vượt Qua Bệnh Mất Ngủ -03.Người Chết
                                                 Hưởng Gì Từ Sự Cúng Kiến –04.Người Giàu
                                                 Cũng Khóc

NhậtTừ DVD 90:                                01.Bản Chất Tên Gọi –02.Cát Bụi –03.Huấn Luyện Thói
                                                 Quen –04.Nhận Lỗi, Xin Lỗi Và Thứ Lỗi

NhậtTừ DVD 91:                                01. Những Điều người Tu Nên Tránh – 02.Những Ngộ
                                                  Nhận Về Đức Phật- 03.Niệm Phật Và Buông
                                                  Xã  –04.Nối Vòng Tay Lớn

NhậtTừ DVD 92:                                 Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Đưa Ông Táo Về Trời…
                                                  02.Nguồn Gốc Con Người…
                                                  03.Tận Thế Và Hộ Niệm…

NhậtTừ DVD 93:                                 Phật Giáo Nhập Thế:
                                                  01.Phần Một
                                                  02.Phần Hai
                                                  03.Phật Giáo Và Khủng Hoảng Tài Chánh
                                                  04.Phật Giáo Và Vấn Đề Xã Hội

NhậtTừ DVD 94:                                 Bát Nhã Tâm Kinh:
                                                  01.Vai Tr ò C ủa T âm Kinh
                                                  02.Vượt Qua Khổ Ách
                                                  03.Cắt Lớp Thực Tại
                                                  04.Trí Tuệ Là Phép Mầu

NhậtTừ DVD 95:                                  Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Mê Tín, Chánh Tín
                                                  02.Thờ Cúng Cha Mẹ, Đốt Vàng Mã…
                                                  03.Pháp Tu Nào Hiệu Quả Nhất
                                                  04.Phật Giáo Và Sự Bùng Nổ Thông Tin

NhậtTừ DVD 96:                                  01.Phát Nguyện –02.Thâm Nhập Kinh Tang

NhậtTừ DVD 97:                                  Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Báo Hiếu Và Văn Hóa
                                                  02.Lạy Phật Và Song Tu Thiền Tịnh
                                                  03.Vấn Đáp Tại Chùa Bát Mẫu
                                                  04.Sự Và Lý Tịnh Độ

NhậtTừ DVD 98:                                  01.Dám Thất Bại Để Hạnh Phúc Hơn-
                                                  02.Phóng Sanh Cứu Mạng –03.Phụ Nữ
                                                  Trong Phật Giáo –04.Phước Báu Và
                                                  Hưng Thịnh

NhậtTừ DVD 99:                                  Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Tâm Bồ Đề Và Lý Nhân Quả
                                                  02.Thắc Mắc Về Pháp Môn Tịnh Độ
                                                  03.Thân Trung Ấm

NhậtTừ DVD 100:                                Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Vấn Đáp Chùa Ấn Quang
                                                  02.Thờ Phật, Lạy Phật, Tụng Kinh
                                                  03.Thờ Phật Và Niệm Phật
                                                  04.Trì Kinh Và Tu Tập

NhậtTừ DVD 101:                                01.Cẩm Nang Thiền Tập –02.Gương Hạnh
                                                Phúc –03.Rổng Không Và Thực
                                                          Hữu –04.Sáu Ba La Mật

NhậtTừ DVD 102:                                Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Mô Hình Đào Tạo Tăng Sĩ
                                                  02.Nuôi Dưỡng Đào Tạo Tăng Sĩ
                                                  03.Trợ Tử, Phá Thai, Mổ Xẻ
                                                  04.Xem Bói, Xin Xăm, Cúng Sao

NhậtTừ DVD 103:                                01.Hãy Sống Như Nhân Duyên –02.Lẽ Được
                                                  Mất –03.Sự Qúy Hiếm Của Đức Phật-
                                                  04.Tái Sinh Theo Ý Muốn

NhậtTừ DVD 104:                                01.Thiền Cho Người Bận Rộn –02.Triết Lý
                                                  Vừa Đủ, Xài Hoài Không Hết –03.Trọng
                                                  Tâm Của Đời Tu –04.Tầm Cầu Chân
                                                          Lý

NhậtTừ DVD 105:                                01.Tu Thân Tu Tâm –02.Vì Sao Không Nên Tự
                                                  Tử -03.Vì Sao Tôi Theo Đạo Phật –04.
                                                         Vượt Qua Tham Ái

NhậtTừ DVD 106:                                Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Cộng Nghiệp Và Phong Thủy
                                                  02.Các Câu Hỏi Khó Trả Lời
                                                  03.Tham Vấn Phật Pháp

NhậtTừ DVD 107:                                Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Trách Nhiệm Nhưng Không Liên Lụy
                                                  02.Bản Chất Con Người
                                                  03.Cờ Phật Giáo, Chữ Vạn..
                                                  04.Cứu Chuột, Cực Lạc, Địa Ngục

NhậtTừ DVD 108:                                 Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                  01.Tuổi Trẻ, Đạo Dòng
                                                  02.Gỡ Rối Tơ Lòng
                                                  03.Lợi Ích Của Cầu Nguyện
                                                  04.Người Ăn Chay Cần Nên Biết

NhậtTừ DVD 109:                                01. Đừng Để Đất Nước Lâm Nguy –02.Nhận
                                                  Diện Và Vượt Qua Khổ Đau –03.Các
                                                  Nghịch Lý Nên Tránh –04.Tình Yêu Và  
                                                  Hôn Nhân

NhậtTừ DVD 110:                                01. Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời –02.Không Sợ Hãi Và
                                                  Nhân Bản Vô Tính –03.Nghiệp Và Tái Sanh
                                                  04.Những Điều Người Mang Nên Biết

NhậtTừ DVD 111:                                01.Các Thay Đổi Tích Cực –02.Cá Tính Người
                                                  Con Thông Minh Không Nên Có –03.
                                                  Những Điều Nàng Dâu Nên Biết –04.
                                                  Những Điều Cha Mẹ Nên Dạy Con Cái

NhậtTừ DVD 112:                                01.Chín Danh Ngôn Ứng Xử Của Đức Phật -     
                                                    02.HT Minh Châu - Đường Tăng Của
                                                    Phật Giáo VN –03.Thích Nghi Và Phương
                                                   Tiện –04. Ứng Dụng Hạnh Quan Âm

NhậtTừ DVD 113:                                01.Năm Điều Cấm Kỵ Trong Hôn Nhân –02.Sáu
                                                     Điều Phúc Lành –03.Tám Điều Dễ Và
                                                     Khó Của Kiếp Người –04.Bửu Bối Trong
                                                      Tay

NhậtTừ DVD 114:                                01.Cẩm Nang Vượt Qua Khổ Đau –02.Chớ Nên
                                                      Vương Vấn Khổ Đau –03.Chuyển Hóa
                                                      Thói Cao Ngạo Dua Nịnh –04. Chuyển
                                                      Hóa Thói Quen

NhậtTừ DVD 115:                                 01.Con Đường Thực Tiển –02. Đạo Làm Cha Mẹ

NhậtTừ DVD 116:                                 01.Giảm Stress Để Sống Hạnh Phúc Hơn –02.Hài
                                                      Lòng Và Không Tham Vọng –03.Không
                                                      Mệt Mỏi Trong Niệm Phật –04.Làm Chủ
                                                      Sân Hận

NhậtTừ DVD 117:                                 Vấn Đáp Phật Pháp: 01. Để Trở Thành Phật Tử
                                                      Hạnh Phúc –02.Tình Cha Con –03.Vấn
                                                      Đề Mê Tín –04.Ngày Tốt Ngày Xấu Chết
                                                     Trùng Tang                

NhậtTừ DVD 118:                                 01.Bố Thí Không Trụ Tướng –02.Gương Hạnh
                                                      Thoát Tục –03.Sở Học Thấu Đáo –04.
                                                      Cám Ơn Đời Và 10 Lý Do Tri Ân Cuộc
                                                      Sống

NhậtTừ DVD 119:                                  01.Bình Cũ Rượu Mới Trong Tâm Linh –02.Các
                                                     Cánh Cửa BạI Vong –03.Chìa Khóa Hạnh
                                                      Phúc –04.Chuyển Hóa Bất Tịnh

NhậtTừ DVD 120:                                  01.Truyền Bá Phật Pháp –02. Ước Nguyện Và Kết
                                                      Quả -03.Vượt Qua Thị Phi , Nói Lời Hữu
                                                      Ích-  04.Nhân Quả Và Luật Pháp

NhậtTừ DVD 121:                                  01.Nẻo Về Của Ý –02.Nghệ Thuật Làm Chủ Sở
                                                      Thích –03.Những Việc Quan Trọng Của
                                                      Kiếp Người –04.Niệm Phật Rốt Ráo

NhậtTừ DVD 122:                                   01.Đốt Đèn Cầu Phước –02.Khổ Vui –03.Mười
                                                      Phút Cuối Đời Người

NhậtTừ DVD 123:                                   01.Tâm Cao Thượng –02.Tết Trung Thu –03.Thản
                                                      Nhiên Trước Tám Ngọn Gió Đời –04.
                                                      Tháo Bỏ Hận Thù

NhậtTừ DVD 124:                                    01.Nỗ Lực Vượt Qua Nghèo Khó –02.Phật Giáo
                                                      Thấu Đáo ––03.Sở Học Thấu Đáo
                                                      04.Những Cái Biết Làm Thay Đổi Cuộc
                                                          Đời

NhậtTừ DVD 125:                                    01. Đạo Phật Ngày Nay –02.Tình Thiên Thu –
                                                      03.Bảy Điều Kiện Tiến Bộ Và Tiến Tu

NhậtTừ DVD 126:                                    01.Tự Do Trong Đạo Phật –02. Đạo Phật

NhậtTừ DVD 127:                                    01.Cha Mẹ Thời @ -02. Để Sinh Nhật Tăng
                                                        Phước Thọ -03.Quả Báo Nhãn Tiền-
                                                        04. Ứng Dụng Hạnh Quan Âm

NhậtTừ DVD 128:                                    01.Bố Thí Không Trụ Tướng –02.Gương
                                                        Hạnh Thoát Tục –03.Nẻo Về Của Ý-
                                                        04.Nghệ Thuật Làm Chủ Sở Thích

NhậtTừ DVD 129:                                    01.Ân Nghĩa Và Oan Trái –02. Ánh Sáng Cuộc
                                                         Đời –03.Chín Bỏ Làm Mười –04.Huấn
                                                         Luyện Con Đường Tâm Linh

NhậtTừ DVD 130:                                    01.Hành Xử Và Quan Hệ - 02.Năm Điều
                                                         Đạo Đức –03.Tu Trong Hoạn Nạn

NhậtTừ DVD 131:                                    01.Buông Xả Và Chuyển Hóa –02.Cần
                                                           Buông Bỏ Cái Gì ? –03.Niệm Phật
                                                           Và Buông Xả -04.Buông Xả

NhậtTừ DVD 132:                                    01.Vượt Khỏi Tranh Chấp –2.Nụ Cười Hoan
                                                           Hỷ -03.Sáu Cửa Ngõ Bại Vong –04.
                                                           Vượt Qua Sợ Hãi, Khổ Đau

NhậtTừ DVD 133:                                    01.Cách Giữ Đạo Trong Hôn Nhân Khác Đạo
                                                           02.Chuẩn Bị Cuối Đời –03.Năm Quy
                                                           Luật Cuộc Đời –04. Để Tu Thiền Niệm
                                                           Phật Có Kết Quả

NhậtTừ DVD 134:                                   01.Bảy Loại Vợ -02.Cần Câu Và Con Cá-
                                                           03.Chân Lý Từ Cái Bình Thường –
                                                            04.Giáo Pháp Chỉ Là Chiếc Bè

NhậtTừ DVD 135:                                   01.Hạnh Phúc Của Đời Người –02.Hạnh
                                                    Phúc Giữa Đời Thường –03.Mục
                                                    Đích Học Phật –04.Phật Tử Cần Tu
                                                   Tập Những Gì

NhậtTừ DVD 136:                                   Vấn Đáp Phật Pháp:
                                                     01.Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời
                                                     02.Mái Ấm Gia Đình
                                                     03.Tuổi Trẻ & Cuộc Sống
                                                     04.Vấn Đáp Phật Pháp

NhậtTừ DVD 137:                                  01.Cát Bụi Tình Đời –02.Lợi Ích Của Việc Nghe
                                                     Pháp

NhậtTừ DVD 138:                                  01.Cày Ruộng Hạnh Phúc –02.Phước Giữa Đời -
                                                      03.Sống Theo LờI Đức Phật Dạy

NhậtTừ DVD 139:                                  01.Không Nhiễm Bụi Trần –02.Rừng Giác Ngộ -
                                                       03.Trong Nhà Có Báu Thôi Tìm Kiếm

NhậtTừ DVD 140:                                  01.Dẫn Nhập Vào Đạo Phật –02. Đạo Phật
                                                      Của Tôi

NhậtTừ DVD 141:                                  01.Buông Bỏ Chấp Ngã Là Hạnh Phúc –02.Năm
                                                     Tận Thế -03. Đừng Chuốc Lấy Khổ Đau-
                                                      04.Giá Trị Làm Người

NhậtTừ DVD 142:                                  01.Tìm Hiểu Phật Pháp –02.Biết Thương
                                                     Chính Mình –03.Làm Chủ Tâm, Làm Chủ
                                                    Hạnh Phúc –04.Sống Cuộc Đời Hạnh Phúc

NhậtTừ DVD 143:                                  01.Hành Xử Như Đất Nước Gió Lửa –02.Các Yếu
                                                Tố Dẫn Đến Hạnh Phúc –03.Niềm Vui Trong
                                                         Đạo –04.Sự Giác Ngộ Của Đức Phật

NhậtTừ DVD 144:                                01 Đừng Khóc Khi Khổ Đau –02.Sự Nô Lệ Của
                                                 Đồng Tiền –03. Ước Nguyện Cầu Nguyện
                                                 Chí Nguyện Hạnh Nguyện –04.Tám Tướng
                                                 Cát Tường

NhậtTừ DVD 145:                                01. 10 Điều Có Thể Và Không Thể Làm Được – 02.Cốt
                                                                    Lõi Của Thiền Tập –03.Giá Trị Làm
                                                         Người                                        

NhậtTừ DVD 146:                                01.Bảy Đức Tính Cao Quý –02. Đi Một Ngày Học Một
                                                                     Sàng Khôn- 03.Dọn Rác Trong Tâm- 04.
                                                         Giới Trẻ PG Nên Biết

NhậtTừ DVD 147:                                01.Những Sai Lầm Tuổi Teen –02.Sai Lầm Giới
                                                         Trẻ Nên Biết –03.Sống Trọn Một Ngày

NhậtTừ DVD 148:                                01.Triết Lý Sống –02.Tu Tâm Vì Một Thế
                                                 Giới An Bình –03.Trăm Năm Hạnh Phúc –
                                                        04.Vượt Qua Sống Vội        

NhậtTừ DVD 149:                                01.Tục Kiên Cử Ngày Tết –02. Xây Chùa Học Phật –
                                                         Sự Nô Lệ Của Đồng Tiền        

NhậtTừ DVD 150:                                01. Lời Vàng Của Đức Đạt Lai Lạt Ma –02.Mười Bài
                                                         Kinh
THÍCH NHẬT TỪ