Trang Pháp Thí

Sách đọc:

Am mây ngủ

An lạc từng bước chân

Bông hồng cài áo

Cửa tùng đôi cánh gài

Đạo Phật đi vào cuộc đời

Đường xưa mây trắng

Không sanh không diệt đừng sợ hãi

Sen nở trời phương ngoại

Nẽo về của ý

Phép lạ của sự tỉnh thức

Quan Âm Thị Kính

Sự tích Kinh Từ bi thủy sám

Thương yêu theo phương pháp Bụt dạy

Tình người

Hiệu lực cầu nguyện

Từng bước nở hoa sen

Hạnh phúc, mộng và thực

Nói với người xuất gia trẻ tuổi

Trái tim mặt trời

Tuổi trẻ, tình yêu, lý tưỏng

Giận

Thả một bè tàu

Truyện Kiều theo cái nhìn thiền quán

Bảy đóa sen vàng nâng gót ngọc

Chỉ nam thiền tập cho người trẻ tuổi

Bàn tay cũng là hoa


NhấtHạnh CD 16:               
Pháp Thoại       1993-1994- Trái Tim Của Bụt (Phật Pháp
                                                                     Căn bản)
                                                                                                            
NhấtHạnh CD 17:                                         1994-97- Truyền thống sinh động của Thiền        
                                                             tập - : đĩa 01:
01.Kinh Tư Lượng - 02.Thiền là gì -03.
Kinh  An ban thủ ý - Tứ niệm xứ - 04.Đối
tượng quán chiếu về thân -05.Quán chiếu
cảm thọ -06.Quán chiếu về tâm hành - 07.
Quán chiếu lãnh thổ của mình -08.Quán vô
thường và 4 pháp -09.Bốn hơi thở cuối và
Tứ thiền -10.Đạo Bụt truyền qua VN

NhấtHạnh CD 18:                                         1994-97- Truyền thống sinh động của Thiền        
                                                             tập - : đĩa 02:
01.Phương pháp đạt thiền -02.Tựa Kinh
An ban thủ ý & 16 hơi thở - 03.Tứ thiền &
Đạo chí - 04.Pháp môn của Tăng Hội & hơi
thở 11,12 -05.Lão Tử hóa Hồ & hơi thở 13
06.Quán li tham và tịch diệt -07.Thiên
đường và địa đường - 08.Nhất hạnh &
Tổng trì tam muội -09.Thực tập có mặt &
Tổng trì tam muội - 10. Tu cho tổ tiên

NhấtHạnh CD 19:                                         1994-97- Truyền thống sinh động của Thiền         
                                                             tập - : đĩa 03:
01.Ngũ phần hương & Tổ Vô ngôn thông -
02. Thức dậy mỉm cười - 03.Bảo trì khu
vườn - thế tam giác - 04.Bài khảo nghiệm -
bẻ thế tam giác-05.Thực tập căn bản - 06.
Vô đắc & thiền phái Vô Ngôn Thông - 07.
Mỗi hiên tượng là bông hoa - 3 lạy -08.
Thiền thoại đầu - 09.Đi chơi trong bản môn
10.Ru nội kết - thực tập trong bản môn

NhấtHạnh CD 20:                                         1994-97:- Truyền thống sinh động của Thiền        
                                                             tập - đĩa 04:
01.Thiền hành là ngưng lại -02.Chánh báo,
y báo & 3 lạy - 03.Tổ Thảo Đường & các tổ
truyền qua VN - 04.Chánh tín & ngũ lực -
05.Trần Thái Tông - 06.Tu tập trong tăng
thân & Trần Thái Tông -07.Thiền phổ và
nhu yếu của vua - 08.Vô vị chân nhân - 09.
Thiền sư Thường Chiếu - 10.Hiện pháp lạc
trú

NhấtHạnh CD 21:                                         1994-97:- Truyền thống sinh động của Thiền       
                                                             tập -: đĩa 05:
01.Tuệ Trung Thượng sĩ -02.Cái nhìn bất
nhị -03.Oai nghi & Tuệ Trung thượng sĩ -
04.Cư trần lạc đạo (Trần Nhân Tông) -05.
Cư trần lạc đạo (tt) - 06.Thương không
hưởng thụ & CưTLĐ (hồi 3) -07.Cư trần lạc
đạo (hồi 3,4) - 08.Cư trần lạc đạo (hồi 5,6)
09.Cư trần lạc đạo (hồi 7,8) -Vô tâm

NhấtHạnh CD 22:                                         1994-97: Truyền thống sinh động của Thiền          
                                                             tập - : đĩa 06:
01.Cư trần lạc đạo (hồi 8,9) - 02.Cư trần
lạc đạo (hồi 10) -03.Quy y tam bảo -04.
Lịch sử đạo Bụt đi vào cuộc đời - 05.Hải
đảo tự thân - 06.Hiện pháp lạc trú - 07.Ai
hay hát -08.Pháp lạc & Pháp nhũ - 09.
Pháp lạc - 10.Nghê thuật nói chuyện -thiên
thần bảo hộ

NhấtHạnh CD 23:                                         1994-97: Truyền thống sinh động của Thiền          
                                                             tập - đĩa 07:
01.Chánh ngữ - 02.Ai là tri kỉ - 03.Hướng
thượng thiền đi - 04.Thiền đi và người đi
vòng quanh - 05.Mở cửa bất sanh bất diệt
3 lạy - 06.Nhận diện điều kiện hạnh phúc -
07.Kinh thí dụ -08.Hơi thở chánh niệm - 09.
Tịnh khẩu ngồi yên - 10.Nghê thuật ngồi
yên tỉnh tâm - 11.Chánh niệm hơi thở trong
mỗi động tác

NhấtHạnh CD 24:                                         1994-97- Truyền thống sinh động của Thiền         
                                                             tập - đĩa 08:
01.Làm cho tâm ý lưu thông - 02.Buông bỏ
ngũ dục - 03.Chuyển rác thành hoa -04.
Thực tập trong cõi sinh diệt - 05.Đối thủ an


NhấtHạnh CD 25:                                         1997-99 - Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 01:

01.Công phu tu tập mỗi ngày - 02.Kinh Kim
Cương 1 -03.Kinh Kim Cương 2 - 04.Kinh
Kim Cương 3 -05.Kinh Kim Cương 4 - 06.
Kinh Kim Cương 5 -07.Kinh Thương Yêu -
08.Đảnh Lễ và Quy Nguyện - 09.Quay về
Nương tựa - 10. Kinh 10 Nguyện Phổ Hiền

NhấtHạnh CD 26:                                         1997-99 - Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 02:
01.Kinh Diệt Trừ Phiền Giận         
02.Bốn Lời Quán Nguyện -03.Kệ Vô
Thường-04.Kinh Quán Niệm Hơi Thở (1)
05.Kinh Quán Niệm Hơi Thở (2) - 06.Kinh
Quán Niệm Hơi Thở (3) - 07.Hướng Về
Kính Lạy -08.Kinh Phổ Môn - 09.Kinh Bát
Đại -Nhân Giác - 10.Bài Tụng Hạnh Phúc

NhấtHạnh CD 27:                                         1997-99 -Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 03:
01.Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (1) - 02.
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (2) -03.
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (3) - 04.
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (4) -05.
Kinh Bốn Lãnh Vực Quán Niệm (5) - 06.
Phòng Hộ Chuyển Hóa - 07.Kinh Trung
Đạo Nhân Duyên - 08.Kinh Duyên Sinh và
Đại Không - 09.Soi Sáng Nhân Diện Tập
Khí - 10. Kinh Soi Gương - 11.Tiếp Xúc Tổ
Tiên  

NhấtHạnh CD 28:                                         1997-99 - Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 04:
01.Kinh Soi Gương - Tùy Hỷ Hồi Hướng 02.
Kinh Người Biết Sống Một Mình. 03.Kinh
Bát Nhã Hành 1-04. Kinh Bát Nhã Hành 2
05.Kinh Bát Nhã Hành 3 - 06.Kinh Bát Nhã
Hành 4 -07. Kinh Bát Nhã Hành 5 -08.Kinh
Pháp Ấn (Ba cánh của giải thoát) 1 -09.

10.Kinh A Na Luật Đà. Ba Cái Lạy

NhấtHạnh CD 29:                                         1997-99- Công phu nở đóa sen ngàn cánh -  
:                                                                                 đĩa 05:
01.Chánh niệm. Kinh NBR - 02.Ba Cái Lạy
03.Kinh Người Bắt Rắn 1 - 04.Kinh Người
Bắt Rắn 2 - 05.Kinh A Di Đà 1 - 06.Kinh A
Di Đà 2 -07.Kinh ADi Đà 3 - 08.Kinh A Di
Đà 4 -09.Kinh A Di Đà 5

NhấtHạnh CD 30:                                         1997-99 - Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 06:
01.Thiên Long Hộ Pháp -02.Kinh Độ Người
Hấp Hối - 03.Kinh Phước Đức - 04. Kinh
Tinh Yếu Bát Nhã 1 - 05.Kinh Tinh Yếu Bát
Nhã 2 - 06.Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 3 -07.
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã 4 - 08.Kinh Tinh
Yếu Bát Nhã 5

NhấtHạnh CD 31:                                         1997-99- Công phu nở đóa sen ngàn cánh -  
:                                                                                 đĩa 07:
01.Kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 1 -02.Kinh  
Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc 2 - 03.Kinh Hải
Đảo Tự Thân - 04.Nhân Diện Hạt Giống Sợ
Hãi - 05.Sám Nguyện - 06.Bốn Phép Tùy
Niệm 1 - 07.Bốn Phép Tùy Niệm 2 -08.Bốn
Phép Tùy Niệm 3

NhấtHạnh CD 32:                                         1997-99 - Công phu nở đóa sen ngàn cánh -
:                                                                                 đĩa 08:
01.Truyền Thống Làng Mai – Miên Mật -
02.Nghi Thức Thọ Trai 1 -03.Nghi Thức
Thọ Trai 2 -04.Qui Sơn Cảnh Sách 1 - 05.
Qui Sơn Cảnh Sách 2 - 06.Qui Sơn Cảnh   
Sách 3 -07. Qui Sơn Cảnh Sách 4 - 08.Qui
Sơn Cảnh Sách 5 - 09.Qui Sơn Cảnh Sách 6


NhấtHạnh CD 33:                                         1999-2000 - Nhiếp Đại Thừa Luận (1)  :

01.Miên mật, hiện pháp, lạc trú - 2.NDTL01-
Đối tượng nhận thức - 03.NDTL02 - 04.
NDTL03 -05.NDTL04 - 06.NDTL05 -         
07.NDTL06 - 08.NDTL07 - 09.NDTL08 - 10,
NDTL09 - 11.NDTL10 - 12.NDTL11 -         
13.NDTL12 - 14.NDTL13 -15.NDTL14 - 16.
NDTL15 -17.NDTL16 - 18.NDTL17 -        
19.NDTL18

NhấtHạnh CD 34:                                          1999-2000- Nhiếp Đại Thừa Luận (2) :

01.Tướng trạng của đối tượng nhận         
thức - 02.Tướng y tha khởi - 03.Chủng tử
huân tập - 04.Biến kế chấp, tam tánh - 05.
NDTLĐoạn 7 chương 2 -06.NDTLĐoạn 10
chương 2 -07.Đối tượng và chủ thể nhận
thức 08.Nghệ thuật sống chánh niệm -      
09.Dòng sinh mạng - 10.Cởi bỏ kết sử

NhấtHạnh CD 35:                                         2001-2003 - Trung quán luận 01 :

Trung quán luận - quán nhân duyên 1-02.
Trung quán luận - quán nhân duyên 2- 03.
Trung quán luận - quán nhân duyên 3 - 04.
Trung quán luận - quán nhân duyên 4 - 05.
Trung quán luận - quán khứ lại 1 - 06.
Trung quán luận - quán khứ lại 2 -07.
Trung quán luận - quán khứ lại 3 - 08.
Trung quán luận - quán khứ lại 4- 09.        
Trung quán luận - quán khứ lại 5-10.Trung
quán luận - quán khứ lại 6 - 11.Trung quán
luận - quán tứ đế 1- 12.Trung quán luận -
quán tứ đế  2

NhấtHạnh CD 36:                                         2001-2003 - Trung quán luận 02- :

01.Trung quán luận - phẩm 15-bài01-04  
02.Trung quán luận - phẩm 15-bài 05-08  
03.Trung quán luận - phẩm 15-bài 09-11
04.Trung quán luận - phẩm10-bài 00-01   
05.Trung quán luận - phẩm10-bài 01-03
06.Trung quán luận - phẩm10-bài 04-05
07.-Trung quán luận -phẩm10-bài 06-07
08.Trung quán luận - phẩm10-bài 08-13  
09.Trung quán luận - phẩm10-bài 14-16
10.Trung quán luận - phẩm 25-bài 01-03
11.Trung quán luận - phẩm 25-bài 04-06
12.Trung quán luận - phẩm 25-bài 07-12
13.Trung quán luận - phẩm 25-bài 17-20 -
14.Trung quán luận - phẩm 25-bài 21-24

NhấtHạnh CD 37:                                         2003-2004 - Lâm tế lục - Người vô sự  01 :

01.Bụt Tổ là ai - 02.Đã về đã tới - 03.Tánh
tướng biệt quán - 04.Bình thường vô sự -
05.Không Bụt không chúng sanh - 06.Bây
giờ và ở đây -07.Đến đi thong dong - 08.
Điều phục tâm ý - thực tập căn bản - 09.
Bốn cảnh vô tướng

NhấtHạnh CD 38:                                          2003-2004 - Lâm tế lục - Người vô sự  02-:

01.Ba thân ba cõi - 02.Bình thường tâm thị
đạo - 03.Vượt thoát giả danh 04.Chủ và
khách - 05.Tri kiến chân thật - 06.Thiền
duyệt pháp hỷ - 07.Ai đi tìm phật pháp - 08.
Sự trao truyền của chư tổ - 09.Danh từ và
kiến giải

NhấtHạnh CD 39:                                         2003-2004 - Lâm tế lục - Người vô sự  03:

01.Bụt pháp đạo là thật - 02.Tam cảnh
tương tức - 03.Năm nghiệp vô gián - 04.
Chặt bỏ ảo ảnh - 05.Thuốc và bệnh - 06.
Trở về thực tại - 07.Phải tự nổ lực - 08.Đối
trị căn cơ 1 - 09.Đối trị căn cơ 2 - 10.Đối trị
căn cơ 3 - 11.Đối trị căn cơ 4

NhấtHạnh CD 40:                                         2003-2004 - Lâm tế lục - Người vô sự  04 :

01.Tìm lại con người chân thật - 02.Bản      
thân và năm uẩn - 03.Mẫu người lý tưởng -
04.Vô sự là tự do -05.Buông bỏ sự tìm cầu
06.Tuệ giác và kiến thức - 07.Tùy xứ tác
chủ

NhấtHạnh CD 41:                                         2004 - Dị bộ tông luân luận 01:

01.Chư Tổ là tiếp nối của Bụt -02.Dị Bộ
Tông Luân Luận (1) - Phân phái lần đầu
03.Đạo Bụt Luôn cần thức ăn mới - 04.Đặc
tính thời sơ kỳ Tiểu Thừa -05.Dị Bộ Tông
Luân Luận (2) Đóng góp của các bộ phái -
06.Sự hình thành Đại Thừa bộ phái - 07.Dị
Bộ Tông Luân Luận (3) -08.Dị Bộ Tông
Luân Luận (4) - 09.Dị Bộ Tông Luân Luận
(5) - 10.Tịnh Độ trong hiện tại -11.Dị Bộ
Tông Luân Luận (6) – Ba thời không thực
thể - 12.Dị Bộ Tông Luân Luận (7) – Các
Tam pháp ấn -13.Phát triển kinh Quán
Niệm Hơi thở (1) -14.Phát triển kinh Quán
Niệm Hơi thở (2)

NhấtHạnh CD 42:                                         2004 - Dị bộ tông luân luận 02 :

01.Dị Bộ Tông Luân Luận (8) – Giấc mơ
tình huynh đệ -02.Phát triển kinh Quán
Niệm Hơi thở (3) - dbtll09 -03.Phát triển
kinh Quán Niệm Hơi thở (4) - dbtll08 -04.Dị
Bộ Tông Luân Luận (09) – Thuyết Hữu bộ  
05.Dị Bộ Tông Luân Luận (10) – Tam thế
thực hữu - 06.Dị Bộ Tông Luân Luận (11)  
Ngồi chơi với hơi thở -07.Biết ơn là hạnh
phúc - 08.Pháp ấn Làng Mai - 09.Tam thời  
tương tức – Quá khứ là tương lai - 10.Dị
Bộ Tông Luân Luận (12 ) – Tín ngưỡng 11.
Tư tưởng các bộ phái - dbtll13 - 12.Dị Bộ
Tông Luân Luận (14) – bộ phái Đại Thừa


NhấtHạnh CD 43:                                         2004 - Sống hạnh phúc:

01.Cùng nhau xây dưng tăng thân - 02.
Bàn tay tiếp nối - 03.Làm mới cuối năm -03.
Tập hiểu tập thương - 04.Người sống hạnh
phúc -05.Tinh hoa đời sống, luân hồi -06.
Trái tim nhân từ

NhấtHạnh CD 44:                                         2004 - Đại cương giới luật :

01.Thiết lập buổi họp hạnh phúc - 2.Giữ
giới là thực tập chánh niệm- 03.Tam tu tịnh
giới -04.Luật tạng và quy luật các bộ phái-
05.Quảng luật 06.Văn học luật tạng của 6
bộ phái - 07.Quay về quê hương đích thực  
08.Luật tạng Xích Đồng Diệp bộ - 09.Nghệ
thuật soi sáng -10.Luật tạng ồng Diệp bộ   
và Pháp Tạng bộ

NhấtHạnh CD 45:                                         2005 -Định đề giáo lý Làng Mai 01 :

01. Không gian không phải vô vi (D1,2) -02.
Niết bàn là vắng mặt của vô minh (D3,
4,5,6,7) - 03.Cửa ngõ đi vào bản thể (D8,
9) -04.Giới cần khổ dưới ánh sáng chánh
niệm (D12,13,14,15) - 05.Sự thật thứ 3 là
lạc đế (D16,17) - 06.Tự do ý chí (D18) - 07.
Tập đế là bát tà đạo (D19)- 08.Alahan là
bồ tát (D20) - 09.Thân người thân bụt
(D21) -10.Thân người thân bụt (tt) (D22) -
11.Tuệ giác vô ngã tương tục tương tức
(D23) - 12.Luân hồi dưới cái nhìn chân đế
(D24)

NhấtHạnh CD 46:                                         2005- Định đề giáo lý Làng Mai 02:

01.Khổ lạc tương tức (D25) - 02.Tăng
thân, phật thân, pháp thân tương tức
(D26) - 03.Sự thực tập cần liên tục (D27)
04.Biểu và vô biểu (D28,29) -05.Pháp là
đối tượng của tâm thức (D30,31) -06.
Không có ngã nhưng có luân hồi (D32,33)
07.Tàng thức, mạc na thức         (D34,
35,36) -08.Trở về tắm trong dòng sông
nguyên thỉ (D37) -09.Tịnh độ, niết bàn
vượt không thời gian (D38) -10.Không
chống đối giữa các trình bày giáo lý (D39)
11.Trái tim tuệ giác đạo Bụt (D40) -12.
Vượt thoát hệ lụy -13.Bốn điều nương tựa  
của người học đạo

NhấtHạnh CD 47:                                         2012-2013- An cư kiết đông 01 :

01.Thực tập độc lập, tự do, tình huynh đệ-
02.Mở đầu, những giáo lý căn bản -03.Niết
bàn ngay trong sinh tử -04.Trí tuệ tùy
thuận dẫn vào bản môn-05.Ngừng sự tư
duy - tiếp xúc sự sống 06.Giáo lý Duyên
khởi tùy thuận vào bản môn -07.Thực tập
không suy tư - Vô tác, vô hành, vô ngã -08.
Bất nhị, tinh thần thiết yếu của phật pháp-
09.Trở về quê hương tự thân - Giáo lý
Duyên khởi tương ưng với Niết bàn- 10.
Trở về để chăm sóc - Tam pháp ấn

NhấtHạnh CD 48:                                         2012-2013- An cư kiết đông 02 :

01.Trở về để chăm sóc - Tam pháp ấn -02.
Lạy xuống như một dòng sinh mạng- Luân
hồi, nghiệp báo dưới ánh sáng vô ngã -
Giáo lý duyên khởi-03.Lắng dịu thân tâm-
Vô dư, hữu dư niết bàn -04.Nương tựa Bụt,
Pháp, Tăng - Trí tuệ tùy thuận - 05.Thưc
tập không suy nghĩ, 5 quán, như lý tác ý -
14 câu hỏi không trả lời -06.Hoa trái của
người xuất gia -Cái thấy trung đạo vượt
thoát các cặp đối lặp-07.Sự dung thông
của hai loại sự thật -08.Kinh Người áo
trắng -Tâm linh, tín mộ và chú thuật - 09.
Thiền đi là thiền hạnh phúc - Niết bàn là sự
thật-10.Chuyển luân thánh vương -11.Đạo
Bụt nguyên chất - 12.Thơ và nhạc đêm
giao thừa

NhấtHạnh CD 49:                                         2013-2014 - An cư kiết đông 01 :

01.Mở đầu Duy Biểu ứng dụng -02.Mối liên
hệ giữa ý, mạc na và thức-03.Năm tâm sở
biến hành- 04.Sinh Phật bất nhị - bài kệ
thứ 3- 05.Những đặc tính của chủng tử -   
06.Sự khế cơ và làm mới đạo Bụt

NhấtHạnh CD 50:                                         2013-2014 - An cư kiết đông 02 :

01.Tính chất hữu cơ (vô kí, y tha) của
chủng tử-02.Không trong cũng không
ngoài 03.Những công dụng của tàng thức-
04.Thảnh thơi, tự do và tình huynh đệ-05.
Để pháp thân tỏa sáng-06.Đối tượng của
tàng thức là tánh cảnh

NhấtHạnh CD 51:                                         2013-2014 - An cư kiết đông 03 :

01.Tính tương đãi-02.Tam cảnh, tam
lượng-03.Sự tích cây nêu - học tiếp duy
biểu -04.Học tiếp duy biểu -05.Bình thơ
đêm giao thừa-06.Mạc na là tình-07.Con
đường thực tập

Đĩa DVD/VCD:

NhấtHạnh DVD 01:                                        -Lâm Tế ngữ lục         

NhấtHạnh DVD 02:                                        -Xây dựng gia đình văn minh                   

NhấtHạnh DVD 03:                                        -Giúp con chọn lọc hai nền văn
                                                                        hóa  

NhấtHạnh DVD 04:                                        -Tứơi tẩm hạt giống tốt

NhấtHạnh DVD 05:                                        -Sự sống trong từng giây phút hiện tại  

NhấtHạnh DVD 06:                                        -Bí quyết sống an lạc                                 

NhấtHạnh DVD 07:                                        -Bốn câu thần chú                                

NhấtHạnh DVD 08:                                        -Đầu tư tương lai cho chính mình  

NhấtHạnh DVD 09:                                        -Người thân tôi chết bây giờ ở đâu

NhấtHạnh VCD 10:                                        -Người tu phải biết chế tác hỷ và lạc   

NhấtHạnh DVD 11:                                        -Tái lập lại truyền thống

NhấtHạnh DVD 12:                                        -Tâm sự với người xuất gia tre

NhấtHạnh VCD 13:                                        -Tịnh độ cầm chắc trong tay

NhấtHạnh DVD 14:                                        -Tịnh độ trong giây phút
                                                             hiện tại                                  

NhấtHạnh DVD 15:                                        -Tuệ giác Bụt trong truyện  Kiều  

NhấtHạnh DVD 16:                                        -Ngồi giữa gió xuân   

NhấtHạnh DVD 17:                                        -Tháo gỡ tri giác sai                                 

NhấtHạnh DVD 18:                                        -Tinh thần hòa hợp trong sinh họat
                                                                         Tăng đòan

NhấtHạnh DVD 19:                                        -Mục đích của người tu  

NhấtHạnh DVD 20:                                        -Gia sản văn hóa Việt Nam có thể đóng
                                                                         góp cho thế giới

NhấtHạnh DVD 21:                                         -Ái ngữ và lắng nghe  

NhấtHạnh VCD 22:                                        --40 năm- một bữa cơm đòan tu

NhấtHạnh VCD 23:                                        -Về mái chùa xưa                              

NhấtHạnh VCD 24:                                        -Viếng thăm thiền viện Trúc        
                                                                             Lâm                          

NhấtHạnh VCD 25:                                       -Viếng thăm và pháp thọai tại chùa
                                                                             Ấn Quang

NhấtHạnh VCD 26:                                       -Viếng thăm và pháp thoại tại Thiền Viện
                                                                       Quảng Đức                                

NhấtHạnh VCD 27:                                       -Thiết lập truyền thông tăng  
                                                                      thân                                      

NhấtHạnh VCD 28:                                       -Khóa tu mùa hè 2002                               

NhấtHạnh VCD 29:                                       -Xây dựng Tịnh độ trong nhân gian

NhấtHạnh VCD 30:                                       -Xây dựng tình huynh đệ  

NhấtHạnh DVD 31:                                       -Thiền ca: Mặt trời hồng tỉnh thức

NhấtHạnh DVD 32:                                       -Ngày cổ Phật khất thực

NhấtHạnh VCD 33:                                        01.Nghe Chuông – 02.Xây Dựng Một
                                                                   Gia Đình Văn Minh

NhấtHạnh DVD 34:                                         Ngày Sinh Hoạt Với Văn Nghệ Sĩ  VN
                             
NhấtHạnh VCD 35:                                          Soi Sáng Trong Gia Đình                          

NhấtHạnh VCD 36:                                          Thở Và Cười                            

NhấtHạnh VCD 37:                                          Bàn Tay Mẹ      

NhấtHạnh VCD 38:                                          01.Thiền Ngồi – 02.Như Lý Tác Ý
                                                                       03.Thiền Đi     

NhấtHạnh VCD 39:                                          01.Thiền Tập Cho Gia Đình – 02.
                                                                      Đạo Bụt Tăng Thân

NhấtHạnh VCD 40:                                          Di Lặc Nạn Kinh                                            

NhấtHạnh VCD 41:                                          Phụ Tử Cọng Hội

NhấtHạnh VCD 42:                                          01.Nguồn Gốc Và Phát Triển –02.Phạm   
                                                                  Hạnh Và Bố Thí                               

NhấtHạnh VCD 43:                                          01.Kinh Mâu Ni –02.Thế Nào Là Điềm
                                                                       Lành                                      

NhấtHạnh VCD 44:                                          01.Kệ Truyền Thừa Thiền Phái Liễu
                                                              Quán    -02.Xây Dựng Lại Con  
                                                                Người Cho Thế Kỷ Mới

NhấtHạnh VCD 45:                                           Kính  Diện Vương Kinh I Và II

NhấtHạnh VCD 46:                                           Con Người Với Ý Thức  Pháp Thân Mầu
                                                                 Nhiệm

NhấtHạnh VCD 47:                                           01.Chế Tác Hạnh Phúc –02. Đạo Bụt Ứng     
                                                                 Dụng

NhấtHạnh DVD 48:                                          16 Phép Quán Niệm Hơi Thở  

NhấtHạnh DVD 49:                                          01.Thiền Tập Trong Thời Đạo Bụt Nguyên
                                                           Thủy- 02.Thiền Là Gì ?

NhấtHạnh DVD 50:                                          01.Quán Thân  -02.Quán Cảm Thọ  -03.
                                                          Quán Tâm Hành    

NhấtHạnh DVD 51:                                          01.Quán Lãnh Thọ  -02.Quán Vô Thường  

NhấtHạnh DVD 52:                                          01.Phương Pháo Đạt Thiền   -02.Tứ  Thiền  
                                                           Và Đạo Chỉ

NhấtHạnh DVD 53:                                          01.Quán Ly Tham Và Tịch Diệt  -02.Tổng Trì
                                                           Tam Muội

NhấtHạnh DVD 54:                                          01.Buông Bỏ Ngũ Dục  -02.Niết Bàn Là Sự  
                                                           Vắng Mặt Của Vô Minh

NhấtHạnh DVD 55:                                          01.Chánh Tín Và Ngũ Lực  -02.Mở Cửa Bất
                                                           Sinh Bất Diệt

NhấtHạnh DVD 56:                                          01.Chúng Ta Muốn Gì ?  -02. Đạo Đức Tình
                                                                   yêu

NhấtHạnh DVD 57:                                          01.Trần Thái Tông  -02.Hạnh Phúc, Mộng Và
                                                           Thực

NhấtHạnh DVD 58:                                          Kinh Kim Cang

NhấtHạnh DVD 59:                                          01.Tịnh Khẩu Ngồi Yên  -02.Chánh Niệm Hơi
                                                            Thở Trong Mỗi Động Tác

NhấtHạnh DVD 60:                                         Sự Kết Hợp Giữa Thờ Cúng Tổ Tiên Và
                                                             Tuệ Giác Bụt

NhấtHạnh DVD 61:                                         01.Không Có Ngã Nhưng Có Luân Hồi  -02.Pháp
                                                             Là Đối Tượng Của Tâm Thức

NhấtHạnh DVD 62:                                         01.Không Gian Không Phải Vô Vi  -02.Tập Đế
                                                              Là Bát Tà Đạo

NhấtHạnh DVD 63:                                         01. Ước Hẹn Với Sự Sống  -02.Hóa Giải Khó
                                                              Khăn Trong Gia Đình

NhấtHạnh DVD 64:                                         Kinh Quán Niệm Hơi Thở: 01.Buông Thư Cảm
                                                              Xúc  02.Niệm Thân  -03.Xuất
                                                             Trần Thượng Sĩ

NhấtHạnh DVD 65:                                         01.Tịnh Độ Niết Bàn Vượt Thoát Thời Gian  -
                                                                    02.Trở Về Tắm Dòng Sông
                                                            Nguyên Thỉ -  03.Không Chống
                                                            Đối Giữa  Các Cách Trình Bày
                                                            Giáo Lý

NhấtHạnh DVD 66:                                         01.Mở Cửa Bất Sinh Bất Diệt  -02.Chánh Niệm-
                                                               Cửa Vô Sinh Mở Rồi  -03.Tàng
                                                               Thức- Mạc Na Thức- Ý Thức

NhấtHạnh DVD 67:                                         01.Này Thôi Hết Kiếp Đoạn Trường Là Đây –
                                                              02.Biển Sau Giông Tố ( Bình thơ
                                                              Lê Thương )

NhấtHạnh DVD 68:                                         01.Lịch Sử Phật Giáo Ngày Nay  -02.Chánh
                                                               Ngữ- 03.Sự Thực Tập Cần
                                                               Liên Tục  

NhấtHạnh DVD 69:                                         01.Thức Dậy Miệng Mỉm Cười  -02.Hải Đảo
                                                              Tự Thân  -03.Luân Hồi Dưới Cái
                                                               Nhìn Chân Đế

NhấtHạnh DVD 70:                                         01.Lịch Sử Đạo Phật Đi Vào Cuộc Đời  -02.Quy
                                                        Y Tam Bảo

NhấtHạnh DVD 71:                                         01.Chuyển Hướng Nẽo Về Của Ý – 02.Nhu Yếu
                                                              Hiểu Thương  -03. Ăn Uống
                                                      Thực Tập Ngon Lành  -04.Nhìn
                                                      Lại Địa Cau Tu Khong Trung

NhấtHạnh DVD 72:                                         Dòng Tu Tiếp Hiện

NhấtHạnh DVD 73:                                         01.Chư Tổ Là Sự Tiếp Nối Của Bụt  -02.Phân
                                                            Phái Lần Đầu

NhấtHạnh DVD 74:                                         01. Đạo Bụt Luôn Cần Thức Ăn Mới  -02. Đăc
                                                           Tính Thời Sơ Kỳ Tiểu Thừa  -03.
                                                            Sự Hình Thành Đại Thừa Bộ Phái  
                                                            04.Tịnh Độ  Hiện Tiền

NhấtHạnh DVD 75:                                         Phát Triển Kinh Quán Niệm Hơi Thở 1 & 2

NhấtHạnh DVD 76:                                         In The Footsteps Of The Buddha

NhấtHạnh DVD 77:                                         01. Đi Qua Cầu Hiểu Tới Cầu Thương –
                                                          02.Hơi Thở Chánh Niệm –03.Thực
                                                            Tập Chánh Niệm

NhấtHạnh DVD 78:                                         01.Ngừng Sự Tư Duy –02.Thực Tập Không
                                                          Suy Tư –03.Trở Về Chăm Sóc

NhấtHạnh DVD 79:                                         01.Ai Hay Hát – 02.Ai Là Tri Kỉ - 03.Hoa Trái
                                                      Của Người Xuất Gia

NhấtHạnh DVD 80:                                        01.Bất Nhị, Tinh Thần Thiết Yếu Của Phật Pháp–
                                                      02.Châu Báu Chất Đầy Thế Giới –
                                                      03.Đạo Bụt Nguyên Chất

NhấtHạnh DVD 81:                                        01.Lắng Dịu Thân Tâm – 02.Mục Đích Của Đời
                                                  Người –03.Năm Giới, Con Đường Đưa
                                                      Tới Niết Bàn

NhấtHạnh DVD 82:                                        01.Năm Quán Yếu Chỉ -02. Niết Bàn Chính Là
                                                     Con Đường –03.Quán Hữu Vô

NhấtHạnh DVD 83:                                        01.Quê Hương Chính Là Con Đường – 02.Sự
                                                      Dung Thông Của Hai Loại Sự Thật -
                                                      03.Thiền Ngồi

NhấtHạnh DVD 84:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 01 : 01.Mở Đầu Duy Biểu
                                                      Ứng Dụng -02.Mối Liên Hệ Giữa Ý,
                                                      Mạc Na Và Thức -03.Tính Chất Hữu Cơ
                                                      Của Chủng Tử

NhấtHạnh DVD 85:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 02 : 01.Sự Khế Cơ Và
                                                      Làm Mới Đạo Bụt -02.Những Đặc
                                                      Tính Của Chủng Tử -03.Sinh Phật
                                                       Bất Nhị                

NhấtHạnh DVD 86:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 03 : 01.Năm Tâm Sở Biến
                                                     Hành -02.Thảnh Thơi, Tự Do Và Tình
                                                     Huynh Đệ -03.Những Công Dụng Của
                                                     Tàng Thức                        

NhấtHạnh DVD 87:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 04 : 01.Không Trong Cũng    
                                                     Không Ngoài -02.Để Pháp Thân Tỏa
                                                     Sáng -03.Đối Tượng Của Tàng Thức Là
                                                     Tánh Cảnh

NhấtHạnh DVD 88:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 05 : 01.Tính Tương Đãi-
                                                     02.Tam Cảnh Tam Lượng -03.Sự         
                                                     Tích Cây Nêu- Học Tiếp Duy Biểu

NhấtHạnh DVD 89:                                        Duy Biểu Ứng Dụng 06 :01.Học Tiếp Duy Biểu -   
                                                                  02.Mạc Na Là Tình

NhấtHạnh DVD 90:                                        01.Cửa Ngỏ Đi Vào Bản Thể -02.Đạo Bụt Hướng
                                                    Dẫn - 03.Tịnh Độ Trong Giây Phút Hiện
                                                            Tại

NhấtHạnh DVD 91:                                        01.Bài Kinh Ca Ngợi Bụt Amitabha -02.Bản Chất   
                                                    Của Cảm Xúc -03.Chánh Báo Y  Báo Và
                                                 Ba Cái Lạy         

NhấtHạnh DVD 92:                                        01.Làm Cho Tâm Ý Lưu Thông -02.Thực Tập
                                                         Căn Bản

NhấtHạnh DVD 93:                                        01.Nghệ Thuật Trong Tu Tập -02.Nuôi Dưỡng     
                                                           Tâm Bồ Đề -03.Tham Vấn Đạo Lý 04.
                                                                Kinh Thí Dụ

NhấtHạnh DVD 94:                                        01.Tìm Lại Người Xưa -02.Tứ Quả Làng Mai
-                                                                                  03.Cái Nhìn Bất Nhị

NhấtHạnh DVD 95:                                        01.Tương Lai Đạo Bụt Ở Âu, Úc Và Mỹ Châu
                                                   02.Văn Hóa Và Đạo Đức Trong  Đời Sống
                                                   Tâm Linh -03.Văn Oai Nghi - Tuệ Trung
                                                   Thượng Sĩ

NhấtHạnh DVD 96:                                        01.Vị A La Hán Cũng Là Bồ Tát -02.Vô Vị Chân
                                                            Nhân -03.Vũ Trụ Là Một Đóa Hoa
                                                             04.Ý Chí Tự Do Bắt Đầu Bằng Niệm
HT. THÍCH NHẤT HẠNH