Trang Pháp Thí
ĐĐ Thích Minh Thành
                                                                      Nghĩa Niệm Phật.

ĐĐ MinhThành DVD 02:                              -01.Đức Phật Vĩnh Hằng - 02.Tu Phước Và Tu Huệ-
                                                             03.Vui Đời Vui Đạo.

ĐĐ MinhThành DVD 03:                              03.Khuyến Phát Tâm Bồ Đề -2.Tu Học Theo Phật
                                                               3. Đạo Là Gì -4.Tính Thiết Thực Của    
                                                                     Đạo Phật -5.Con Đường Diệt Khổ

ĐĐ MinhThành DVD 04:                              -01.Sống Vui Vẻ,Chết Bình An-02.Vô Thường Không

ĐĐ MinhThành DVD 05:                              -01.Chân Thật Tu Hành-02. Nghiệp Lực Và Đạo Lực
                                                             03.Pháp Lành Trợ Giúp Bồ Đề 1&2 -
                                                             04.Quán Xét Về Thân

ĐĐ MinhThành DVD 06:                              -01.Sanh Tử Là Việc Lớn-02.Ngọn Đèn Trong Đêm    
                                                             Tối -03.Mẹ Khóc Cho Con -06.Công
                                                             Đức Chân Thật

ĐĐ MinhThành DVD 07:                               -01.Chân Thành Là Đạo-02.Tám Nơi Không Rảnh -
                                                             03.Lẽ Thật Của Vạn Vật -04.Lập Chí Tu
                                                             Học -05.Bí Quyết Hạnh Phúc.

ĐĐ MinhThành DVD 08:                               -01.Vận Dụng Phật Pháp Hằng Ngày -02.Có Gì Đâu
                                                             03.Thấy Không Hết Khổ -04.Từ Vô
                                                             Thường Đến Chơn Thường.

ĐĐ MinhThành DVD 09:                               -01.Thuốc Giải Ba Độc-02..Trời Cao Biển Rộng.

ĐĐ MinhThành DVD 10:                               -01.Mục Đích Của Đời Người –02.Vị Thầy
                                                             Muôn Thuở 03.Từng Bước Tu Tập -04.
                                                             Nhân Quả- 05. Ý Nghĩa Lễ Phật Đản.

ĐĐ MinhThành DVD 12:                               -01. Ý Nghĩa Sự Tu - 02.Kinh Cung Kinh -03..Kinh
                                                             Cầu Pháp.  

ĐĐ MinhThành DVD 13:                               -01.Bốn Nơi Cư Trú – 02.Mở Lòng  Rộng Lớn – 03.
                                                             Nơi Cư Trú  An Ổn –04.Soi Sáng 01    

ĐĐ MinhThành DVD 14:                               -01.Sống Theo Pháp –02.Tân Niên Nhắc Nhở
                                                             04.Từng Bước Đi Vào Đạo

ĐĐ MinhThành DVD 15:                               -01.Soi Sáng 01- 02. Soi Sáng 02 – 03.Bảy Pháp
                                                             Đưa Đến Lậu Tận –04.Qua Dòng Sinh
                                                             Tử

ĐĐ MinhThành DVD 16:                               -01.Bốn Nơi Cần Quán Sát –02.Công Đức Của Sự
                                                             Phát Tâm –03.Mười Điều Phản Tỉnh

ĐĐ MinhThành DVD 17:                               -01.Bốn Pháp Tu Căn Bản –02.Kinh Trí Tuệ


DD MinhThành DVD 18:                              -01. Ý Nghĩa  Thọ Bát –02. Bằng Phật Mới Vừa Lòng
                                                             03. Đời Sống Từ Nơi Nghiệp –04.Cửa
                                                             Ngõ Hạnh  Phúc –05.Hạnh Nguyện Của
                                                              Người Tu

ĐĐ MinhThành DVD 19:                              -01.Ba Đức Tính Của Tâm Phật -03.Bốn Pháp Tu
                                                             Căn Bản- 04.Gía Trị Của Đạo Phật

ĐĐ MinhThành DVD 20:                              -01.Hạnh Phúc Chân Thật -02.L àm Sao        
                                                     Để Được Đại Bi -03.Hạnh Nguyện Người Tu
                                                     01- 04.Hạnh Nguyện NgườiTu 02.

ĐĐ MinhThành DVD 21:                              -01.Đạo Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày  -02.
                                                             Hòa Hợp Xây Dựng Đạo Tràng -03.
                                                             Những Nét Chính Của Đạo Phật -04.Sáu
                                                     Đặc Tính Của Chánh Pháp

ĐĐ MinhThành DVD 22:                              01.Thấy Biết Chân Chánh -02.Khuyến Tu
                                                     Pháp Lành -03.Nhìn Lại Chính Mình

ĐĐ MinhThành DVD 23:                              01.Sự Thật Về Con Người – 02.Kỷ Niệm
                                                     Chuyến Thăm Viếng Hồng Kông

ĐĐ MinhThành DVD 24:                              01.Ba Điều Trọng Yếu -02.Làm Sao Để
                                                      Được An Vui –04.Lắng Lặng Thâm
                                                                   Tam                       

ĐĐ MinhThành DVD 25:                              01.Ba Pháp Ấn –02.Lòng Tin

ĐĐ MinhThành DVD 26:                              01.Bài Châm Xuất Gia –02. Đi Chùa Để Làm
                                                               Gì –03.Nền Giáo Dục Viên Mãn-
                                                               04.Vẻ Đẹp Xuất Trần

ĐĐ MinhThành DVD 27:                               01.Nhân Quả -02. Nhớ Mãi Không Quên –
                                                             03.Tham Dục Là Gốc Khổ - 04.
                                                             Vật Ở Chỗ Nào Ở Yên Chỗ Đó

ĐĐ MinhThành DVD 28:                               Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Đĩa 01:
                                                             01.Lời Tựa
                                                            02.Thể Cuả Tâm Bồ Đề
                                                             03.Ba Tâm

ĐĐ MinhThành DVD 29:                               Khuyên Phát Tâm Bồ Đề - Đĩa 02:
                                                     01.Pháp Lành Trợ Giúp Bồ Đề
                                                          02.Công Đức Của Sự Phát Tâm

ĐĐ MinhThành DVD 30:                               01.Báo Hiếu Xuất Thế Gian –02.Công        
                                                           Phu Niệm Phật –03.Cốt
                                                             Lõi Của Việc Niệm Phật –04.
                                                           Trì Danh Niệm Phật

ĐĐ MinhThành VCD 31:                               01.Một Cuộc Đời Vĩ Đại –02.Về Nương Chính Mình

ĐĐ MinhThành VCD 32:                               01.Chân Lý Vượt Thời Gian –02.Vượt Thoát Hai Bên

ĐĐ MinhThành VCD 33:                               01.Ít Muốn Biết Đủ-02.Tâm Thật Tâm Giả
                                                             03.Tu Tập Ý Niệm

ĐĐ MinhThành VCD 34:                               01.Xuất Gia Học Đạo - 02.Trút Bỏ Gánh Nặng

ĐĐ MinhThành VCD 35:                               01.Thiện Tri Thức – 02. Thấy “Không” Hết Khổ

ĐĐ MinhThành VCD 36:                               Kinh Di Giáo : 01.Lời Dạy Sau Cùng Của
                                                        Phật – 02.Khuyên Tu Pháp Lành

ĐĐ MinhThành VCD 37:                               01.Lời Nhắn Nhủ Của Đức Phật –02.Những Cặp Mắt
                                                           Kính  

ĐĐ MinhThành VCD 38:                               01.Cảnh Tỉnh Tu Hành –02.Năm Pháp Làm
                                                       Tâm Thanh Tịnh        

ĐĐ MinhThành VCD 39:                                Tam Bảo - Ba Ngôi Báu

ĐĐ MinhThành VCD 40:                                 01.Hành Trang Tu Tập -02.Ý Nghĩa Cầu An

ĐĐ MinhThành VCD 41:                                 Bốn Nơi Cần Quán Xét 01, 02 ,03

ĐĐ MinhThành DVD 42:                                 Hạnh Quan Âm 01 Và 02.

ĐĐ MinhThành DVD 43:                                 01.Ba Điều Thiếu Sót –02.Phật Là Thầy  
                                                             Thuốc Vĩ Đại

ĐĐ MinhThành DVD 44:                                 01.Ai Là Người Hạnh Phúc -02.Bảy Điều Suy
                                                             Gẫm

ĐĐ MinhThành DVD 45:                                 01.Nhiều Như Lá Rừng –02.Làm Sao Hóa   
                                                             Giải Nghiệp -3.Chắc Chắn Vãng
                                                             Sanh

ĐĐ MinhThành DVD 46:                                 01.Khúc Nhạc Ly Tình –02.Nhìn Lại Chính Mình

ĐĐ MinhThành DVD 47:                                 01.Mười Nghiệp Lành –02.Món Ăn Tinh Thần

ĐĐ MinhThành DVD 48:                                 01.Chánh Nguyện Chánh Niệm 02.Món Ăn
                                                                Tinh Thần 03.Tất Cả Do Tâm
                                                               Tạo –04.Cốt Tủy Của Đạo Phật

ĐĐ MinhThành DVD 49                                  01.Làm Sao Để Chánh Pháp Lớn Mạnh –02.
                                                             Mười Lợi Ích Của Sự Nghe
                                                             Nhiều-03.Phật Pháp Thiết Thực –

ĐĐ MinhThành DVD 50:                                 01.Phật Là Thầy Thuốc Trị Bệnh Tâm –03.Trí
                                                             Tuệ Bát Nhã   

ĐĐ MinhThành DVD 51:                                 01.Muôn Vật Luôn Biến Đổi –02.Ba Hạng
                                                             Người-03. Đáp  Đền Ơn Phật –

ĐĐ MinhThành DVD 52:                                 01.Bí Quyết Thành Công –02. Đi Chùa Tìm
                                                             Đạo-03.Tu Học Như Thế Nào

ĐĐ MinhThành DVD 53:                                 01.Lời Nguyện Chân Thật –03.Vào Nhà Như Lai

ĐĐ MinhThành DVD 54:                                 01.Cội Gốc Pháp Lành –02.Liều Tu Mãn Kiếp
                                                             Này –03.Tánh Nghe Viên Thông

ĐĐ MinhThành DVD 55:                                 01.Mạnh Mẽ Tiến Tu  -02.Vi Sao Tâm Vọng  
                                                             Động –03.Nhà Kiến Trúc Vĩ Đại

ĐĐ MinhThành DVD 56:                                 01.Bí Quyết Sống Khỏe   -02.Bí Quyết Vui   
                                                             Đẹp  -03.Hòa Hợp Là Nguyên Lý   
                                                                  Vạn Vật                       

ĐĐ MinhThành DVD 57:                                 01.Cám Ơn Tất Cả  -02. Đã Đến Từng  
                                                             Bước Chân  -03.Kính Như Mới
                                                             Gặp Nhau  -04.Năm Môn Tu Tập  

ĐĐ MinhThành DVD 58:                                01.Khơi Nguồn Tuệ Giác  -02.Nhà Kiến Trúc
                                                             Vĩ Đại 2  -03.Về Nương Chánh Pháp

ĐĐ MinhThành DVD 59:                                01.Cùng Nhau Nhắc Nhở  -02.Tu Tâm  -03.
                                                             Thế Giới Từ Tâm Biểu Hiện

ĐĐ MinhThành DVD 60:                                01.Có Gì Được Có Gì Mất  -02.Qúy Tiếc Thời
                                                             Gian

ĐĐ MinhThành DVD 61:                                01.Lẫn Quẫn Nhọc Nhằn  -02.Xe Phật Rộng
                                                             Lớn -03.Rào Chắn Bình An  -
                                                             04.Tỉnh Thức Không Mê

ĐĐ MinhThành DVD 62:                                01.Cảm Xúc Kim Cương  -02.Muôn Vật Giả
                                                             Danh –03.Soi Thấy

ĐĐ MinhThành DVD 63:                                01.Tánh Biết Là Tối Thượng  -02. Ý Nghĩa
                                                             An Cư –03.Muôn Vật Giả Danh  -
                                                             04.Một Tâm Thanh Tịnh

ĐĐ MinhThành DVD 64:                                01.Vạn Vật Không Cố Định  -02.Tu Là Hạnh
                                                             Phúc Tối Thượng  -03.Kẻ Cờ Bạc

ĐĐ MinhThành DVD 65:                                01.Lời Nhắn Non Quy-Tiểu Sử Tác Giả  -02.
                                                     Khổ Lụy Hình Hài  -03.Về Lại Tâm Sẳn Có

ĐĐ MinhThành DVD 66:                                01.Cái Gì Dẫn Thế Gian Đi  -02.Làm Vì Sự
                                                             Thật-03.Cảm Hóa  -04.Vạn Vật
                                                             Không Cố Định

ĐĐ MinhThành DVD 67:                                01. Đạo Đức Người Xuất gia  -02.Gột Sạch Vết
                                                     Nhơ-03.Luyến Ái Là Đau Khổ  -04.Sự Thật  -
                                                             05.Tìm Nguyên Nhân Chính Yếu

ĐĐ MinhThành DVD 68:                                01.Bí Quyết Cao Thượng-02.Cái Tôi Mù Lòa Bệnh
                                                             Hoạn –03.Tu Để Được Gì

ĐĐ MinhThành DVD 69:                                01.Bố Thí Qua Bờ -02.Chánh Nguyện Chánh
                                                     Niệm-03.Con Đường Bất Tử - 04.Có Sắc Có
                                                             Hương –05.Hoa Đèn Trang Nghiêm

ĐĐ MinhThành DVD 70:                                01.Xét Đúng Sự Thật –02.Yêu Sắc Là Thích
                                                     Khổ-03.Ham Muốn Khai Khiến –04.Nguyện    
                                                             Lớn Không Cùng        

ĐĐ MinhThành DVD 71:                                01.Trí Tuệ Là Sự Nghiệp –02.Từ Đau Khổ Đến
                                                     Tình Thương –03.Vì Sao Sang Đĩa Pháp –04.
                                                     Yếu Chỉ Tu Hành

ĐĐ MinhThành DVD 72:                                01. Đâu Là Gốc Đâu Là Ngọn –02. Đổi Đời
                                                     Trong Chớp Mắt–03.Dừng Lại –04.Then
                                                     Chốt Sự Tu- 05.Tìm Nguyên Nhân Chính
                                                             Yếu

ĐĐ MinhThành DVD 73:                                01. Đạo Làm Người 1,2 &3 –02. Yếu Chỉ Tu
                                                             Hành

ĐĐ MinhThành DVD 74:.                               01. Đâu Là Gốc Đâu Là Ngọn  -02.A! Thì
                                                             Ra Là Vậy- 03.Sự Thật

ĐĐ MinhThành DVD 75:.                               01.Cấu Trúc Bản Ngã 1 –02. Cấu Trúc Bản Ngã
                                                              2 –03.Nương Pháp Sửa Mình –04.Đi
                                                              Lén Một Mình

ĐĐ MinhThành DVD 76:                                01.Cảm Nhận Vẻ Đẹp –02.Phát Tâm Bồ Đề-
                                                              03.Chuyển Hóa Nóng Giận –04.
                                                              Ý Nghĩa Từ Thiện

ĐĐ MinhThành DVD 77:                                01.Cấu Trúc Bản Ngã 3 –02. Đi Tìm Tình Yêu
                                                             Bất Diệt –03.Nương Tựa Về Đâu
                                                             04.Tỉnh Giác Trong Giây Phút
                                                                     Hiện Tại

ĐĐ MinhThành DVD 78:                                01.Luyến Ái Là Đau Khổ -02.Yêu Sắc Là Thích
                                                             Khổ -03.Ham Muốn Là Sai Khiến
                                                             04.Soi Thấy –05.Trí Tuệ Bát Nhã

ĐĐ MinhThành DVD 79:                                01. Đời Sống Tỉnh Giác –02.Tìm Lại Tánh Tốt Lành
                                                             03.Một Tâm Thanh Tịnh –04.Chân Lý
                                                             Vượt Thời Gian,Cách Lạy Phật                

ĐĐ MinhThành DVD 80:                                01.Cùng Nhau Nhắc Nhở 1,2,3,4

ĐĐ MinhThành DVD 81:                                01.Khuyên Tu Pháp Lành –02.Cảnh Tỉnh Tu
                                                             Hành-03.Nhiều Như Lá Rừng

ĐĐ MinhThành DVD 82:                                01.Nếp Sống Hằng Ngày –02.Kinh Nghiệm Xương
                                                     Máu –03.Soi Tường Thiện Ác-4.Thế Giới Từ
                                                             Tâm Biến Hiện

ĐĐ MinhThành DVD 83:                                01.Biết Sống –02.Con Mắt Chánh Pháp –03.Món Ăn
                                                             Tinh Thần –04.Mùa Xuân Muôn Thuở

ĐĐ MinhThành DVD 84:                                01.Phá Chấp Đến Đi –02.Phá Chấp Sự Thấy
                                                               Có Không –03.Nhận Xét Tứ Đế

ĐĐ MinhThành DVD 85:                                01.Phát Tâm Bồ Đề - 02.Mười Nghiệp Lành –03.Về
                                                               Nương Tam Bảo

ĐĐ MinhThành DVD 86:                                01.Đạo Phật Là Chân Thiện Mỹ -02.Tính Nhân
                                                     Bản Của Đạo Phật –03.Những Điều Phước
                                                     Đức –04.Kinh La Vân

ĐĐ MinhThành DVD 87:                                01.Duyên Khởi 1 & 2 –02.Vượt Dòng Phiền Não

ĐĐ MinhThành DVD 88:                                01. Bí Quyết An Lạc –02. Hóa Giải Chướng
                                                     Ngại Niệm Phật –03. Tu Là Nhẹ Nhàng – 04.Ý
                                                             Chí Người Tu

ĐĐ MinhThành DVD 89:                                01. Chánh Pháp Khó Nghe –02.Công Phu Tam
                                                             Lực- 03.Thấy Sự Thật –04.Pháp
                                                             Thí Bậc Nhất

ĐĐ MinhThành DVD 90:                                01.Cốt Lõi Hành Trì – 02.Tâm Ơi !- 03.Ý
                                                             Nghĩa Từ Bi

ĐĐ MinhThành DVD 91:                                01.Sự Thật Vĩ Đại 1&2

ĐĐ MinhThành DVD 92:                                01.Nền Tảng Vững Chắc –02. Đã Đến Từng
                                                             Bước Chân –03. Ý Nghĩa Từ
                                                             Thiện –04.Con Đường Bồ Tát

ĐĐ MinhThành DVD 93:                                01.Phải Biết Cách Tu –02.Tu Tập Ý Niệm –03.
                                                          Giáo Lý Người, Trời –04.Mạnh Mẽ Tiến Tu

ĐĐ MinhThành DVD 94:                                01.Liều Tu Mãn Kiếp Này –02.Qua Dòng Sanh Tử

ĐĐ MinhThành DVD 95:                                Sự Thật Vĩ Đại 1 & 2

ĐĐ MinhThành DVD 96:                                01.Hạ Thủ Công Phu –02.Hương Quang Trang
                                                             Nghiêm –03.Nhắc Nhở 6 –04.Vì
                                                             Sao Tâm Vọng Động

ĐĐ MinhThành DVD 97:                                01.Câu Chuyện Dòng Sông –02.Chứơng
                                                             Ngại Của Cái Tôi –03.Cúng Dường        
                                                             Đúng Pháp –04.Nghe Hoa Thuyết Pháp

ĐĐ MinhThành DVD 98:                                 01.Ngôn Hạnh Người Tu –02.Tâm Bình Thế Giới
                                                     Bình 03.Chuỗi Ngọc Vô Tận Ý-04.Giàu Có
                                                             Trong Phật Pháp

ĐĐ MinhThành DVD 99:                                01.Ý Nghĩa Lương Hoàng Sám

ĐĐ MinhThành DVD 100:                              01. Đạo Tuyên Luật Sư –02.Nguyên Nhân
                                                             Đau Khổ -03.Nhắc Nhở 8 –
                                                             04.Mùa Xuân Tự Giác

ĐĐ MinhThành DVD 101:                              01.Cái Tôi Mù Lòa Bệnh Hoạn –02.Chướng
                                                     Ngại Của Cái Tôi –03.Cấu Trúc Ngã 1,2

ĐĐ MinhThành DVD 102:                              01.Trị Bệnh Tâm –02.Vay Mượn –03.Vô Ngã
                                                     Bao Dung –04. Đốn Ngộ Tiệm Tu -05.Mục      
                                                             Đích Tu Tập

ĐĐ MinhThành DVD 103:                              01.Tư Cách Tỳ Kheo –02.Hòa Hợp Thanh Tịnh –03.
                                                     Những Việc Cần Phải Làm

ĐĐ MinhThành DVD 104:                              01.Mình Là Cái Gì –02.Bản Chất Phiền Não
                                                             03.Trở  Về Gốc –04. Ý Nghĩa Hộ Niệm

ĐĐ MinhThành DVD 106:                              01.Hiện Tại Diệu Kỳ -02.Nhiếp Phục Tham
                                                             Ái

ĐĐ MinhThành DVD 107:                              01.Chánh Kiến –02.Vì Sao Tụng Tâm Kinh –
                                                             03.Chấp Trì Bất Loạn –04.Tu
                                                             Như Quét Nhà

ĐĐ MinhThành DVD 108:                              01.Chế Tác An Lạc –02.Công Phu Thâm Hậu
                                                             03.Cùng Nhau Nhắc Nhở 5 –
                                                             04.Cùng Nhau Nhắc Nhở 9 –
                                                             05.Nét Đẹp Người Phật Tử

ĐĐ MinhThành DVD 109:                              01.Bảo Hiểm Tâm Linh –02.Công Phu Thâm
                                                             Hậu –03.Hiện Taị Diệu Kỳ 2 –
                                                             04.Mái Ấm Tình Thương –
                                                             05.Cội Nguồn Khổ Đau

ĐĐ MinhThành DVD 110:                              01.Phát Tâm Rộng Lớn –02.Lời Di Chúc –
                                                             03.Kiếp Người Trân Quí –04.Giá
                                                             Trị Kiếp NgườI –05.Tuệ Giác
                                                              Tối Thượng

ĐĐ MinhThành DVD 111:                              01.Cúng Dường Sám Hối –02.Tràng Hoa Từ Bi
                                                             03.Tài Sản Người Xuất Gia –04. Ý Chỉ
                                                             Thâm Ân

ĐĐ MinhThành DVD 112:                              Nhập Bồ Tát Hạnh 1,2,3,4,5

ĐĐ MinhThành DVD 113:                              01.Cùng Nhau Nhắc Nhở 10 –02.Nấc
                                                             Thang Phật Pháp –03.Chánh Niệm Tỉnh
                                                             Giác A,B

ĐĐ MinhThành DVD 114:                              01.Nghệ Thuật Tu Tập –02.Giảm Bớt Để
                                                             Sống Khỏe –03.Trí Tuệ Siêu Việt –04.
                                                             Chuyên Cần Lập Nghiệp –05.Kiên Trì
                                                             Vượt Khó

ĐĐ MinhThành DVD 115:                              01.Giải Quyết Những Quan Niệm Sai Lầm Về Sự Tu
                                                             02.TạI Sao Phải Tu –03.Thật Vì Sanh    
                                                             Tử-04.Tu Là Thảnh Thơi

ĐĐ MinhThành DVD 116:                              01.Chân Thành –02. Đem Đạo Vào Đời –
                                                     03.Làm Sao Thấy Như Lai –04.Tình Thân

ĐĐ MinhThành DVD 117:                              01.Sự Nghiệp Vĩ Đại -02.Siêu Tu – 03.Khích Lệ Tu
                                                     Hành -04.Tiết Kiệm Dưỡng Đức -05.Trung     
                                                             Hậu Thành Tín

ĐĐ MinhThành DVD 118:                              01.Bốn Nguyện Vĩ Đại -02.Trao Dồi  Tam Học –03.
                                                     Thận Trọng Thời Gian -04.Siêu Tu

ĐĐ MinhThành DVD 119:                              01.Bốn Sự Thật Cần Phải Biết -02. Đại
                                                     Cương HệThống Giáo Dục Phật Giáo -04.
                                                     Trình Tự Tu Tập 1 -05.Xây Dựng Người Tu

ĐĐ MinhThành DVD 120:                              Tinh Thần Giáo Dục Của Đức Phật 1,2, 3