Trang Pháp Thí

Dấu Ấn Người Thầy: Video: (1)

Hoài Vọng Tôn Sư: Video: (1)

Đại lễ khánh thành Tổ đình Tường Vân & Lễ Giỗ Đức Tăng : (1) (2) (3) (4) (5

Gíao Lý Duyên Khởi: Video:  (1)

Ngũ Uẩn: Video; (1)

Tứ Diệu Đế: MP3: (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8 Điểm Gặp Gỡ Kinh Nam và Bắc Tạng : (1)

Chữ hiếu trong đạo Phật: (1) (2)

Đạo Đức Phật Giáo : (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Kinh Trung Bộ:

01.Kinh Pháp môn căn bản: (1)

02.Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc: (1)

04.Kinh Sợ Hải Và Khiếp Đảm: (1)

07.Kinh Ví Dụ Tấm Vải: (1)

08.Kinh Đọan giảm: (1)

38.Đại Kinh Đoạn Tận Ái: (1)

44.Tiểu kinh Phương quảng: (1) (2)

62.Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la: (1)

63.Tiểu kinh Màlunkyà: (1)

86.Kinh Angulimàla: (1)

87.Kinh Ái sanh: (1)

93.Kinh Assalàyana: (1)

101.Kinh Devadaha: (1) (2)

106.Kinh Bất động lợi ích: (1)

115.Kinh Ða giới: (1)

117.Ðại kinh Bốn mươi: (1)

121.Kinh Tiểu không: (1)

131.Kinh Nhất dạ hiền giả: (1)

135.Tiểu kinh Nghiệp phân biệt: (1)


Trường Bộ Kinh

01.Kinh Phạm võng: (1)

04.Kinh Chủng Ðức ( Sonadanda): (1)

08.Kinh Ca-diếp Sư tử hống (Kassapa-Sìhanàda Sutta) : (1)

11.Kinh Kiên cố (Kevaddha Sutta) : (1)

12.Kinh Lô-hi-gia (Lohicca Sutta) : (1)

15.Kinh Ðại duyên (Mahà-Nidàna Sutta) : (1)

17.Kinh Ðại Thiện-kiến vương (Mahà-Sudassana Sutta): (1)

23.Kinh Tệ-túc (Pàyàsi Sutta): (1)

26.Kinh Chuyển luân thánh vương Sư tử hống : (1)

27.Kinh Khởi thế nhân bổn (Agganana Sutta): (1)
HT. THÍCH CHƠN THIỆN