Trang Pháp Thí

Anlạc- khóa 02 :                                 -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 02:
           Ý nghĩa chữ tu

Anlạc- khóa 03 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 03:
          Niệm Phật và trị liệu

Anlạc- khóa 04 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 04:
          Thiền và trị liệu

Anlạc- khóa 05 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 05:
          Con đừơng tâm linh

Anlạc- khóa 06 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 06:
           Đối diện nghịch cảnh

Anlạc- khóa 07 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 07:
           Vựơt qua khổ đau

Anlạc- khóa 08 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 08:
          Chuyển hóa nỗi lo

Anlạc- khóa 09 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 09:
          Nhiếp phục sợ hãi

Anlạc- khóa 10 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 10:
         Nụ cừơi an lạc

Anlạc- khóa 11 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 11:
         Chữ hiếu trong đạo Phật

Anlạc- khóa 12 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 12:
          Bản chất tình thương

Anlạc- khóa 13 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 13:
          Bản chất của trí tuệ

Anlạc- khóa 14 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 14:
         Hoan hỷ và tùy hỷ

Anlạc- khóa 15 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 15:
          Hải đảo tự thân

Anlạc- khóa 16 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 16:
           Thái độ khoan dung

Anlạc- khóa 17 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 17:
           Hạnh buông xả

Anlạc- khóa 18 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 18:
           Hạnh khiêm tốn

Anlạc- khóa 19 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 19:
          Hạnh cúng dừơng

Anlạc- khóa 20 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 20:
           Hiến dâng hạnh phúc

Anlạc- khóa 21 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 21:
          Ý nghĩa của sự cầu an

Anlạc- khóa 22 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 22:
         Hạnh nguyện Phổ Hiền

Anlạc- khóa 23 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 23:
         Bản chất Niết bàn

Anlạc- khóa 24 :                                 -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 24:
         Niềm tin chân chánh

Anlạc- khóa 25 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 25:
          Hóa giải hận thù

Anlạc- khóa 27 :                                -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 27:
          Quốc Thái Dân An

Anlạc- khóa 28 :                               - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 28:
           Giải tỏa oan ức

Anlạc- khóa 29 :                                 -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 29:
          Vững trứơc khen chê        

Anlạc- khóa 30 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 30:
             Sức mạnh hòa hợp

Anlạc- khóa 31 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 31:
             Âm siêu dương thạnh    

Anlạc- khóa 32 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 32:
             Thực tập nhẫn nhục        

Anlạc- khóa 33 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 33:
             Thành công và thất bại

Anlạc- khóa 34 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 34:
            Dược chất tâm linh

Anlạc- khóa 35 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 35:
             Chiến thắng chính mình

Anlạc- khóa 36 :                                  -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 36:  
              Thân Cận Người Trí          

Anlạc- khóa 37 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 37:
             Sống hạnh viễn ly

Anlạc- khóa 38 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 38:
            Bờ bên kia

Anlạc- khóa 39 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 39:
            Hương Thơm Đức Hạnh

Anlạc- khóa 40 :                                - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 40:   
           Tòa Án Lương Tâm    

Anlạc- khóa 41 :                                 - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 41:   
            Chiến Thắng Ma Quân   

Anlạc- khóa 42 :                                 - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 42:  
             Củng Cố Niềm Tin     

Anlạc- khóa 43 :                                 - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 43:
            Hạnh Phúc Gia Đình  

Anlạc- khóa 44 :                                 - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 44:   
             Gía Trị Cuộc Sống

Anlạc- khóa 45 :                                  - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 45:   
              Giáo Dục Con Cái

Anlạc- khóa 46 :                                  - Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 46:   
               Vượt Qua Bệnh Tật

Anlạc- khóa 47 :                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 47:
               Ơn Nghĩa Đáp Đền

Anlạc- khóa 48 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 48:
              Thân Phận Con Người

Anlạc- khóa 49 :                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 49:
              Sức Mạnh Ý Chí   

Anlạc- khóa 50 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 50:
              Quan Niệm Về Tịnh Độ Tông

Anlạc- khóa 51 :                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 51:   
               Ở Đời Vui Đạo   

Anlạc- khóa 52 :                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 52:   
                Làm Mới Cuộc Sống

Anlạc- khóa 53 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 53:  
               Xuân Trong Đạo Phật

Anlạc- khóa 54 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 54:   
                Hiểu Và Thương   

Anlạc- khóa 55 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 55:   
                Phước Lộc Thọ

Anlạc- khóa 56 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 56:   
                Hạnh Xuất Gia

Anlạc- khóa 57 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 57         
                Vai Trò Người Phụ Nữ

Anlạc- khóa 58 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 58:  
                 Hạnh Nguyện Quán Thế Âm

Anlạc- khóa 59 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 59:  
                Vô Thượng Y Vương

Anlạc- khóa 60 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 60:  
                 An Lạc Trong Thực Tại

Anlạc- khóa 61 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 61:  
                 Hạnh Tàm Quý

Anlạc- khóa 62 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 62:  
                 Bàn Tay Mầu Nhiệm

Anlạc- khóa 63 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 63:  
                 Họa Phước Vô Môn

Anlạc- khóa 64 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 64:
                 Ân Tổ Quốc

Anlạc- khóa 65 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 65:  
                 Ý Nghĩa Phật Đản

Anlạc- khóa 66 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 66:  
                  An Cư Kiết Hạ

Anlạc- khóa 67 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 67:  
                  Tai Hại Của Thuốc Lá

Anlạc- khóa 69 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 69:  
                   Phật Giáo Và Thiếu Nhi

Anlạc- khóa 70 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 70:
                    Nói Không Với Ma Túy

Anlạc- khóa 71 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 71:
                    Đạo Đức Tại Gia

Anlạc- khóa 72 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 72:  
                   Mỉm Cười Trong Đau Khổ   

Anlạc- khóa 73 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 73:
                   Đạo Phật Và Dân Số

Anlạc- khóa 74 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 74:  
                  Kính Lão Đắc Thọ

Anlạc- khóa 75 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 75:  
                  Hành Trì Giới

Anlạc- khóa 76 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 76:
                   Hạnh Từ Bi Của Bồ Tát Quan
                     Thế Âm

Anlạc- khóa 77 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 77:
                   Ân Nghĩa Sinh Thành

Anlạc- khóa 78 :                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 78:
                  Ý Nghĩa Vu Lan   

Anlạc- khóa 84 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 84:
                  Kiến Thức Và Trí Tuệ

Anlạc- khóa 85 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 85:
                 Tình Người

Anlạc- khóa 86 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 86:        
                  Hạnh Nguyện Bồ Tát

Anlạc- khóa 87 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 87:    
                  Tự Lực Và Tha Lực            

Anlạc- khóa 88 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 88:    
                 Hạnh Dược Sư

Anlạc- khóa 89 :                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 89:   
                 Ơn Thầy

Anlạc- khóa 90:                                      -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 90:    
                 Vượt Qua Mặc Cảm

Anlạc- khóa 91:                                      -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 91:
                Ý Nghĩa Phật Kỳ

Anlạc- khóa 95:                                      -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 95:
                Ý Nghĩa Thành Đạo

Anlạc- khóa 96:                                      -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 96:
                 Bố Đại Hòa Thượng

Anlạc- khóa 100:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 100:
                  Bản Chất Khổ Đau

Anlạc- khóa 104:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 104:
                  An Cư Lạc Nghiệp

Anlạc- khóa 105:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 105:
                  Chiêm Nghiệm Về Vô Thường

Anlạc- khóa 106:                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 106:
                   Đức Phật Vì Hạnh Phúc Con
                    Người

Anlạc- khóa 107:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 107:
                   Chiêm Nghiệm Về Vô Ngã

Anlạc- khóa 108:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 108:
                     Bốn Tinh Tấn

Anlạc- khóa 109:                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 109:
                     Bốn Điều Như Ý

Anlạc- khóa 110:                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 110:
                      Năm Năng Lực Lớn

Anlạc- khóa 113:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 113:
                      Bố Thí Và Cúng Dường

Anlạc- khóa 114:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 114:
                     Nhẫn Nhưng Không Nhục

Anlạc- khóa 116:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 116:
                     Giúp Trẻ Tin Phật

Anlạc- khóa 117:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 117:
                      Hạnh Phúc Trong Đời Thường

Anlạc- khóa 119:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 119:
                      Tu Trong Hoạn Nạn

Anlạc- khóa 120:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 120:
                      Nước Không Hòa Với Sữa

Anlạc- khóa 121:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 121:
                      Hộ Trì Phật Pháp

Anlạc- khóa 122:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 122:
                       Buông Bỏ Cố Chấp

Anlạc- khóa 123:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 123:
                      Tình Huynh Đệ

Anlạc- khóa 124:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 124:
                       Xây Dựng Uy Tín

Anlạc- khóa 127:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 127:
                       Chánh Tín Trong Đạo Phật

Anlạc- khóa 134:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 134:
                       Làm Phước Để Đời

Anlạc- khóa 136:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 136:
                      Tự Mình Thắp Đuốc Mà Đi

Anlạc- khóa 138:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 138:
                      Kinh Dược Sư

Anlạc- khóa 143:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 143:
                      Nẻo Về Của Ý

Anlạc- khóa 144:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 144:
                      An Lạc Và Thảnh Thơi

Anlạc- khóa 145:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 145:
                      Lắng Nghe Và Trị Liệu

Anlạc- khóa 146:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 146:
                      Chín Bỏ Làm Mười

Anlạc- khóa 147:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 147:
                      Chăm Sóc Hạnh Phúc

Anlạc- khóa 148:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 148:
                      Mục Đích Đức Phật Ra Đời

Anlạc- khóa 151:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 151:
                      Mười Điều Lành

Anlạc- khóa 152:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 152:
                      Thờ Phật Và Lễ Phật

Anlạc- khóa 195:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 195:
                       Đừng Đánh Mất Niềm Tin

Anlạc- khóa 196:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 196:
                      Làm LạI Cuộc Đời

Anlạc- khóa 199:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 199:
                      Tu Hạnh Quan Âm

Anlạc- khóa 201:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 201:
                      Dứt Trừ Phiền Não

Anlạc- khóa 203:                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 203:
                      Tu Hạnh Địa Tạng

Anlạc- khóa 206:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 206:
                       Tâm Hạnh Người Tu

Anlạc- khóa 207:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 207:
                      Giông Bão Cuộc Đời

Anlạc- khóa 212                                      -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 212:
                      Không Nhiễm Bụi Trần

Anlạc- khóa 214:                                     -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 214:
                      Niềm Vui Đích Thực

Anlạc- khóa 214b:                                   -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 214:
                      Trải Lòng Từ Bi

Anlạc- khóa 215:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 215:
                      Vì Sao Con Người Khổ Đau

Anlạc- khóa 216:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 216:
                       Nguy Hại Sự Chấp Trước

Anlạc- khóa 218:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 218:
                      Mất Mát Lớn Nhất Của Con Người

Anlạc- khóa 220:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 220:
                      Đi Gặp Mùa Xuân

Anlạc- khóa 225:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 225:
                      Kiêu Căng Mất Phước

Anlạc- khóa 229:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 229:
                      Hóa Giải Dục Vọng             

Anlạc- khóa 230:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 230:
                      Chuyển Hoá Tâm Bệnh

Anlạc- khóa 232:                                    -Khóa tu một ngày an lạc lần thứ 232:
                      Dọn Rác Trong Tâm


______________________________________________________________________


Ánh Sáng Phật Pháp


Ánhsáng-VCD 01:                                 - Ánh sáng Phật pháp kỳ 01

Ánhsáng -VCD 02:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 02

Ánhsáng -VCD 03:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 03

Ánhsáng -DVD 04:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 04

Ánhsáng -DVD 05:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 05 :
                Nhà ngọai cảm Phan T. Bích Hằng

Ánhsáng -VCD 06:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 06

Ánhsáng -VCD 07:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 07

Ánhsáng -VCD 08:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 08

Ánhsáng -VCD 09:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 09

Ánhsáng -VCD 10:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 10

Ánhsáng- VCD 11:                                 - Ánh sáng Phật pháp kỳ 11

Ánhsáng -VCD 12:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 12

Ánhsáng -VCD 13:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 13

Ánhsáng -VCD 14:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 14

Ánhsáng -DVD 15:                                - Ánh  Sáng Phật Pháp Kỳ 01-02-03

Ánhsáng -DVD 16:                                - Ánh  Sáng Phật Pháp Kỳ 04-05

Ánhsáng -DVD 17:                                - Ánh  Sáng Phật Pháp Kỳ 06-07-08-09

Ánhsáng -DVD 18:                                - Ánh  Sáng Phật Pháp Kỳ 10-11-12-13

Ánhsáng -VCD 19:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 15

Ánhsáng -VCD 20:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 16

Ánhsáng -DVD 21:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 14, 15 và 16

Ánhsáng -DVD 22:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 17, 18 và 19

Ánhsáng -DVD 23:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 20 và 21

Ánhsáng -DVD 24:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 22 và 23

Ánhsáng -DVD 25:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 24, 25 và 26

Ánhsáng -DVD 26:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 27, 28, 29 và 30

Ánhsáng -DVD 27:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 31, 32, 33 và 34

Ánhsáng -DVD 28:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 35, 36, 37 và 38

Ánhsáng -DVD 29:                                - Ánh sáng Phật pháp kỳ 39, 40, 41 và 42


__________________________________________________________________________


Phật Pháp Nhiệm Mầu


Nhiệmmầu-VCD 01:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 01 :
                      Sư Minh Thủy

Nhiệmmầu-DVD 02:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 02 :
                     Cư sĩ Minh Đức - Diệu Tấn

Nhiệmmầu-DVD 03:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 03 :
                      Cư sĩ Tịnh Long

Nhiệmmầu-DVD 04:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 04 :
                     Cư sĩ Tắc Qúy

Nhiệmmầu-VCD 05:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 05 :
                      Cư sĩ Quảng Thông

Nhiệmmầu-DVD 06:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 06 :
                     Cư sĩ Diệu Hiền

Nhiệmmầu-DVD 07:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 07 :
                       Nghệ sĩ Bạch Tuyết & Thanh Kim
                              Huệ

Nhiệmmầu-DVD 08:                                 -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 08 :
                       Cư sĩ Hoằng Lựơc

Nhiệmmầu-VCD 09:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 09 :
                       Gia đình Phật tử Quảng Báu

Nhiệmmầu-VCD 10:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 10 :
                       Phật tử Đức Ngà

Nhiệmmầu-VCD 11:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 11 :
                      Phật tử Cát Từơng

Nhiệmmầu-VCD 12:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 12 :
                       Cư sĩ Diệu Minh

Nhiệmmầu-VCD 13:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 13 :
                        Tâm Vương

Nhiệmmầu-VCD 14:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 14 :
                          Phật tử Chúc Giác   

Nhiệmmầu-VCD 15:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 15 :
                          Thích Hoằng Hiền

Nhiệmmầu-VCD 16:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 16 :
                           Phật Tử Tịnh Tín

Nhiệmmầu-DVD 17:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 01-02-03

Nhiệmmầu-DVD 18:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 04-05-06

Nhiệmmầu-DVD 19:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 07-08

Nhiệmmầu-DVD 20:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 09-10-11-12

Nhiệmmầu-DVD 21:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 13-14-15-16

Nhiệmmầu-VCD 22:                                 -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 17 :
                        Nghệ Sĩ Kim Cương

Nhiệmmầu-VCD 23:                                - Phật pháp nhiệm mầu kỳ 18 :
                          Thầy Thích Trung Đạo

Nhiệmmầu-DVD 24:                                - Phật pháp nhiệm mầu kỳ 17, 18, 19 , 20

Nhiệmmầu-VCD 25:                                 -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 21:  
                           Thầy Thích Trúc Thái Minh  

Nhiệmmầu-DVD 26:                                -01.Phật pháp nhiệm mầu kỳ 21  -
                            02.Sự Nhiệm Mầu Của Phat Phap
                 Câu Chuyện Của Phật Tử
                 Chánh Trí Giác)

Nhiệmmầu-DVD 27:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 21,22 và 23

Nhiệmmầu-DVD 28:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 24,25 và 26

Nhiệmmầu-DVD 29:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27,28 và 29

Nhiệmmầu-DVD 30:                                -Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30, 31, 32 và 33

__________________________________________________________________________

Hoa Mặt Trời

Mặttrời 01:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 01: Đến Để Mà Thấy -
                                Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Mặttrời 02:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 02: Phật Tử Việt Trinh

Mặttrời 03:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 03:TS. Nguyễn Mạnh Hùng

Mặttrời 04:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 04: Phật Tử Phi Nhung

Mặttrời 05:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 5: Luật Sư Lê Thanh Sơn

Mặttrời 06:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 6: Phật Tử Tạ Thị Ngọc Thảo

Mặttrời 07:                                                Hoa Mặt Trời Kỳ 7: GS Lê Văn Lan
__________________________________________________________________________


Phật Học Thường Thức

Phậthọc-VCD 01                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 01
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 02:                               -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 02
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 03:                               -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 03
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 04:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 04
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 05:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 05
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 06:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 06
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-VCD 07:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 07
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 08:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 1,2,3
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 09:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 4,5,6,7
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 10:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 08
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 11:                                -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 09
                   Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 12:                                 -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 10
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 13:                                 -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 11
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 14:                                 -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 12
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành

Phậthọc-DVD 15:                                 -Chương Trình Phật Học Thường Thức Kỳ 8,9,10,11
                  Giảng Sư: ĐĐ Thích Minh Thành__________________________________________________________________________


THẮP SÁNG NIỀM TIN


Thắp Sáng – DVD 01:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 01:
                          Giảng Sư: TT Thích Thanh Ân

Thắp Sáng – VCD 02:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 02:
                          Giảng Sư: ĐĐ Thích Trúc Thái Minh

Thắp Sáng – DVD 03:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 03:
                          Giảng Sư: TT Thích Thanh Ân

Thắp Sáng – DVD 04:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 04:
                          Giảng Sư: TT Thích Thanh Trung

Thắp Sáng – DVD 05:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 05:
                           Giảng Sư: TT Thích Thanh Ân

Thắp Sáng – DVD 06:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 01-02-03

Thắp Sáng – DVD 07:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 06: Nhà Ngoại Cảm
                          Nguyễn Văn Nhã

Thắp Sáng – VCD 08:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 07:
                           Giảng Sư: TT Thích Thanh Ân

Thắp Sáng – DVD 09:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 04-05-06-07

Thắp Sáng – VCD 10:                                Thắp Sáng Niềm Tin Kỳ 08:
                            Giảng Sư: Thích Tâm Tịnh


__________________________________________________________________________

Khóa Tu Mùa Hè


Khóa Tu Mùa Hè-DVD 01:                                -Khóa Tu Mùa Hè 2006

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 02:                                -Khóa Tu Mùa Hè 2007: 01.Các Buổi Lễ Và
Phật Sự -02.Pháp Thoại: Bóng Mây –
ĐĐ Thích Thiện Thuận – 03.Pháp
Thoại: NgườI Điêu Khắc Tượng- TT
Thích Chân Tính         

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 03:                                -Khóa Tu Mùa Hè 2008: 3 DVD
DVD 01:
01.Các Buổi Lễ Và Phật Sự-
02.Pháp Đàm Bến Đỗ BìnhYên -
03.Pháp thoại:Bến Yêu
Thương-Thích Trí Chơn

DVD 02:
01.Pháp Thoai: Định Hướng Nhân
Cách-Thích Minh Nhẫn.
02.Pháp Thoại:Thắp Sáng Niềm Tin:
Thích Nữ Hương Nhũ

DVD 03:
01.Pháp Thoại:TuổI Trẻ Có và
Không-Thích Thiện Minh
02.Pháp Thoại:Tuổi Trẻ Trước
Ngưỡng Cửa Hội Nhập-
Thích Quang Thạnh

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 04:                                -Khóa Tu Mùa Hè 2009:  3 DVD

DVD 01:
01.Các Buổi Lễ và Phật Sự
02.Pháp Đàm Phật Giáo
Đồng Hành Cùng Tuổi Trẻ
03.Tọa Đàm Ăn Chay
Dưỡng Chất Và Khí Hậu
04.Pháp Thoại:Buông Xuống-
TT Thích Chân Tính

DVD 02:
01.Pháp Đàm Suốt Đời Không Quên
02.Pháp ThoạI: Gieo Trồng Hạt
Giống Tốt- ĐĐ Thích Phước
Tiến
03.Pháp ThoạI:Nắng Ấm Mùa Xuân-
Thích Nữ Hương Nhũ

DVD 03:
01.Pháp Thoại:Ngưỡng Cửa Cuộc
Đời -ĐĐ Thích Nhật Từ
02.Pháp Thoại:Trường Đời-
Thích Trí Chơn

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 05:                                           
-Khóa Tu Mùa Hè 2010- Đợt 01:2 DVD

DVD 1:01.Khóa Tu Mùa Hè 2010- Đợt 01
02.Tọa Đàm- Bạo Lực Học Đường
03.Con Có Biết Không- Thích Trí    
Huệ
04.Hạt Giống Tâm Hồn-Thích Giác
Duyên

DVD 2-1.Sức Mạnh Tuổi Trẻ-Thích Thiện
Minh
02.Tuổi Trẻ Vào Đời –Thích
Phước Tiến
03. Hương Hoa Đất Việt-Thích Nữ
Hương Nhũ

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 06:                                             
Khóa Tu Mùa Hè 2010 (Đợt 02):2 DVD

DVD 1:01.Khóa Tu Mùa Hè 2010- Đợt 02
02.Tọa Đàm - Hành Trang Vào Đời
03.Phúc Duyên - Thích Chân Tính
04.Người Bằng Hữu -Thích Chánh
Định

DVD 2:1.Cạm Bẩy Cuộc Đời - Thích
Nhật Từ
02.Như Vầng Thái Dương - Thích
Trí Chơn
03.Tuổi Trẻ Và Cuộc Sống - Thích
Quang Thạnh
04.Hoa Xương Rồng - Thích Nữ
Hằng Liên

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 07:                                        -
Khóa Tu Mùa Hè 2011 -  Đợt 01: DVD 01

01.Khóa Tu Mùa Hè 2011- Đợt 01
02.Đi Tìm Thần Tượng - Thích
Viên Trí
03.Biết Thương Mình - Thích
Chánh Định
04.Chuyện Nhỏ Quanh Ta -
Thích Quảng Thiện

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 08:                                        -
Khóa Tu Mùa Hè 2011 -  Đợt 01: DVD 02

01.Vượt Qua Chính Mình -
Nguyễn Thành Nhân   
02.Xin Lỗi Chính Mình –Thích
Phước Tiến

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 09:                                        -
Khóa Tu Mùa Hè 2011 -  Đợt 02: DVD 01

01.Khóa Tu Mùa Hè 2011 -  Đợt 02
02.Nguồn Năng Lượng Mầu Nhiệm-
Thích Trí Chơn
03.Tâm Hồn Cao Thượng - Thích
Trí Huệ

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 10:                                        -
Khóa Tu Mùa Hè 2011 -  Đợt 02: DVD 02

01.Tuổi Trẻ Và Sự Cô Đơn - Thích
Nữ Hương Nhũ
02.Nhận Diện Hạnh Phúc - Thích
Nhật Từ
03.Tuổi Trẻ Và Hoan Hỷ - Thích
Thiện Hưng  

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 11:                                         Khóa Tu Mùa Hè 2012 :
01.Đối Diện Nghịch Cảnh – Thích
Giác Hiệp
02.Gánh Thời Gian – Thích Chúc
Tính
03.Người Bạn Thân Trong Cuộc Đời
Nguyễn Thành Nhân
04.Những Điều Cần Biết Về Tình Yêu
Thích Nhật Từ


Khóa Tu Mùa Hè-DVD 12:                                         Khóa Tu Mùa Hè 2013 : DVD 01
01.Khóa Tu Mùa Hè 2013
02.Cuộc Đời Bắt Đầu Bằng Tuổi Trẻ -
Thích Đồng Thành
03.Mẫu Người Lý Tưởng - Thích
Viên Trí

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 13:                                        Khóa Tu Mùa Hè 2013 : DVD 02
01.Nghĩa Nặng Tình Sâu - Thích Trí
Chơn
02.Nơi Tình Yêu Bắt Đầu - Thích Nữ
Hương Nhũ
03.Quà Tặng Mùa Hè - Thích Bửu
Chánh

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 14:                                        Khóa Tu Mùa Hè 2014:
01.Bạn Là Ai- Thích Viên Trí
02.Lý Tưởng Sống - Thích Nhật Từ
03.Những Nụ Cười Ở Lại - Thích
Tâm Nguyên

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 15:                                        Khóa Tu Mùa Hè 2014:
01.Người Bạn Đồng Hành - Thích
Tâm Tiến
02.Tuổi Trẻ Và Tình Yêu – HT
Thích Thái Hòa
03.Tâm Tình Với Bạn Trẻ - Thích
Chân Tính

Khóa Tu Mùa Hè-DVD 16:                                        Khóa Tu Mùa Hè 2014:
01.Pháp Đàm - Chỉ Có Một
Trên Đời
02.Đừng Bỏ Con Mẹ Ơi!
03.Gameshow – S- Buddhists
CÁC KHÓA TU