Trang Pháp Thí

Thich Bửu Chánh

BửuChánh CD 01:                                  01. Trung bô kinh
      02. Ác giả ác báo
      03. Bản chất cuộc đời   
      04.Bát Chánh Đạo

BửuChánh CD 02:                                  01.Biết Thì Sống                                                  
      02.Bốn ĐạI Oai Nghi
      03.Bốn Pháp Chúc Mừng   
      04.Bốn Phước Báu               

BửuChánh CD 03:                                  01.Câu Pháp Cú 41
      02.Chữ Hiếu Trong Ca Dao
      03.Đạo Phật Là Đạo Duyên Sanh
      04. Đi Tìm Cái Không

BửuChánh CD 04:                                  01. Đi Tìm Lõi cây                                                  .
      02.Gần Mực Thì Đen Gần Đèn thi sang                         
      03.Giáo Giới La Hầu La
      04.Hài Nhi Tóc Bạc  

BửuChánh CD 05:                                  01.Hướng Dẫn Hành Thiền
      02.Hy Vọng Đồng Nghĩa Tuyệt Vọng
      03.Kinh Bẩy Mồi                                                
      04.Kinh Pháp Cú 16

BửuChánh CD 06:                                  01.Kinh Tứ Niệm Xứ
      02.Một Cõi Đi Về
      03.Mưa Tham Ái                                              
      04.Năm Hết Chết Đến

BửuChánh CD 07:                                  01. Ở Hiền Thì Gặp Lành
      02.Nghiệp Có Đen Có Trắng
      03.Phân Tích Tứ Diệu Đế
      04.Pháp Cú 3,4

BửuChánh CD 08:                                  01.Pháp Trụ Trì                                                 
      02.Pháp Thí- Pháp Vị Là Tối Thắng
      03.Pháp Vô Thường
      04.Phước Là Tài sản Đặc Biệt

BửuChánh CD 09:                                  01.Tâm Sở                                                  
      02.Sự Kỳ Diệu Của Chánh Niệm
      03.Sự Cúng Dường Thanh Tịnh    
      04.Tâm Sự Người Xa Xứ Xứ

BửuChánh CD 10:                                  01.Tích Trử Việc Lành
      02.Theo Dấu Chân Xưa
      03.Thiện Nam Mộ Đạo
      04.Tiển Đưa Người Hiền

BửuChánh CD 11:                                  01.Tội Ngũ Trần                                                  
.                                                              02.Tu Mau Kẻo Trễ
      03.Uống Nước Nhớ Nguồn
      04.Vô Ngã

BửuChánh CD 12:                                  01.Vô Thường                                                  
      02. Ý Nghĩa Tu Tâm

Đĩa DVD:

BửuChánh DVD 01:                                        01.Chữ Hiếu Trong Kinh Tạng Pali - 02.Cát Bụi

BửuChánh DVD 02:                                        01.Lý Tưởng Bồ Tát - 02.Sứ Gỉa Của Trời            

BửuChánh DVD 03:                                        01.Niệm Tâm –02.Phương Pháp Làm Nhà Cho Tâm

BửuChánh DVD 04:                                        01.Người Biết Sống Một Mình -02.Vi Diệu Pháp
                                  Nhập Môn

BửuChánh DVD 05:                                        01.Tâm Chánh Niệm –02Tấm Lòng Người Mẹ

BửuChánh DVD 06:                                        01.Bốn Hạng Người – 02.Tu Mau Kẻo Trễ

BửuChánh DVD 07:                                        01. Đừng Mong Thay Đổi Người Khác -02.An Tâm
                                  Niệm Phật

BửuChánh DVD 08:                                        01. Đại Lễ Vu Lan – 02. Nhà Cháy

BửuChánh DVD 09:                                        01.Không Dễ Duôi –02. Hoan Hỷ Và Tùy Hỷ

BửuChánh DVD 10:                                        01.Phước Vật Phước Đức Trí - 02.Tích Trử Việc      
                                   Lành

BửuChánh DVD 11:                                         01.Tiền Hung Hậu Cát –02. Nhân Sanh Tâm Thiện

BửuChánh DVD 12:                                         01.Bốn Câu Hỏi Đức Phật –02.Bốn  Lời Dạy Của     
                                  Đức Phật

BửuChánh DVD 13:                                         01.Hy Vọng Tuyệt Vọng –02.Im Lặng Là Vàng

BửuChánh DVD 14:                                         01.Không Tìm Lỗi Người –02.Năm Điều Quán
                                  Tưởng

BửuChánh DVD 15:                                         Vi Diệu Pháp Nhập Môn (2 DVD)

BửuChánh DVD 16:                                         01.Nghiệp Đen Trắng Quả Trắng Đen -02.Quà
                                  Tặng Đầu Năm

BửuChánh DVD 17:                                         01. Một Cõi Đi Về -02. Quà Tặng Trụ Trì

BửuChánh DVD 18:                                         01. Đừng Phung Phí Hơi Thở -02.Quà Tặng Mùa
                                     Hè

BửuChánh DVD 19:                                         Quà Tặng Của Chùa

BửuChánh DVD 20:                                        01.Biết Thì Sống  -02.Hạt Bụi Nào

BửuChánh DVD 21:                                        01.Coi Chừng Gẩy Răng  -02.Củng Cố Niềm Tin

BửuChánh DVD 22:                                        01.Khuyến Tu  -02. Lời Hay Ý Đẹp

BửuChánh DVD 23:                                        01.Pháp Cú Câu Số 1  -02.Kinh Thừa Tự  
                                      Pháp                   

BửuChánh DVD 24:                                        01.Nghệ Thuật Sống An Lạc  -2 Người  Tối Thắng
                                    Người Thấp Hèn

BửuChánh DVD 25:                                        01.Phật Dạy La Hầu La  -02.Quà Tặng Mùa
                                      An Cư PL 2554  

BửuChánh DVD 26:                                        01.Quà Tặng Người Tu  -02.Quà Tặng Từ  
                                      Đức Phật                          

BửuChánh DVD 27:                                        01.Sự Tích Ngài Sivali  -02.Suy Gẩm Sự  
                                     Đổi Thay                            

BửuChánh DVD 28:                                        01.Thái Độ Chơn Chánh  -02.Thở Và                 
                                    Cười                   

BửuChánh DVD 29:                                        01.Trả Lời Câu Hỏi Chùa Long Vân  -02.Vết Sẹo

BửuChánh DVD 30:                                        01.Bảy Pháp Hiền Trí  -02.Không Nhìn
                                  Lỗi Người  -03.Khuyến Tu

BửuChánh DVD 31:                                        01.Hạnh Con Rùa  -02.Hạnh Tu Như Mặt  -03.
                                  Hạnh Tu Như Trái Đất

BửuChánh DVD 32:                                        01. Đại Cương Kinh Tạng Pali  -02.Khổ Đau Là Gì?

BửuChánh DVD 33:                                        01.Pháp Nhẩn Nại  -02.Phương Pháp Sống Lâu

BửuChánh DVD 34:                                        01.Thập Nhị Nhân Duyên  -02.Niệm Thân  - 03.Tất
                                  Cả Các Lậu Hoặc

BửuChánh DVD 35:                                        01 Ác Giả Ác Báo  -02.Bệnh Trong Kinh Tạng Pali
                                  -03. Đầu  Đề Tam

BửuChánh DVD 36:                                        01.Kinh Thừa Tự Pháp  -02.Tứ Niệm Xứ  -03.Tâm
                                  Bình Thế Giới Bình

BửuChánh DVD 37:                                        01.Gai Nhọn –02.Phước Báu Lễ Dâng Y Kathina
                                  –03.Tại Sao Tôi Phải Tu B

BửuChánh DVD 38:                                        01.Giáo Giới La Hầu La –02.Khi Đức Phật Bệnh
                                  –03.Tại Sao Tôi Chọn Làm Tỳ Kheo
                                  –04.Vô Minh Duyên Hành

BửuChánh DVD 39:                                        01.Hành Duyên Thức –02.Thức Duyên Lục Nhập
                                  –03.Pháp Vi Diệu  

BửuChánh DVD 40:                                        01.Quà Tặng Mùa An Cư –02. Quà Tặng Mùa Mưa
                                  –03.Sống Thiền

BửuChánh DVD 41:                                        Tại Sao Tôi Đi Tu 1,2,3

BửuChánh DVD 42:                                         01.Năm Pháp Tu Tập –02.Sống Có Chất Lượng

BửuChánh DVD 43:                                         01.Niệm Thân (tiếp theo) – 02.Thọ Duyên Ái

BửuChánh DVD 44:                                         01.Gương Lành Trưởng Lão Ni –02.Quà Tặng
                                       Mùa Hè

BửuChánh DVD 45:                                         01. Sống Vui Sống Khỏe –02. Sống Thiền

BửuChánh DVD 46:                                        01.Bí Quyết Sống Hạnh Phúc -02.Đức Phật
                            Trong Ta- 03.Phật Giáo Và Môi Trường

BửuChánh DVD 47:                                        01.Vì Sao Con Người Khổ Đau -02.Phá Mê
                                  Trừ Chấp

BửuChánh DVD 48:                                        Kinh Pháp Cú - Chương Một - Bài 1, 2, 3

BửuChánh DVD 49:                                        Kinh Pháp Cú - Chương Một - Bài 4, 5, 6

BửuChánh DVD 50:                                        Kinh Pháp Cú - Chương Một-  Bài 7, 8

BửuChánh DVD 51:                                        Kinh Pháp Cú - Chương Hai - Bài 1, 2, 3, 4

BửuChánh DVD 52:                                        Kinh Pháp Cú - Chương Hai - Bài 5, 6, 7

BửuChánh DVD 53:                                        Tâm Sở 1, 2, 3

BửuChánh DVD 54:                                        01.Đi Chùa Ngủ Gục -02.Một Cơn Giận Bằng Mười
                                     Thang Thuốc Chuột   

BửuChánh DVD 55:                                        01.Đức Phật Lịch Sử Và Đức Phật Tôn Giáo -02.
                                     Phước Là Tài Sản Không Ai Chiếm
                                       Được     

BửuChánh DVD 56:                                       01.Bảy Tài Sản Quý Giá –02. Đạo Hiếu- Nền Tảng
                                   Của Đạo Đức

BửuChánh DVD 57:                                       01.Giận Hờn Vu Vơ 02.Tâm Sự Trụ Trì

BửuChánh DVD 58:                                       01.Tập Thở Tập Cười –02. Tập Thở Và  Cười

BửuChánh DVD 59:                                       01.Cảnh Giới Siêu Hình –02.Cõi Vô Hình 01 –03.Cõi
                                    Vô Hình 02

BửuChánh DVD 60:                                       01. Đừng Trách –02.13 Pháp Tục Đế -03.Bảy Tài
                                    Sản Quý Giá

BửuChánh DVD 61:                                       01.Đừng Đánh Mất Niềm Tin –02.Tâm Bình Thế Giới
                                    Bình –03.Năm Hết Chết Đến

BửuChánh DVD 62:                                       01.Pháp Học và Pháp Hành –02. Đau Thương Làng
                                    Mù-03.Người Biết Sống Một Mình

BửuChánh DVD 63:                                       01.Tri Ân Và Trách Móc –02.Vì Sao Con Người Đau
                                    Khổ-03.Phương Pháp Sống Lâu

BửuChánh DVD 64:                                       Kinh Pháp Cú Phẩm Tâm Số 33, 34, 35, 36